นี่คือ...


การจัดระบบ

คลังข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยรวบรวมข้อมูลการทำงานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ของคณะทำงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ดังนี้ กระบวนการรับเรื่อง การประสานงานจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน สถิติการร้องเรียน การใช้สื่อการรณรงค์ ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคของพื้นที่ เน้นงานด้านโทรคมนาคม รวมถึงสาระการทำงานขับเคลื่อนประเด็นผู้บริโภคด้านต่างๆเว็บไซต์นี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่เพื่อความรู้ของประชาชน ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าพันธกิจ และ ภารกิจสำคั

  • ติดตามพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่ การทำงานร่วมกับเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน 9 ด้าน คือ ผู้ใช้แรงงาน เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ เกษตรกร ชนกลุ่มน้อย ชุมชนแออัด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ และภาคีส่วนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพทั้งหน่วยบริการ หน่วยกำกับดูแล และองค์กรท้องถิ่น
  • เฝ้าระวัง และ ตรวจสอบกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดการบูรณาการ ผู้บริโภคเข้าถึงการร้องเรียนโดยสะดวก
  • พัฒนากลไก เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายนโยบายโดยใช้กลไกสภาผู้บริโภคระดับต่างๆอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
  • สนับสนุนองค์กรผู้บริโภคเพื่อปฏิบัติการตามภารกิจองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในปัญหาทุกประเด็นอย่างเข้มข้น

สภาผู้บริโภคภาคใต้ครั้งที่3

อบรมสื่อ22-23กค54ตรัง

csnet.right@gmail.com

Ċ
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สิทธิสากล,
28 มิ.ย. 2554 04:19
Comments