New PibulLogo2556


โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่ ๑๐๙ ไร่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของกรมสามัญศึกษาในภูมิภาค มีห้องเรียนทั้ง ๓ ระดับชั้นฯ รวม ๗๘ ห้องเรียน นักเรียนประมาณ ๓,๐๗๘ คน ครูอาจารย์ ๒๐๒ คน มีอาคารเรียนรวม ๗ หลัง


คำขวัญของโรงเรียน คือ มานะ วินัย ซื่อสัตย์ สามัคคี


About2 Website