คลังข้อมูลด้านโทรคมนาคม

ข้อมูลโดยรวม คือ 

รายการหน้าเว็บย่อย

ปฏิบัติการที่กลไกภาคประสานการดำเนินงานเพื่อการพัฒนากลไกการทำงานในแนวราบแบบมีส่วนร่วมซึ่งบทบาทกลไกภาคบนความคาดหวังของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัดคือ
 • การพัฒนาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคให้ครอบคลุมพื้นที่
 • การดำเนินการจัดระบบข้อมูล รวมถึงการย่อยสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย
 • การสร้างช่องทางเพื่อสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การพัฒนากลไกที่ปรึกษา เครือข่ายนักวิชาการ 
ซึ่งปฏิบัติการของศูนย์จังหวัด ได้แ่ก่ 
 • การพัฒนาศักยภาพคนทำงานและกลไกโครงสร้างองค์กร  
 • การรับเรื่องร้องเรียน การจัดเวทีพื้นที่ 
 • การประสานเครือข่ายพื้นที่
 • การสำรวจข้อมูล 
 • การจัดสภาผู้บริโภคระดับจังหวัด 
ทั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้เกิดสาระข้อมูลเพื่อดำเนินการผลักดันข้อเสนอและการขับเคลื่อนในขั้นตอนต่อไป คือ
 • การจัดเวทีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอนโยบาย
 • การจัดเวทีความร่วมมือภาคี เครือข่ายประเด็นต่างๆ
 • การนำเสนอข้อมูล ในเวทีสภาผู้บริโภค และสมัชชาผู้บริโภค
ชุดข้อมูล...เอกสารประกอบ
เวทีสภาผู้บริโภค 
14-15 พฤษภาคม 2554

 1. ปกหน้า
 2. สารบัญ
 3. โครงการ-กำหนดการ
 4. ลำดับสถานการณ์การผลักดันองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค
 5. สภาผู้บริโภคภาคใต้ครั้งที่1..2..3
 6. องค์การอิสระจำลอง
 7. รายงานรับเรื่อง5 ศูนย์(CRM)
 8. กรณีรับเรื่อง-ศูนย์ตรัง
 9. กรณีรับเรื่อง-ศูนย์สงขลา
 10. กรณีรับเรื่อง-ศูนย์พัทลุง
 11. กรณีรับเรื่อง-ศูนย์สงขลา
 12. การสำรวจ ตู้โทรสาธารณะสงขลา
 13. การสำรวจ sms สุราษฎร์ธานี
 14. การสำรวจเสาสัญญา๊ณ ตรัง
 15. การสำรวจเสาสัญญาณ พัทลุง


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser