בית החולים ע"ש רבקה זיו- צפת


הדף עבר לכתובת חדשה

בתי חולים 

בתי חולים כלליים נמצאים בפיקוחם של כמה גורמים: המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד התמ"ת ומשרד התשתיות. עם זאת, לא הצלחנו למצוא חלוקה מוגדרת של העבודה והסמכויות בין כל הגופים האלה, ולא הצלחנו למצוא רשימה מסודרת ומלאה של הבדיקות שעל בתי החולים לעשות.

המשרד להגנת הסביבה הוציא בסוף שנת 2005 תנאים כלליים לבתי חולים כחלק מהיתרי הרעלים שלהם. לא מצאנו תנאים מעודכנים יותר. התנאים האלה כוללים הנחיות לאחסון חומרים מסוכנים, דליקים ורעילים, לרבות גזים ואתילן אוקסיד, הנחיות לטיפול בפסולת מסוכנת, הנחיות להיערכות לאירועי חירום, הנחיות בעניין פליטות אתילן אוקסיד לאוויר (תקני פליטה, מועדים ונהלים ושיטות בדיקה), הנחיות באשר לפליטות של אתילן אוקסיד ואתילן גליקול לשפכים (תקני פליטה, מועדים ונהלים ושיטות בדיקה).

משרד הבריאות אחראי בעיקר לתחום התברואה. לא מצאנו באתר שלו מידע על כך כמתחייב מתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט- 2009. פנינו ב-23 בפברואר 2011 למחלקת פניות הציבור של משרד הבריאות כדי לדעת אילו תנאים נקבעו מטעמו לבתי חולים, והיכן מתפרסמות תוצאות הבדיקות אך לא קיבלנו מענה.

אחרי שפנינו בבקשה על פי חוק חופש המידע ביולי 2011 ושילמנו אגרה, קיבלנו תשובה מהממונה על חופש המידע במשרד בריאות וזו תשובתו:

  • באתר האינטרנט של המחלקה לבריאות הסביבה מתפרסם המידע הסביבתי המצוי בידינו בספריה שנקראת "חוק חופש המידע בבריאות הסביבה", מידע זה מתעדכן ומורחב בהתאם למשאבים והתוכנות העומדים לרשות המחלקה לבריאות הסביבה.
  • בכל אחד מבתי החולים הנדונים אמור להיות ממונה על חוק חופש המידע והינכם רשאים לפנות אליהם ישירות.
  •  אין למשרד הבריאות דרישות, המוגדרות כמידע בתקנות המידע הסביבתי מבתי החולים.
  •  המחלקה לבריאות הסביבה מפקחת ומקבלת דיווח על איכות מי השתיה המסופקת לבתי החולים, אינו מוגדר "כמידע סביבתי" על פי התקנות.

משרד התמ"ת אחראי בעיקר לנושא הבטיחות בעבודה. גם הוא, לא פרסם נתונים על כך על פי תקנות חופש המידע.  

במשרד להגנת הסביבה לא מצאנו בדיקות שפכים. מהמשרד נמסר שמשרד הבריאות אמור לטפל בזה וכי המשרד להגנת הסביבה מטפל רק בפליטות אתילן אוקסיד ממתקני העיקור. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מיקום: צפת 

מהות העסק: בית חולים

סיווג:   

מנכ"ל: אוסקר אמבון

רשות מקומית: צפת 

בית החולים ע"ש רבקה זיו- צפת

בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה:

1.    תנאים כלליים לבתי חולים מנובמבר 2005 של אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה.

2.    תוצאות בדיקות מכמה מועדים, כמפורט בנספח טבלת פירוט הבדיקות.

 

ניתוח הממצאים

התאמת התנאים ברישיון העסק לתקנים ישראליים

המשרד להגנת הסביבה לא התנה תנאים מיוחדים לבית החולים. ב-2005 פרסם המשרד תנאים כלליים לבתי חולים, ובהם ניתן להשתמש לצורך הערכת התפקוד הסביבתי של בית החולים.

תקן פליטות לאוויר: התנאים הכלליים לרישיון עסק של בתי חולים (להלן גם: התנאים) מתייחסים רק לפליטות של אתילן אוקסיד. תקנות וחוקים קיימים (חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 ותקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו-1996) מגדירים חומר זה כחומר מסוכן, אולם אינם קובעים ערכי פליטה. אלה נקבעים בתנאים. תקני הפליטה שנקבעו לבתי החולים בתנאים הכלליים (0.5 מ"ג/ מ"ק אם קצב הפליטה עולה על 1.5 גר'/שעה) תואמים את TALUFT 2002 (סעיף 5.2.7.1.1).

אין התייחסות לפליטות של דודי הקיטור, כמקובל בנוגע לפליטות בתעשייה.

שפכים: התנאים מגדירים רק ריכוז מקסימלי של אתילן אוקסיד ואתילן גליקול (300 ו-1.0 מ"ג/ליטר בהתאמה). אין התייחסות לפרמטרים אחרים כמקובל בנוגע לשפכי תעשייה.

 

התאמה לתקנים בינלאומיים

תקן פליטות:  ראו התאמה לתקנים ישראליים.

תקן שפכים: התקנים שנקבעו בתנאים הכלליים מקובלים, לפי ה- Canadian water quality guide lines.

 

עמידה בתנאים

אוויר: רק ב-2010 החל בית החולים לבצע בדיקות פליטה של אתילן גליקול בארובות. בשנה זו מצאנו ארבע בדיקות שעמדו בדרישות התנאים הכלליים לבתי חולים.  

שפכים: לא מצאנו בדיקות.

 

תדירות הבדיקות

אוויר: דרושה בדיקה אחת לשנה. ב-2009 לא מולאה דרישת תדירות זו. ב-2010 מולאה..

שפכים: דרושה בדיקה אחת לשנה. לא מצאנו בדיקות. אין עמידה בתנאי התדירות.

 

שיתוף פעולה מטעם הנהלת המפעל

הנהלת בית החולים שיתפה פעולה באופן מלא לרבות פגישה ומסירת מידע.

 

תגובת הנהלת המפעל על ממצאי הדו"ח

הנהלת בית החולים הודיעה שהתגובה בהכנה אך עד לכתיבת שורות אלה לא נתקבלה תגובה.