MY SITES

ชีวิตธรรมดา ของคนธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา
 
 
 ในชีวิตของคนหนึ่งคน ได้มีโอกาสเดินทาง ทำงาน ท่องเที่ยว ไปในโลกกว้างๆ ใบนี้
 
เรื่องราวที่เกิดขึ้น พบเจอ เป็นเรื่องราวธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา และกับทุกคน หรือคนรอบข้างของเรา
 
ขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ มุมมอง ความคิด ที่มี บางครั้งอาจจะหยิบยกเรื่องของท่านใดมา เพราะเห็นคุณค่าและอยากบอกต่อ 
 
โดยไม่ได้มีเจตนาหาผลประโยชน์ และอาจพลั้งเผลอไม่ได้ขออนุญาต ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าเว็บย่อย (1): MY WAY