ประเด็นอ้างอิงข้อกฎหมาย

แสดง 4 รายการ
กรณีปัญหาข้อกฎหมายเหตุผลประกอบอ้างอิง(URL)
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
กรณีปัญหาข้อกฎหมายเหตุผลประกอบอ้างอิง(URL)
การติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม ประกาศ กทช.หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม กำกับด้วยค่า SAR ความปลอดภัยต่อสุขภาพกรณีเสาเก่าและเสาใหม่ตั้งแต่ พ.ค.ปี2551ต้องทำความเข้าใจชุมชนโดยรอบ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 56 ง วันที่ 4 พฤษภาคม 2550 
เอสเอ็มเอส (sms)    
เติมเงิน วันหมดอายุ พรีเพด (pre-paid)    
คุณภาพการบริการทางเสียง ประกาศกทช.กทช.เรื่องมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง เพื่อประกอบการร้องเรียนเมื่อได้รับการบริการไม่ตรงตามโฆษณา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา....กุมภาพันธ์ 2551 
แสดง 4 รายการ
Comments