ประวัติหน่วย

 

๑. ที่ตั้งหน่วย  :  ร.๑๑๒  ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า  บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๑๓ ต.บางตีนเป็ด  อ.เมือง จว.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๒. ประวัติความเป็นมาของหน่วย

- จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ทบ. ลับ (เฉพาะ)  ที่ ๙๕/๒๕  ลง ๓๐ เม.ย.๒๕  โดยใช้เครื่องหมายสังกัด  ร.๑๑๒  และมีหน่วยใน  อจย. ดังนี้

๑) กรมทหารราบที่ ๑๑๒  อจย.  หมายเลข  ๗ – ๑๒ ( ๒๕  มิ.ย. ๒๒ )

๒) กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการ  อจย. หมายเลข  ๗ – ๑๒ ( ๒๕ มิ.ย.๒๒ )

๓) กองร้อยเครื่องยิงหนัก  อจย.  ๗ – ๑๔  (๒๕  มิ.ย.๒๒)

    วัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบกำลังสำรอง ของ  ทบ. ให้สามารถขยายกำลังได้ทันกับสถานการณ์จากภัยคุกคามภายนอกประเทศ  ตามที่     ผบ.ทบ. ได้อนุมัติหลักการจัดตั้งหน่วยทหารกองหนุน  ทบ.  โดยให้ริเริ่มโครงการจัดตั้ง     ในปี  ๒๕๒๔

๓. ภารกิจของหน่วย

 ๓.๑ ภารกิจตาม  อจย.  ทำลายกำลังของข้าศึก  เข้ายึด และควบคุมพื้นที่  รวมถึงประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

๓.๒ ภารกิจในฐานะเป็นหน่วยกองหนุน

      - รับผิดชอบในการฝึก  การเตรียมกำลัง และบรรจุกำลังสำรองให้เต็มอัตรา  และวางแผนการติดตามตัวทหาร ซึ่งได้รับการบรรจุตามแผนการเรียกพลของระบบกำลังสำรองตามแผนป้องกันประเทศ

๔. การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย

 ๔.๑ การดำเนินการฝึกกำลังพลสำรองตามแผนการเรียกพล  เพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพบก  ในระบบ ๑ : ๑ : ๑: ๓   ตั้งแต่  ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

 ๔.๒ งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจาก กองพลทหารราบที่ ๑๑

 ๔.๒.๑ ให้ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพลทหารราบที่ ๑๑ ( ระบบบังคับบำบัด ) จากกรมคุมประพฤติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา

 ๔.๒.๒ กำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองพลทหารราบที่ ๑๑                                               

 ๔.๒.๓ กำกับดูแลสนามยิงปืนเจ้าสัว  เพื่อเป็นสวัสดิการของกำลังพล

๔.๒.๔ โครงการฝึกอบรมค่ายกีฬาเยาวชน กองทัพบก

 ๕.๓ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ใน ๓ จชต. ห้วงตั้งแต่ ๑๒ มี.ค. ๔๘ – ๑๐ พ.ค.๔๘

๕. เกียรติประวัติของหน่วย

– ได้รับรางวัลผลการตรวจพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๔๗ โครงการ  “ กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง เขตทหารปลอดยาเสพติด ” โดยหน่วยได้รับการประเมิน ๘๕.๔๐ % อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

– ระดับ ดี (๘๓.๒๘%) คือ ร้อย.นขต.บก.ร.๑๑๑

๖. วันสถาปนาหน่วย   :  ๓๐ เมษายน  ของทุกปี

๗. รายนามผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๑. พ.อ.มงคล     พุ่มหิรัญ                            ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๗

๒. พ.อ.บุญชู      สามลฤกษ์                        ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๓๐

๓. พ.อ.ณรงค์     เหง้าพรหมมินทร์              ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๔

๔. พ.อ.จารึก      พัฒนธรรม                       ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๗

๕. พ.อ.สุวินัย     นิภาวรรณ                        ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๙

๖. พ.อ.ชาย       คำวงษา                            ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓

๗. พ.อ.ลิขิต      ถำอุทก                             ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๕

๘. พ.อ.ไพบูลย์   คุ้มฉายา                          ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๖

๙. พ.อ.ชลิต      ศรีระเดช                            ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๗

๑๐. พ.อ.ทรงศักดิ์   เชิดบุญเมือง                ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗  –๒๕๕๑

๑๑. พ.อ.สมาน      ชาวเพ็ชร                       ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๑  – ๒๕๕๒

๑๒. พ.อ.วิพุธ       แสงเงินอ่อน                    ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒  – ๒๕๕๕

๑๓. พ.อ.สนิธชนก  สังขจันทร์                     ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕  -  ๒๕๕๖

๑๔. พ.อ.กล้าณรงค์  ไพรีพ่ายฤทธิเดช        ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖  -  ปัจจุบัน

 
Comments