Jeg utarbeider alle nødvendige tegninger i forbindelse med byggesak. I de fleste byggesaker vil dette være plan, snitt og fasader i M = 1:100, og situasjonsplan som viser byggets/anleggets plassering i M = 1:500 eller 1:1000 avhengig av kommunens kartgrunnlag.

I tillegg lager jeg arbeidstegninger i M = 1:50 av fundamenter, grunnmur, plan, snitt, bjelkelagsplaner, takverksplaner etc., arbeidsbeskrivelser og detaljtegninger i den grad det er nødvendig for det aktuelle prosjekt.

De ingeniørmessige beregninger omfatter i de fleste tilfeller kontroll av bæresystem (statiske beregninger) og energiberegninger. Jeg foretar energiberegninger der dette er nødvendig eller ellers ønskelig, og de statiske beregninger av bærende konstruksjoner med unntak av takstoler og andre prefabrikkerte elementer der beregningene gjøres av leverandøren. Men for disse påser jeg at beregningene er gjort slik at det ikke er noen tvil om at konstruksjonene holder.

Det er som regel mange aktører i en byggesak. Den viktigste for byggesakens del er ansvarlig søker som har ansvaret for all kommunikasjon mot kommunen, at byggesaken er komplett og korrekt utfylt og at alle ansvarsomåder er belagt med ansvar og at byggets eier får overlevert sluttdokumentasjon før saken avsluttes med ferdigattest.

Jeg kan ta ansvaret for alt dette slik kunden slipper å forholde seg til flere personer og usikre grensesnitt mellom ansvarsområdene.