อดีตผู้บังคับบัญชา


 
ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ ๑๑๒  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
 
   
 พันเอก มงคล พุ่มหิรัญ
( พ.ศ.๒๕๒๔ ถึง พ.ศ.๒๕๒๗ )
พันเอก บุญชู สามลฤกษ์    
( พ.ศ.๒๕๒๗ ถึง พ.ศ.๒๕๓๐ )
     
พันเอก ณรงค์ เหง้าพรหมมินทร์
( พ.ศ.๒๕๓๐ ถึง พ.ศ.๒๕๓๔ )
   
        พันเอก จารึก พัฒนธรรม
( พ.ศ.๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๗ )
พันเอก วินัย นิภาวรรณ
( พ.ศ.๒๕๓๗ ถึง พ.ศ.๓๕๓๙ ) 
พันเอก ชาย คำวงษา
( พ.ศ.๒๕๓๙ ถึง พ.ศ.๒๕๔๓ )
   
พันเอก ลิขิต ถำอุทก
( พ.ศ.๒๕๔๓ ถึง พ.ศ.๒๕๔๕ )
พันเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
  ( พ.ศ.๒๕๔๕ ถึง พ.ศ.๒๕๔๖ )
พันเอก ชลิต ศรีระเดช 
( พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗ )
 
 
 
พันเอก ทรงศักดิ์ เชิดบุญเมือง  
( พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๑ )
พันเอก สมาน ชาวเพ็ชร
( พ.ศ.๒๕๕๑ ถึง พ.ศ.๒๕๕๒ )
 พันเอก วิพุธ แสงเงินอ่อน  
( พ.ศ.๒๕๕๒ ถึง พ.ศ.๒๕๕๕ )
 
 
 
พันเอก สนิชนก สังขจันทร์
( พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๖ )
พันเอก กล้าณรงค์  ไพรีพ่ายฤทธิเดช
( พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง ปัจจุบัน ) 
 
 
 
Comments