กลุ่มงานยุทธศาตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จันกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์มีบทบาทในการจัดทำแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และแผนงานด้านสุขภาพอื่นๆ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะสุขภาพจากสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตามทิศทางและ นโยบายของรพ.และเครือข่ายบริการสุขภาพ แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง  ซึ่งต้องอาศัยการมีความร่วมมือของหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนให้โรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพ ฯ มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้ มีการบริหาร และติดตามประเมินผลแผนงานโครงการของโรงพยาบาล และเครือข่ายบริการสุขภาพฯ ศึกษาวิจัยปัญหาในพื้นที่ โดยมุ่งใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาแก้ไขปัญหาสุขภาพ และให้ความร่วมมือเพื่อหารูปแบบการทำงานและพัฒนางานหน่วยงานในโรงพยาบาลเครือข่ายบริการสุขภาพและชุมชน และ จัดทำเว็บไซด์ของโรงพยาบาลและอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและเฝ้าระวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลแม่จัน หน้าเว็บย่อย (1): ภาพกิจกรรม