.
Llenguatge HTML

Una pàgina web és un document de text escrit en llenguatge HTML (Hyper Text Markup Language: Llenguatge Marcador d'HiperText), amb etiquetes (text concret entre <>) que defineixen atributs.

Quan visualitzem un document HTML amb un programa navegador, veiem el resultat final però no el seu codi font. Per veure'l hem de fer-ho amb l'opció Codi Font del menu Veure del navegador.

Encara que existeixen programes dissenyats especialment per a la construcció de pàgines web, que generen el codi font automàticament, val la pena entendre i controlar aquest codi. Per aquest motiu, començarem estudiant i creant el codi HTML nosaltres mateixos.

Utilitzarem:
Un editor de text (Bloc de Notes) per escriure el codi font del document i un programa navegador per veure'n el resultat.

Els documents o fitxers d'HTML es guarden amb les extensions .html o .htm.
Generalment, el primer fitxer d'un lloc web rep el nom de index.htm o index.html. 


Estructura bàsica d'un document HTML

<HTML> 

 <HEAD>

Capçalera: conté informació sobre el document

<TITLE>

Títol de la pàgina web

        </TITLE>

</HEAD>

<BODY> 

Cos: contingut de la pàgina, el que es veurà en el navegador

 </ BODY> 

</ HTML> 


Exercici:


Confecciona una pàgina amb les marques mínimes que ha de tenir, i en el cos de la mateixa escriviu els vostres noms i cognoms en dues línies diferents.

Si tot ha anat bé, veurem una pàgina web al nostre navegador. Fixem-nos en:


<>  El navegador no mostra tot el text que he escrit, només el que hem escrit entre <body> i </body> però el text que hem escrit en dues línies apareix tot seguit.
<>  A la pestanya del navegador on es veu el títol de la pàgina, aquest coincideix amb el què hem escrit entre <title> i </title>
<>  Fixeu-vos en la URL de la vostra pàgina: com que l'arxiu no està penjat a Internet o a un servidor, l'adreça no comença amb http://, sino que mostra la ruta de l'arxiu a l'ordinador.
Comments