TjenesterProsjektering
 • Prosjektering av bygg, konstruksjoner og anlegg
 • Alle nødvendige tegninger i forbindelse med byggesak
 • Arbeidstegninger
 • Detaljtegninger
 • Arbeidsbeskrivelser
 • Kappelister
 • Statiske beregninger av tre-, stål- og betongkonstruksjoner
 • Energiberegninger
 • Brannprosjektering
 • As Built-tegninger
 • Fremdriftsplaner

Byggesak
 • Utarbeidelse og innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak
 • Oppfølging som ansvarlig søker
 • Bistår også ved ulovlighetssaker

Oppfølging og kontroll
 • Kontroll av prosjektering
 • Kontroll av utførelse
 • Bistand ved overtakelsesforretninger

Arealplaner
 • Utredninger og planinitiativ
 • Utarbeidelse av planprogram
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Utarbeidelse og gjennomføring av reguleringsforslag
 • Planene utarbeides digitalt og leveres i SOSI-format i samsvar med kommunenes kravspesifikasjon

Erfaring


 • Eneboliger og småhus
 • Hybelhus
 • Større boligbygg
 • Kontor- og forrretningsbygg
 • Industribygg
 • Lagerbygg
 • Rideanlegg
 • Landbruksbygg
 • Fritidsboliger
 • Hagestuer
 • Anneks
 • Garasjer
 • Barnehager
 • Nybygg
 • Tilbygg
 • Påbygg
 • Rehabilitering
 • Loftsutbygging - innredning av loft i bygårder
 • Registrering og dokumentasjon av verneverdig bebyggelse
 • Forstøtningsmurer
 • Veianlegg
 • Parkeringsplasser
 • Brygger/småbåthavner
 • Regulering av boligområder
 • Regulering av næringsområder