Κανονισμός τράπεζας αίματος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΙΚΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1ο : Σύσταση και σκοπός
1.) Συστήνεται Τράπεζα Αίματος με την ονομασία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΙΚΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ» ,στη συνέχεια αποκαλούμενη «τράπεζα», σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.
2.) Η τράπεζα αίματος έχει ως σκοπό :
i. τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση αναγκών των μελών της τράπεζας,
ii. την παροχή βοήθειας για ανεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών της, όταν δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση με διάθεση από την Τράπεζα Αίματος, και
iii. την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς

Άρθρο 2ο : Μέλη
Μέλη της Τράπεζας μπορούν να γίνουν όλοι όσοι διακατέχονται από εθελοντισμό
και θέλουν να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους, έχουν τις προϋποθέσεις προσφοράς αίματος (ηλικία, κατάσταση υγείας) .

Άρθρο 3ο: Εγγραφή μελών
1.) Δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στην τράπεζα αίματος έχουν όλα τα μέλη και
οι φίλοι του Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας , χωρίς όμως οι δεύτεροι να έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Σύλλογο ώστε να έχουν τις υποχρεώσεις των μελών του προς αυτό.
2.) Για την εγγραφή στο μητρώο μελών της τράπεζας απαιτείται υποβολή έγγραφης αίτησης όπου οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν και βεβαιώνουν:
i. τα πλήρη και ακριβή στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλ. διεύθυνση ),
ii. το επάγγελμα που εξασκούν και την επαγγελματική έδρα τους,
iii. ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
iv. ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του εσωτερικού κανονισμού όπως και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Κρητικών Ν,Ημαθίας σχετικές με την λειτουργία της τράπεζας.
3.) Εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών της τράπεζας χωρίς να έχουν προσφέρει αίμα, έστω και μια φορά ανά διετία δεν θεωρούνται μέλη της.

Άρθρο 4ο : Διάκριση μελών
1.) Τα μέλη της τράπεζας αίματος διαχωρίζονται σε τακτικούς και αρωγούς (εθελοντές) αιμοδότες, έχοντας διαφορετικά δικαιώματα:
i. τακτικοί αιμοδότες θεωρούνται τα μέλη της τράπεζας που προσφέρουν αίμα με συχνότητα τουλάχιστον μια φορά ανά έτος, ενώ, κατ' αντιδιαστολή,
ii. αρωγοί αιμοδότες θεωρούνται τα μέλη που προσφέρουν αίμα με συχνότητα μικρότερη της μιας φοράς ανά ημερολογιακό έτος, και τουλάχιστον μία φορά την διετία.
2.) Όλα τα μέλη με την εγγραφή και την πρώτη αιμοδοσία τους χαρακτηρίζονται ως αρωγοί αιμοδότες. Χαρακτηρίζονται ως τακτικοί αιμοδότες μετά από δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών από την εγγραφή τους.

Άρθρο 5ο : Δικαιώματα μελών-αιμοδοτών
1.) Οι τακτικοί αιμοδότες έχουν απεριόριστη κάλυψη μονάδων αίματος. Επίσης, για
κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν κατοχυρώνουν δικαίωμα χρήσης διπλάσιων μονάδων στα μέλη της οικογένειάς τους και σε συγγενείς Α βαθμού (γονείς παιδιά) και Β βαθμού        (αδέλφια, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια) εκτός ιδιαίτερων περιπτώσεων κατά την ομόφωνη κρίση της επιτροπής διαχείρισης.
2.) Ως ιδιαίτερες περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου νοούνται ποσότητες μεγαλύτερες της αναλογίας 1 προς 2 ή διαφοροποιήσεις στο βαθμό συγγένειας ή  και μείωση των μονάδων από έλλειψη αποθέματος αίματος.
3.) Οι αρωγοί αιμοδότες, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν, έχουν κάλυψη διπλάσιων μονάδων αίματος για τους ίδιους. Επίσης, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν κατοχυρώνουν δικαίωμα χρήσης ίσων μονάδων σε συγγενείς Α και Β βαθμού .
4.) Όταν συντρέχουν λόγοι ασθένειας , τα μέλη της τράπεζας οφείλουν να προσκομίσουν
στο σωματείο στοιχεία και έγγραφα που δικαιολογούν τη διακοπή της αιμοδοσίας τους. Τα μέλη αυτά συνεχίζουν να έχουν τις παροχές και τα δικαιώματα που είχαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι άμεσοι συγγενείς τους.
5.) Τα μέλη του Συλλόγου που δεν είναι εθελοντές αιμοδότες της τράπεζας,  έχουν δικαιώματα χρήσης των μονάδων αίματος της τράπεζας. Εάν παραστεί ανάγκη χορήγησης αίματος πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα η επιτροπή διαχείρισης, η οποία θέτει χρονικό όριο αντικατάστασης των μονάδων που χορηγήθηκαν.

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις αιμοδοτών
1.) Για οποιαδήποτε ανάληψη από την τράπεζα αίματος απαιτούνται :
i. Βεβαίωση του Νοσοκομείου ή της Κλινικής όπου νοσηλεύεται ο / η ασθενής,
όπου αναγράφεται η αναγκαία ποσότητα μονάδων αίματος,
ii. Αποδεικτικό συγγενικής σχέσης, αν κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή και
iii. Έγγραφη συγκατάθεση της τριμελούς επιτροπής διαχείρισης της τράπεζας.
2.) Τα μέλη της τράπεζας, που θα χρειαστούν αίμα για τους ίδιους και τους άμεσους συγγενείς τους, ειδοποιούν έγκαιρα την επιτροπή διαχείρισης, κυρίως για δική τους εξυπηρέτηση.
3.) Κάθε τακτικό μέλος υποχρεούται να συμμετέχει στις ομαδικές αιμοδοσίες που διορ- γανώνει η τράπεζα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να διατηρούν τα δικαιώματα τους.
4.)Όλα τα μέλη φροντίζουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Άρθρο 7ο : Κοινωνική προσφορά
1.) Χορήγηση μονάδων αίματος σε άτομα εκτός των μελών της τράπεζας είναι δυνατή μετά από ομόφωνη έγκριση της επιτροπής διαχείρισης και εφόσον υπάρχει αποθεματική επάρκεια μονάδων αίματος στην τράπεζα.
2.) Ο Σύλλογος, μέσω της τράπεζας και εφόσον υπάρχει ευχέρεια, προσφέρει αίμα,εκτός των μελών της τράπεζας, σε περιπτώσεις χρόνιων ασθενών, σε επείγοντα περιστατικά ή σε περιστατικά που χρήζουν μεγάλης ποσότητας αίματος.
3.) Για τους ασθενείς, εκτός των μελών της τράπεζας, προτεραιότητα στη χορήγηση αίματος έχουν α) οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, β) οι νεφροπαθείς, γ) οι αιμορροφιλικοί και δ) τα μοναχικά άτομα.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, το αίμα χορηγείται μετά από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου.

Άρθρο 8ο : Επιτροπή διαχείρισης
1.) Την διαχείριση της τράπεζας αίματος έχει τριμελής επιτροπή, συγκροτούμενη από τακτικούς αιμοδότες, η οποία ορίζεται με φανερή ψηφοφορία όλων των μελών και εθελοντών αιμοδοτών της τράπεζας και τελεί υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Κρητικών Ν Ημαθίας. Η πρώτη επιτροπή διαχείρισης θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ,αφού δεν υπάρχουν τακτικοί αιμοδότες για να την πλαισιώσουν και να αποφασίσουν ως εκλέκτορες.
2.) Η χρονική διάρκεια θητείας της τριμελούς επιτροπής ορίζεται ίση με το χρόνο θητείας του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου. Με το πέρας της θητείας τους το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τα μέλη της τράπεζας για τον ορισμό νέας τριμελούς επιτροπής, κατά την ημέρα ανάδειξης του νέου διοικητικού συμβουλίου.
3.) Η επιτροπή διαχείρισης της τράπεζας αίματος έχει ως αρμοδιότητες:
i. τον συνεχή έλεγχο των αποθεματικών μονάδων αίματος της τράπεζας,
ii. την έγκριση διάθεσης μονάδων αίματος στα μέλη και στους δικαιούχους,
iii. τις οποιοσδήποτε συνεννοήσεις με τα κέντρα αιμοδοσίας,
iv. τις διαδικαστικές συναλλαγές, την τήρηση βιβλίου εγγεγραμμένων μελών καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών και των δικαιωμάτων τους,
v. την παρακολούθηση των προσφορών αίματος στην τράπεζα καθώς και την ενημέρωση των ατομικών καρτελών των μελών,
vi. την οργάνωση ομαδικών αιμοληψιών τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος,
vii. την υπενθύμιση των εθελοντών αιμοδοτών του σωματείου κατά τις περιόδους αιμοληψίας.
4.) Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, η επιτροπή δίνει προφορική έγκριση διάθεσης αλλά υποχρεωτικά και έγγραφη έγκριση μέσα σε μια (1) ημέρα.

Άρθρο 9ο : Αιμοδοσία μελών
1.) Περίοδοι αιμοληψίας ορίζονται τα χρονικά διαστήματα των μηνών από Απρίλιο
έως Μάιο και από Οκτώβριο έως Νοέμβριο κάθε ημερολογιακού έτους.
2.) Όλα τα μέλη-αιμοδότες οφείλουν να ενημερώνουν το Νοσοκομείο ότι η αιμοδοσία τους γίνεται για την τράπεζα αίματος του Συλλόγου. Η διευκρίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία από πλευράς στοιχείων για την τράπεζα, για την ενημέρωση των καρτελών των αιμοδοτών καθώς και για την αποφυγή τυχόν διαφορών με το Τμήμα Αιμοδοσίας.
3.) Τα μέλη αρωγοί εθελοντές αιμοδότες οφείλουν να αποφεύγουν την ατομική προσφορά αίματος  σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συγγενών, αλλά να αιτούνται γι’ αυτούς αίμα από την επιτροπή διαχείρισης της τράπεζας.
4.)Την ευθύνη της αιμοδοσίας καθώς και για τους όρους και συνθήκες υγιεινής έχει το Νοσοκομείο.

Άρθρο τελευταίο
1.) Αποθεματική πληρότητα στην τράπεζα αίματος θεωρείται γενικά το απόθεμα υπερ-διπλάσιων μονάδων αίματος σε σχέση με όλα τα μέλη της τράπεζας.
2.) Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την απαραίτητη παρατήρηση - επισήμανση ότι λόγω του ιδιαίτερου ρόλου της τράπεζας είναι δυνατή η παρέκκλιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για εξαιρετικές και επείγουσας αντιμετώπισης περιπτώσεις, χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση αυτού του προνομίου και με την προϋπόθεση της έγκρισης των σχετικών ενεργειών από το διοικητικό συμβούλιο(σε επείγουσες περιπτώσεις έστω και εκ των υστέρων).
3.) Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας αποφασίζετε με συνέλευση των μισών +ενός τουλάχιστον τακτικών μελών της τράπεζας, υπό την προεδρία της τριμελούς επιτροπής διαχείρισης και παρουσία του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Κρητικών Ν.Ημαθίας
Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Κρητικών Ν. Ημαθίας είναι υπεύθυνο και εγκρίνει ή όχι τις τελικές αποφάσεις για τις τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας της τράπεζας.
4.)Κάθε οικονομική υποχρέωση της Τράπεζας επιβαρύνει τον Σύλλογο και καλύπτεται από αυτόν, κατόπιν έγκρισης της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ.
5.)Η επιτροπή τηρεί βιβλίο Αποφάσεων ή βιβλίο Πρακτικών, επικυρωμένο από το Δ.Σ. του Συλλόγου.Συντάχθηκε από το Δ.Σ. του Συλλόγου Κρητικών Ν.Ημαθίας  στις 16/5/2011

                                                                                      
 ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
                            
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
                                                    
                      

ΚΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ