Класифікація загроз інформаційній безпеці

Загрози інформаційній безпеці  — сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері. Основні загрози інформаційній безпеці можна розділити на три групи:
 • загрози впливу неякісної інформації (недостовірної, фальшивої, дезінформації) на особистість, суспільство, державу;
 • загрози несанкціонованого і неправомірного впливу сторонніх осіб на інформацію і інформаційні ресурси (на виробництво інформації, інформаційні ресурси, на системи їхнього формування і використання);
 • загрози інформаційним правам і свободам особистості (праву на виробництво, розповсюдження, пошук, одержання, передавання і використання інформації; праву на інтелектуальну власність на інформацію і речову власність на документовану інформацію; праву на особисту таємницю; праву на захист честі і достоїнства і т. ін.).

Фактори загроз за видовою ознакою поділяються на політичні, економічні та організаційно-технічні.

Під політичними факторами загроз інформаційній безпеці розуміють:

 • зміни геополітичної обстановки внаслідок фундаментальних змін у різноманітних регіонах світу, зведення до мінімуму ймовірності світової ядерної війни;
 • інформаційна експансія розвинених країн, які здійснюють глобальний моніторинг світових політичних, економічних, воєнних, екологічних та інших процесів, та розповсюджують інформацію з метою здобуття односторонніх переваг;
 • становлення нової державності в пострадянських країнах на основі принципів демократії, законності, інформаційної відкритості;
 • знищення колишньої командно-адміністративної системи державного управління, а також системи забезпечення безпеки;
 • порушення інформаційних зв'язків унаслідок утворення на території колишнього СРСР нових держав;
 • прагнення пострадянських країн до більш тісного співробітництва із закордонними країнами в процесі проведення реформ на основі максимальної відкритості сторін;
 • низька загальна правова та інформаційна культура сторін.

Основними економічними факторами загроз безпеці інформації є:

 • перехід на ринкові відносини в економіці, поява на ринку великої кількості вітчизняних та зарубіжних комерційних структур — виробників та споживачів інформації, засобів інформатизації та захисту інформації, включення інформаційної продукції в систему товарних відносин;
 • критичний стан вітчизняних галузей промисловості, яка виробляє засоби інформатизації та захисту інформації;
 • розширення кооперації із зарубіжними країнами в розвитку інформаційної інфраструктури.

Основними організаційно-технічними факторами загроз інформаційній безпеці є:

 • недостатня нормативно-правова база у сфері інформаційних відносин, у тому числі в галузі забезпечення інформаційної безпеки;
 • недостатнє регулювання державою процесів функціонування та розвитку ринку засобів інформатизації, інформаційних продуктів та послуг;
 • широке використання у сфері державного управління та кредитно-фінансової сфери незахищених від витоку інформації імпортних технічних та програмних засобів для зберігання, обробки та передавання інформації;
 • зростання обсягів інформації, яка передається відкритими каналами зв'язку;
 • загострення криміногенної обстановки, зростання числа комп'ютерних злочинів, особливо в кредитно-фінансовій сфері.

Ієрархічна класифікація загроз інформаційній безпеці.

Глобальні фактори загроз інформаційній безпеці:

 • недружня політика іноземних держав у галузі глобального інформаційного моніторингу, розповсюдження інформації, розповсюдження інформації та нових інформаційних технологій;
 • діяльність іноземних розвідувальних та спеціальних служб;
 • діяльність іноземних політичних та економічних структуру, спрямована проти інтересів держави;
 • злочинні дії міжнародних груп, формувань та окремих осіб.

Регіональні фактори загроз інформаційній безпеці:

 • використання інформаційної інфраструктури колишнього СРСР для передавання конфіденційної інформації;
 • невідповідність інформаційного забезпечення державних та суспільних інститутів сучасним вимогам управління економічними, політичними та соціальними процесами;
 • відставання від розвинених країн світу з темпів та масштабів розробки та впровадження нових інформаційних технологій;
 • недопустимо високий рівень технологічної залежності держави від зарубіжних держав у зв'язку з широким використанням імпортних засобів обчислювальної техніки, систем телекомунікації, зв'язку та інформаційних технологій;
 • розвиток зарубіжних технічних засобів розвідки, та промислового шпигунства, що дозволяє одержати несанкціонований доступ до конфіденційної інформації, у тому числі такої що складає державну таємницю;
 • зростання злочинності в інформаційній сфері;
 • використання старих методів та засобів захисту національних інформаційних мереж, широке розповсюдження комп'ютерних вірусів, призначених для ураження систем управління та зв'язку;
 • відсутність ефективної системи забезпечення цілісності, незмінності та схоронності нетаємної інформації, у тому числі такої, що є інтелектуальною власністю.

Локальні фактори загроз інформаційній безпеці:

 • перехоплення електронних випромінювань;
 • застосування підслуховуючих пристроїв або закладок;
 • дистанційне фотографування;
 • розкрадання носіїв інформації та промислових відходів;
 • копіювання носіїв інформації з подоланням заходів захисту;
 • незаконне приєднання до апаратури та ліній зв'язку;
 • упровадження та використання комп'ютерних вірусів і т. ін.
Comments