Wob-verzoek Gemeente Bussum (Hilversum)

Terug naar home => Waarom IMK-klachten?

De gemeenten Bussum en Hilversum trekken een rookgordijn op rond de uitvoering van de Bbz en de rol van het IMK en andere commerciële adviesbureaus hierin. Het wekt de indruk deze organisaties te willen beschermen door geen openheid van zaken te geven. Men verschuilt zich achter formele redenen en volgens de gemeente Hilversum kan men ons WOB-verzoek niet in behandeling nemen omdat;

1) Een WOB-verzoek niet elektronisch ingediend kan worden;
2) Een WOB-verzoek vergezeld dient te zijn van de naam en adres van de indiener en tevens ondertekend dient te zijn;

De reden genoemd onder 1) wordt tegengesproken door de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de gemeente Bussum. Bovendien wordt er in de Awb de mogelijkheid genoemd om een WOB-verzoek elektronisch in te dienen.

De reden genoemd onder 2) is twijfelachtig. Onze naam (Platform IMK Klachten binnen de Bbz) is bekend netals ons adres (imk-klachten@telfort.nl) dus gelezen naar de letter van de wet is aan de eisen voldaan. Ons verzoek is ook digitaal ondertekend dus er is geen reden om ons WOB-verzoek niet in behandeling te nemen.

Veel waarschijnlijker is dat de gemeente Hilversum formele procedures en eisen probeert te gebruiken om geen antwoord op de vragen te hoeven geven. Hierdoor zou je de conclusie kunnen trekken dat er iets te verbergen valt en de rol van het IMK en andere commerciële adviesbureaus niet het belang van de (startende) ondernemers en het algemeen belang dienen.

Hieronder een overzicht van de communicatie met de gemeenten Bussum en Hilversum m.b.t. ons WOB-verzoek en hun reactie erop. Tot op heden (27 maart 2011) zijn wij nog druk bezig B&W van Hilversum te bewegen ons WOB-verzoek in behandeling te nemen, te beantwoorden en te onderbouwen met documenten indien nodig. Daar wij zelf grote prijs stellen op onze eigen privacy hebben wij ook de namen weggehaald van de functionarissen waarmee wij contact hebben gehad.

Op 15 februari 2011 antwoordde de gemeente Bussum als volgt op een informatie verzoek van ons m.b.t. de procedure omtrent het indienen van een WOB-verzoek;

"Geachte heer/mevrouw, U kunt een WOB-verzoek –bij voorkeur per brief- richten aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.. Via mail is ook mogelijk (info@bussum.nl) We maken geen gebruik van standaardformulieren. Met vriendelijke groet, XXXXX YYYY, senior bestuurlijke en juridische zaken gemeente Bussum”

Op 20 februari 2011 dienden wij per email een WOB-verzoek in bij de gemeente Bussum en ontvingen drie dagen later het volgende antwoord;

"Geachte heer/mevrouw, Uw Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur hebben wij doorgezonden naar de gemeente Hilversum, afdeling Wisselwerk, de heer X. YYY, omdat deze gemeente voor ons de BBZ uitvoert. Indien u geen bericht van Hilversum ontvangt verzoek ik u mij daraover te informeren."

Ondanks verschillende verzoeken aan het Zelfstandigenloket van de gemeente Hilversum bleef het bijna een maand stil rond ons verzoek. Er was een email naar de burgemeesters van Bussum en Hilversum voor nodig om een reactie te krijgen van de verantwoordelijke functionaris binnen het Zelfstandigenloket. Deze was als volgt;

Geacht Platform,  Hierbij de ontvangstbevestiging m.b.t. onderstaande mail. Voorzover u maandag 14 maart om 9.04 uur mijn mail niet hebt ontvangen deel ik u mee dat u door de gemeente Bussum bent / wordt uitgenodigd voor een gesprek over de aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bussum gericht verzoek. Ik ben bij dat gesprek aanwezig.  Met vriendelijke groet, X. YYY.

Het aanbod voor een gesprek werd door ons afgewezen. Dit om praktische redenen (reistijd voor diverse mensen achter het platform), maar vooral omdat wij onze anonimiteit willen behouden. Op 18 maart ontvingen wij de volgende reactie;

Geacht Platform, Wij betreuren het dat u een gesprek afwijst. Een gesprek leek ons nuttig om meer duidelijkheid te krijgen met betrekking tot uw (achterliggende) vragen. Gelet op uw afwijzing en hetgeen u daarbij verder vermeldt zullen wij onze beantwoording dan ook noodgedwongen beperken tot de vraagstelling in enge zin.  Inmiddels hebben wij uw verzoek ook besproken met de burgemeester van Hilversum. Hij heeft ons verzocht uw vragen met bekwame spoed te beantwoorden. Gezien de vereiste bestuurlijke afstemming met de gemeente Bussum vergt dit wellicht meer tijd, maar wij streven ernaar uw mail binnen 14 dagen inhoudelijk via de mail te beantwoorden.  Met vriendelijke groet, XX. YYY.

Op 24 maart 2011 kregen wij een document toegestuurd met de volgende tekst/uitleg;

Geacht Platform,

 In antwoord op u e-mailbericht van 14 februari 2011 berichten wij u als volgt:

Uw verzoek heeft u gericht aan Burgemeester en wethouders van Bussum maar wordt namens hen beantwoord door het college van Burgemeester en wethouders van Hilversum om redenen die reeds aan u zijn meegedeeld en ook hierna duidelijk zullen worden gemaakt.

Om formele, maar ook praktische redenen, nemen wij uw verzoek niet in behandeling als Wob-verzoek, maar als informatieverzoek. Hierdoor kunnen wij toch uw vragen beantwoorden en er eventueel ook niet in documenten opgenomen informatie bij betrekken. Alvorens uw vragen te beantwoorden leggen wij deze, voor u op het eerste gezicht mogelijk wat vreemde mededeling, even uit:

Een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) resulteert in beginsel in een beschikking.

Ingevolge artikel 5 van het Protocol electronische berichtenuitwisseling Gemeente Hilversum 2006 wordt een inkomend elektronisch bericht waarin een aanvraag om een beschikking wordt gedaan niet in behandeling genomen tenzij de elektronische weg is opengesteld, hetgeen in dit geval niet is gebeurd. In de gemeente Bussum is een vergelijkbare regel van kracht.

Om informatie krachtens de Wob te leveren heeft de gemeente een schriftelijke aanvraag nodig die men:

1. per post kan sturen naar Postbus 9900, 1201 GM Hilversum of

2. persoonlijk af kan geven bij het loket Publiekszaken, Oude Enghweg 23, op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.

Naam, adres en woonplaats van verzoeker zijn ingevolge artikel 4:2 Awb verplichte items. Uiteraard zijn deze ook noodzakelijk om de beschikking schriftelijk te kunnen toezenden aan aanvrager.

Los van de formele vereisten van een Wob-verzoek: De Wob beperkt zich tot informatie die in documenten is opgenomen.

In dat licht bezien kan uw verzoek om informatie worden beschouwd als een verzoek om nadere inlichtingen en ligt het meer in de sfeer van de voorlichting. Uw verzoek wordt door ons dan ook afgedaan als ieder ander informatieverzoek, los van de Wob.

Met andere woorden: omdat u niet een brief heeft gestuurd en uw verplichte persoonsgegevens niet bekend zijn komt uw Wob-verzoek als zodanig niet voor behandeling in aanmerking. Om uw vragen toch te beantwoorden doen wij dit (op uw verzoek per e-mail en) niet in de vorm van een beschikking. Het staat u uiteraard vrij alsnog een formeel Wob-verzoek in te dienen.

Tenslotte memoreren wij nog hetgeen wij u op 17 maart 2011 al per e-mail hebben laten weten: dat wij het betreuren dat u een gesprek afwijst. Een gesprek leek ons nuttig om meer duidelijkheid te krijgen met betrekking tot uw (achterliggende) vragen. Bovenbedoelde wijze van afdoening lijkt ons het best tegemoet te komen aan uw verzoek, doch zullen wij onze beantwoording noodgedwongen moeten beperken tot de vraagstelling in enge zin.

Nu uw vragen:

1) Zijn er externe partijen/bedrijven betrokken bij de uitvoering van aanvragen binnen de Bbz-wetgeving (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)?;

Wij interpreteren uw vraag als:  Zijn er externe partijen/bedrijven betrokken bij de behandeling en beoordeling van aanvragen op grond van de Bbz-wetgeving (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004)?; Iets anders dan behandelen en beoordelen doet een gemeente namelijk niet met Bbz aanvragen.

De Bbz-regeling wordt voor alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek uitgevoerd door de gemeente Hilversum. Ook de gemeente Bussum heeft de gemeente Hilversum hiertoe gemandateerd.

De gemeente Hilversum kan in voorkomende gevallen een externe deskundige partij/bedrijf inschakelen bij de behandeling van de Bbz-aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om het ondernemingsplan of de levensvatbaarheid van de onderneming te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de gemeente.  Ook worden ondernemers op hun verzoek soms (extern)begeleid bij het opstellen van hun aanvraag en/of ondernemingsplan.

De beoordeling van de aanvragen geschiedt door de gemeente Hilversum krachtens het haar verleende mandaat. Dit is naar haar aard een zelfstandige handeling waarvoor geen hulp kan worden ingeroepen, en resulteert in -c.q. heeft de vorm van- een beschikking.

2) Indien de gehele of delen van de uitvoering van aanvragen binnen de Bbz-wetgeving wordt uitbesteed aan externe partijen/bedrijven voor welke onderdelen geldt dit? Wij onderscheiden de volgende onderdelen tijdens de Bbz-aanvraag;

A) Intake en eerste beoordeling of aanvrager voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Bbz-wetgeving;

B) Beoordeling van het ondernemersplan van de aanvrager op levensvatbaarheid;

C) Nemen van besluit of een aanvraag wordt goedgekeurd of niet;

Deze vragen zijn reeds onder 1 beantwoord: al deze beslissingen worden door de gemeente Hilversum in mandaat genomen.

3) Welke externe partijen/bedrijven voeren één of meerdere onderdelen zoals genoemd in 2) uit? Gaarne volledige (bedrijf)naam, vestigingsplaats, contact adres en KvK-nummer;

Deze vragen zijn reeds onder 1 en 2 beantwoord: al deze beslissingen worden door de gemeente Hilversum in mandaat genomen.

4) Hoe heeft het aanbestedingsproces m.b.t. het vergaren van offertes voor het uitvoeren van het gehele of onderdelen zoals genoemd in 2) plaats gevonden? Wij zijn met name geïnteresseerd in de volgende vragen;

A) Heeft er een openbare aanbesteding plaatsgevonden?;

B) Zo niet, zijn er meerder partijen/bedrijven benaderd om een offerte uit te brengen?;

C) Welke criteria zijn gebruikt om te bepalen aan welke partij/bedrijf de aanbesteding werd gegund?;

D) Welke functionarissen binnen de gemeente Bussum zijn betrokken geweest bij het nemen van dit besluit en speelde het college van Burgermeester en Wethouder hier een rol?;

De beantwoording van deze vraag knippen wij in twee:

1. de uitbesteding aan de gemeente Hilversum van de uitvoering van het Bbz, en

2. de invulling van de advies- en begeleidingsopdrachten als genoemd onder 1.

Ad1. de uitbesteding aan de gemeente Hilversum van de uitvoering van de Bbz

Vanaf 2002 voert Hilversum het Bbz behalve voor de eigen inwoners ook uit voor andere gemeenten. Voor Bussum geldt dat de behandeling van de aanvragen vanaf 2005 aan Hilversum is uitbesteed, waarbij de besluitvorming vooralsnog in Bussum bleef. Vanaf 1 januari 2009 is ook de formele beslissingsbevoegdheid aan Hilversum gemandateerd.

Ad1. A Neen, een en ander is een uitvloeisel van een door DIVOSA geëntameerd onderzoek naar de mogelijkheid van samenwerking op het terrein van Bbz in de Gooi en vechtstreek.

Ad1. B Neen.

Ad1. C Niet van toepassing.

Ad1. D Diverse beleidsmedewerkers. Het college van Bussum heeft de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met deze werkwijze en met Hilversum een uitvoeringsovereenkomst gesloten.

Ad 2 De invulling van de advies- en begeleidingsopdrachten als genoemd onder 1.

Ad2. A: neen

Ad2. B :niet van toepassing

Ad2. C: er is geen sprake van aanbesteding. Er is sprake van maatwerk. De gemeente Hilversum heeft voor de Bbz de keuze uit een tiental bureaus met adviseurs/begeleiders. Criteria zijn onder meer: de aard en de omvang van de onderneming, de (behoeften van) persoon van de ondernemer, de deskundigheid van de adviseur. De hoogte van de vergoeding (prijs) is geen criterium want die ligt vast in de regeling;

Ad2. D: geen functionarissen van Bussum; Het college (c.q. het hoofd van de afdeling sociale zaken c.q. de teammanager van het team werk) van de gemeente Hilversum besluit in mandaat.

5) Hebben er werknemers en/of aandeelhouders van de externe partij/bedrijf die één of meerdere onderdelen zoals genoemd in 2) uitvoeren zitting in een bezwaren-/adviescommissie die zich in een bezwaarprocedure bij afwijzing van de Bbz-aanvraag over de afwijzing van de aanvraag en de bezwaren hierop van de aanvrager buigt?;

Nee. In de bezwaren-/adviescommissie die zich in een bezwaarprocedure bij afwijzing van de Bbz-aanvraag over de afwijzing van de aanvraag en de bezwaren hierop van de aanvrager buigt zitten geen ambtenaren of bestuurders van de gemeente Bussum of de gemeente Hilversum en ook geen personen die als externe deskundige partij de gemeente (en de ondernemer) van advies hebben gediend bij de voorbereiding van haar beslissing. De commissie is dus volstrekt onafhankelijk.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Bussum,

Namens dezen,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Namens dezen,

XX. YYY


 

 
Comments