ประวัติ ความเป็นมา

2545 หลังจากทำงานภายใต้เครือข่ายทั่วประเทศมาระยะหนึ่ง เกิดการรวมตัวของ 4 องค์กรหลัก  คือโครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลาโครงการบริโภคสร้างสรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จ.สตูล และชมรมพลังผู้บริโภค จ.ตรัง

ร่วมกันทำงานระดับภาค ภายใต้โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพอย่างไร ไม่ต้องพึ่งอาหารเสริม” ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ ภาคอีสาน สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   (สสส.)

มีการจัดการเชิงกลไกหนุนเสริม ทำให้ทั้ง 4 องค์กร มีความเห็นร่วมทำงานเป็นเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคระดับภาค ภายใต้ชื่อ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้


2548 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อผลักดันองค์การอิสระผู้บริโภค 

เป็นกลไกประสานหน่วยงาน สปสช.ระดับเขตพื้นที่ จัดกระบวนการเวทีพัฒนาศักยภาพ ระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายประเด็นต่างๆ ต่อนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ฉลากขนมถุง รถโดยสารสาธารณะ


2550 ได้จัดตั้ง

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

สนับสนุนโดย สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และพัฒนากลไกเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้เกิดเครือข่ายนักวิชาการ  การจัดการความรู้ การพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เพื่่อขับเคลื่อนงานผู้บริโภค 

ให้มีประสิทธิภาพเชิงระบบต่อไป


ปัจจุบันเครือข่ายประกอบด้วย
สมาคมผู้บริโภคสงขลา  
โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา 
โครงการบริโภคสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล 
เครือข่ายส่งเสริมสิทธิชุมชนตรัง 
เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 5 จังหวัด 
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ภาคประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้

ที่มาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าĊ
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล,
29 มิ.ย. 2554 14:02
Comments