วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงและรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561         มื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย                  1. โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามระบบ Data  Management Center : DMC                  2. โปรแกรม Smartcard-Reader                  3. โปรแกรม G code                   4. โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Education Management Information System  : EMIS                  5. การจัดทำเว็บไซด์โรงเรียนตามระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS                  6. โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC                  7. โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC
                                                                                         

 ข้อมูลนักเรียนตามระบบ DMC 
ปีการศึกษา 2564
**********************
ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)ข้อมูลนักเรียนตามระบบ DMC 
ปีการศึกษา 2563
 


 * ************************************************************************************

 
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.อย.1 
ปีการศึกษา 2561

***********************************************************************

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561)

           
 
            ข้อมูลสถานศึกษาจำแนกตามขนาดโรงเรียน 4 ขนาด


  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
         


                     
         ข้อมูลสถานศึกษาจำแนกตามขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
            โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน)
             โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน)
             โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน)
             โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป)

         ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส
        

    

 
          การศึกษา

          การศึกษา

       

                               
  


       
  
          
           
              ระบบทดสอบการศึกษา
                O-NET
                    I-NET
                    B-NET
                    N-NET
                    V-NET
                    GAT/PAT
                    9 วิชาสามัญ
                    สมรรถนะครู
                    RPS
                    E-SCORE
                    E-TESTING
                    RPS-TCAS  
                   
           ระบบข้อมูลสารสนเทศ
                   
     
          
 
              ระบบ Smart Area และ ระบบข้อมูลสารสนเทศ
               ระบบ AMSS++

          

            ระบบข้อมูลสารสนเทศ
      
            
    
              ระบบข้อมูลสารสนเทศ
                     และกิจกรรม
 
            


แผนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน 16 อำเภอ


                       แผนที่
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
จำนวน 9 อำเภอ
 
                                แผนที่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 ข่าวสารงานข้อมูลสารสนเทศ


 รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ.