Mostra d'entitas

Comunicació = Coneixement + passos en la SENDA DE LA PAU

Es tracta de ....,


Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.


de .....

Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització


I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet, familiaritzant-se amb els instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un “projecte comú”, a aquells que col·laboren com a “veïns actius” i aquells que ho “fan possible” com “les persones i els organismes eficaços i innovadors” de la zona.”

 

Mostra d'entitas

Les Gràcies de Gràcia

 

Estem contents/es!!

 

les activitas de l'Associació ja han arrancat, hem aconseguit comandes per impartir programes durant tot l'any (hem omplert el calendari que teniem previst), 

hem concertat entrevistes amb Entitats i Organismes per estudiar "aplicacions"dels nostres programes tant de Gent Gran com de Joves com de Nous Veins com de Comerços i PIMES.

  

Els nostres esponsors acaben de declarar que estan sorpresos i encantats per la quantitat d' “impactes” que ha tingut l' actuació tant a traves dels diversos mitjans de comunicació, premsa, publicacions, ràdio, TV i  Les diverses Xarxes i Cercadors d'Internet.

Tots els que hem tingut una relació de  col.l@borad'or hem estat dignificats en el vi 

 

Hem rebut diferents ofertes de patrocini per “procesar i elaborar continguts” dels diversos reportatges que hem captat en els tallers i entrevistes, patrocinis que acompanyaran als que han confirmat els nostros esponsors inicials

 

Aquests resultats ens permeten confirmar la estructura de costos de la Associació, els contractes laborals i acords amb proveidors i col.laboradors.

 

Veiem clarissim, a mida que organitzem les tasques a realitzar,

  • que cadascú de nosaltres té unes tasques a realitzar de forma quotidiana,
  • que plegats/des estem a la xarxa i de tant en tant en unes activitats de trobada amb l’equip per posar idees en comú, experiències,
  • i unes activitas de realització de les tasques que ens han contractat

 

També veiem que hem aconseguit normalitzar uns ingressos i alguns incentius superatractius.

 

 

 

S

Col·labor@d'or

 

g@...un dels motors que  en les activitats de la Xarxa Orient@d'or (persones que faciliten a d'altres  

Institut de la Mediterrània

Proporcionem
a les persones i organitzacions
avantatges competitives

mostrem com
desencadenar el seu potencial per a
aconseguir els seus objectius
 

 
Thieba, 
Comunic@d'or
Nous Veïns ha volgut apropar-se a aquesta realitat a través d’un comunic@d’or, Samba, natiu de Senegal que és en aquests moments el “reporter” del projecte, (Comunic@dor en Africa. Els seus orígens i la seva experiència ha ajudat a que pugui apropar-se als nou vinguts trencant les barreres de l’idioma i la cultura. D’aquesta forma el protagonista que explica i el que recull, ambdós africans, poden reflectir amb un major realisme i proximitat aquesta situació límit de les persones que han passat per aquest tipus d’experiència.