דפוס ידיעות תקשורת (2000) בע"מ

מיקום:  פארק בר לב

מהות העסק: בית דפוס

סיווג: A

מנכ"ל: איתן קוה

רשות מקומית: מטה אשר

בעלים: קבוצת ידיעות אחרונות

דפוס ידיעות תקשורת (2000) בע"מ הוא בית הדפוס של "ידיעות תקשורת". בית הדפוס הוקם לפני כעשור והוא משתרע על שטח של כ-30 דנם בפארק התעשייה בר לב.

 


הדף עבר לכתובת חדשה


בבדיקה שעשינו הסתמכנו על המסמכים האלה:

1.   תנאי רישיון עסק מתאריך 14.2.07.
2.  תוצאות בדיקות מתאריכים שונים, כמפורט בטבלת פירוט הבדיקות 
 
 
ניתוח הממצאים
 
התאמת התנאים ברישיון העסק לתקנים ישראליים

אוויר: התנאים אינם קובעים תקן פליטות, אף שתנאי המסגרת של המשרד להגנת הסביבה לבתי דפוס דורשים ניטור פליטות לאוויר. לדעתנו, אם אין מקורות פליטה נקודתיים, צריך לפחות לדגום את חלל הייצור, או את איכות האוויר בסביבת המפעל.

שפכים: התנאים מקובלים, מחמירים יותר מהתקנים הישראלים.

 
 

תנאים ברישיון עסק:

התנאים אינם ברורים ואינם ממוקדים:

·      בסעיף 2.1 מצוין ששפכים תעשייתיים יפונו למחזור או לאתר פסולת רעילה, אולם סעיף 4 מאפשר הזרמת שפכים אלה למערכת ביוב ציבורית לאחר טיפול. שתי השיטות מקובלות אולם רצוי לשמור על עקביות.

·      סעיף 5, בדיקות שפכים, מפרט את כל הפרמטרים שהוגדרו בסעיף 4 ובנוסף BOD. ערך ייחוס BOD אינו מוגדר.

 
 

התאמה לתקנים בינלאומיים

אוויר: לא רלוונטי

שפכים:  מתאים לדרישות BAT, חוץ מהתנאים לגבי מוצקים מרחפים.

 
 

עמידה בתקנים

שפכים

2008: חריגה של עד 1800% בטנין.  

2010: חריגה של 14% בנתרן, חריגה של 250% בטנין. על פי מסמך מיום 14.6.10, שהתקבל ממוא"ז מטה אשר, נמצאה חריגה באחד הדיגומים, והמפעל נדרש לאתר את הבעיה.  

 
 

תדירות הבדיקות

שפכים - בדיקת תוצאות הניטור מראה שלא כל הפרמטרים שנדרשו נבדקו.

 2007: מצאנו 4 בדיקות מתוך 4 הנדרשות.

 2008: מצאנו 5 בדיקות.

 2009: לא מצאנו שום בדיקה מתוך 4 הנדרשות.

 2010: מצאנו 3 בדיקות מתוך 4 הנדרשות. 

 

שפכים - השוואת תקנים

פרמטר

תנאים ברישיון עסק

 

תקן ישראלי [1]

 

תקן גרמני *

BAT  **

כלורידים

200

430

 

 

pH

6-9.6

6-10

 

 

TSS

100

30

50(אנגליה)

5-30

TS

-

3500( 1981)

 

 

COD

1000

2000(1981)

 

 

BOD

-

 

 

 

פלואוריד

-

3

 

 

 סולפידים

0.1

 

 

 

סולפטים

-

1000

 

 

ציאנידים

-

0.5

0.2

0.2

DOX

-

1.0

 

1.0

שמן מינרלי

20

20

 

 

סריקת מתכות:

 

 

 

 

כסף

0.1

 

0.1

0.1-0.5

אלומיניום

-

 

3.0

1-10

ארסן

0.1

 

 

 

בורון

-

1.5

 

 

קדמיום

0.1

 

0.2

0.1-0.2

קובלט

1.0

 

 

 

כרום +3

0.5

 

 

 

כרום +6

0.1

 

0.1

0.1-0.2

סה"כ כרום

-

 

0.5

0.1-2.0

נחושת ומנגן

1.0

 

0.5

0.2-2.0

כספית

0.05

 

-

 

מוליבדן

 

 

 

 

נתרן

130

230

 

 

ניקל

0.5

 

0.5-1.0

0.05-0.5

עופרת

0.5

 

0.5

0.05-0.5

בדיל

2.0

 

2.0

0.2-2.0

אבץ

3.0

 

2.0

0.2-2.0

* BAT, surface treatment of metals and plastics, p. 456  

* BAT, surface treatment of metals and plastics, p.vi*

שיתוף פעולה מטעם הנהלת המפעל

הנהלת המפעל מסרה חלק מהבדיקות המופיעות בדו"ח זה.

 

תגובת המפעל:

להלן התייחסותי לדו"ח הנוגע למפעלנו, התשובות עפ"י סדר הסעיפים במסמך :

1.   תקן פליטות אוויר - אין במפעל מקורות פליטות לאוויר, אנו עומדים בתנאי המסגרת לרישיון עסק.

2.   תנאים ברישיון עסק - אנחנו מפנים השפכים התעשייתיים לרמת חובב, רצ"ב מסמכים.

3.   תקן שפכים: ניתן לראות את הפרמטרים שנבדקו בדוחות הדיגומים המצורפים.

4.   תדירות הבדיקות : אנו מבצעים, כנדרש, 4 דגימות בשנה (הרביעית של 2010 - תבוצע בנובמבר), רצ"ב מסמכים.

5.   עמידה בדרישות: כל הפרמטרים שנדרשו נבדקו כפי שניתן לראות בדגימות המצורפות של אמינולב ומילודע.

6.   עמידה בתקנים - שפכים: ניתן לראות בדיגומים שנעשו לאחר תאריך זה שאין חריגה בטנין.

 

איתן קוה, מנכ"ל
_________________________

טבלה מס' 1   פירוט הבדיקות שנתקבלו לעומת הדרישות בתנאי הרישיון של המפעלים

המשרד = המשרד להגנת הסביבה       איגוד = איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

תקנים

 תדירות בדיקות נדרשת

הגורם שהמפעל חייב לדווח לו  

פירוט הבדיקות שקיבלנו ובחנו בדו"ח [2]

שפכים

 

 

 

4 בשנה

 

משרד

2007:   4 בדיקה

2008:   5 בדיקות

2009:   0 בדיקות

2010:   3 בדיקות

 

טבלה מס' 2     אחוזי החריגות מהתקן המותר בכל הבדיקות 

פרטי הבדיקה

תוצאות בדיקה

אחוז החריגה

סוג הבדיקה

(א)-אוויר

(ש)-שפכים

מיקום הבדיקה

(נ)-נקודת בדיקה

 (מ)-מס. בדיקה 

(ס)- סוג ארובה

תאריך הבדיקה

תוצאות

מ"ג/מק"ת

תקן

ש

טנין

(נ)

מורכב כלל שפכים

4.5.08

19

1

1800

(נ)

מורכב בור  שאיבה

2

100

25.5.10

3.5

250

ש

נתרן

 

אקראי

25.5.10

264

230

14.7

 
[1] תקנות המים (מניעת זיהום מים)(מתכות ומזהמים אחרים) התשס"א-2000

     תקנות רישוי עסקים (ריכוז מלחים בשפכים תעשייתיים) התשס"ג-2003

הגשנו בקשות לקבלת בדיקות מהשנים 2008-9. בפועל קיבלנו בחלק מהמפעלים גם ל-2010 [2]