mostra    virtual

 

Es tracta de ....,


Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.


de .....

Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització


I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet, familiaritzant-se amb els instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un “projecte comú”, per a aquells/es qui col·laboren com a “veïns/es actius/ves i aquells/es que ho “fan possible” com “les persones i els organismes eficaços i innovadors” de la zona.”

 

 

 

Jo la veig , la Mostra, en el  ....

món de la Xarxa,

una exposició virtual que contingui tot allò que pensavem veure i disfrutar el dissabte dia 10 i el diumenge dia 11: divulgació d'activitats i projectes, debats i tallers, presentació de propostes

Veig que les Entitats han donat un gran pas en l'ús de les Noves Tecnologies, en les eines de la Comunicació, i en conèixer el seus atractius i algunes de les seves possibilitats.

Els mitjans de Comunicació, premsa, revistes, botlletins, ràdio TV i portals d' Internet s'han "apuntat" i no deixen de fer reportatges i redactarnoticíies on les protagonistes son les Persones que fan les coses.

L'Ajuntament (el districte) aprofita la ben entesa per impulsar l'ús d'Internet entre els seus empleats/des, policia local, regidors/es, equips de neteja, escoles, guarderies, comerços, proveïdors, la Comunicació i la participació, es mostra com a model d'impuls de la Societat de la Informació i avança cap el e-Governament ..... amb l'Ajuntament de la Ciutat (la Casa Gran) li ajuda a crear models d' impuls de Barcelona BarriXBarri.

Les Grans empreses amb establiments als barris del districte tenen l'oportunitat de col·laborar amb recursos i troben un retorn atractiu gràcies al impacte mediàtic , rentabilitzen els seu Patrocini.

Els comerços col·laboren, participen i tenen la oportunitat de donar a conèixer allò que ofereixen.


Les Entitats contribueixen divulgant els seus espais a Internet o creant- los si no els tenen i adequant-los a l'actualitat si el que tenen està demodé