سال دوم، شماره اول، 1391

فهرست مندرجات

بررسی میزان و دلیل سپاسگزاری در مقاله ‏های علم اطلاعات و دانش ‏شناسی در ایران و تعیین سازمان ‏ها و افراد حامی پژوهش

نوشته: علیرضا نوروزی و مسعود محمدی


استاندارد ابرداده ‏ای داروین ‏کور

نوشته: علیرضا نوروزی و محمدهیوا عبدخدا

Ċ
Alireza Noruzi,
Oct 13, 2012, 12:57 AM
Ċ
Alireza Noruzi,
May 5, 2012, 1:06 PM