مجله مشاوره اطلاعاتی

سال دوم، شماره اول، 1391

فهرست مندرجات

بررسی میزان و دلیل سپاسگزاری در مقاله ‏های علم اطلاعات و دانش ‏شناسی در ایران و تعیین سازمان ‏ها و افراد حامی پژوهش

نوشته: علیرضا نوروزی و مسعود محمدی


استاندارد ابرداده ‏ای داروین ‏کور

نوشته: علیرضا نوروزی و محمدهیوا عبدخدا


سال اول، شماره اول، 1390

فهرست مندرجات

اطلاع ‏درمانی یا کتاب ‏درمانی: پزشکی جایگزین

نوشته: علیرضا نوروزی