- Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.
(Fra Peer Gynt, Henrik Ibsen)


Tilbygg og påbygg til eksisterende bygg er ofte mer krevende oppgaver enn nybygg fordi man i større eller mindre grad er bundet av det eksisterende byggets forutsetninger. I tillegg må man selvsagt også ta hensyn til nabobebyggelse.

Den vanlige regel er at man må velge mellom tilpasning eller kontrast.
Begge deler kan bli bra, men det er viktig at man har et bevisst forhold til hva man gjør.Vi har tegnet mange tilbygg og påbygg og hatt en rekke andre oppdrag med eksisterende bebyggelse. Eksempelvis kan nevnes:
 • Innredning av loft i bygårder.
 • Arbeid på bygg med vernestatus
 • Registrering, oppmåling og opptegning samt fotodokumentasjon av gamle byggverk for riksantikvar før riving
 • Rehabilitering av gamle støttemurer
 • Etablering av hybelleiligheter og andre bruksenheter i eksisterende bygg
 • Tilstandsanalyser ved eierskiftesaker
 • Riving av bygg, utarbeidelse av avfallsplaner og miljøsaneringsrapporter


Tilbygg

Tilbygg er utvidelse av husets grunnflate, dvs noe man bygger "til".

Uansett hustype og byggestil bør man som regel ta hensyn til følgende hovedprinsipper: 
 • Tilbygget må underordne seg husets karakteristiske hovedformer og proporsjoner. Spesielt viktig er takform og takvinkel.
 • Husets opprinnelige form bør komme klart fram også etter tilbyggingen.
 • Vinduer, dører, listverk og andre detaljer på tilbygget må i størrelse, proporsjoner og utforming være beslektet med husets.
 • Materialer, overflatebehandling og farger på tilbygget må harmonere med husets.
Tegningen til høyre viser eksempel på tilbygg som underordner seg og harmonerer godt med det opprinnelige huset - en gammel tommansbolig fra tidlig 1900-tall. Detaljer rundt vinduer, vindskier o.a. er videreført fra det opprinnelige huset.


Påbygg

Påbygg er i motsetning til tilbygg noe man bygger "på", dvs utvidelse av huset i vertikal retning.
Typisk eksempel er én etasjes hus der man bygger på en ny etasje over hele eller deler av bygningen.

Huset til venstre var opprinnelig et tradisjonelt vinkelhus som fikk et påbygg over den ene delen. Moderne utrrykksform i tråd med byggherrens ønsker og som passer godt med den øvrige nabobebyggelse. 
 

 
Ombygging av enebolig. Før og etter


Ombygging av driftsbygning. Kontorer og festsal for 80 personer