Tema Diplome-Udhezime


Njoftime per Studentet e Temave te Diplomave, 2017

 Nr     Njoftimi Koha
 1 Studentet e sistemit Bachelor, duhet te kontaktojne me pedagogun udheheqes per punen e deritanishme per temen e diplomes. (15.01.2017)
 15.01.2017-30.01.2017
Orare: 
E Hene 8.00-13.00 
E Marte 8.00-13.00 
E E Merkure 8.00-13.00 
 2 Studentet e sistemit Master Profesional ose Shkencor duhet te kontaktojne me pedagogun udheheqes per punen e deritanishme per temen e diplomes. (15.01.2017)
  15.01.2017-30.01.2017
Orare: 
E Marte 13.00-16.00 
E E Enjte 13.00-16.00 

 3


 
 4 



 


Struktura e temës. 

1.Rregjistrohuni per Teme Diplome, kliko


2.Zgjidhni tre tema (te cilat duhet te jene specifike dhe te orientuar drejt nje zone te caktuar studimi)


Struktura e Temes se Diplomes duhet te jete :

1.         Kapitulli I: HYRJE

2.         Kapitulli II:  [SHQYRTIMI I LITERATURES]

3.         Kapitulli III: [METODOLOGJIA E PUNIMIT]

4.         Kapitulli IV: [REZULTATET E PUNIMIT]

5.         Kapitulli V: [KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME]

6.         Kapitulli VI: [BIBLIOGRAFIA]

7.       SHTOJCA. Të gjitha tabelat ose materialet që gjykohen të rëndësishme duke perfshire edhe pyetesorin vendosen në rubrikën aneks

·

3. Ndertoni pyetesorin dhe dergojeni me email. Ne email tek Subject shenoni  EmerMbiemerPyetesoriFormuluar


4.Ju do te merrni konfirmimin per te filluar temen me email. Nese pergjigja ne email nuk vjen brenda 1 jave,atehere rishikoni titullin e temes dhe pyetesorin. Pasi te riformuloni ato i ridergoni me email.


5. Te dhenat e perpunuara te pyetesorit, do i diskutoni me pedagogun. Komunikoni me email.Ne email tek Subject, shenoni  EmerMbiemerPyetesoriPerpunuar

 

6. Temen e formatuar sipas kushteve dergojani pedagogut me email. Ne email tek subject shenoni  TemeDiplomePerMiratim    

Rregulla per shkrimin:

1. Faqja e Pare. Ne faqen e pare ne qender student vendos logon e Universitetit  dhe perdor shkrimet dhe formatimet perkatese sipas formatit ne web.

2. Shkrimi i perdorur: Times New Roman 12, A4, Majtas 1.5”,Dhjathtas 1” Lart 1”,  Poshte 1”

3. Çështjet: Shkrimi 14, B,Times New Roman

4. Nënçështjet: Shkrim 12,Times New Roman

5. Tabelat: Tabela duhet të jenë ne formen: Tabela 1-1Përshkrimi i Tabelës

6. Figurat: Figurat duhet te jene ne formen: Figura 1-1. Përshkrimi i Figurës

7. Literatura

a. Literatura rekomandohen  të vendoset në formen e rekomanduar në modelin e temës së diplomës ose student në bashkëpunim me pedagogun të diskutojë përdorimin e standarteve APA

b. Faqet e internetit të përdorura të grupohen më vete nën një organizim Sitografia


7. Prezantimi i temes diplomes

Materiali i mëposhtem synon të orientoje studentët për proçesin e diplomimit.

  • Materiali prezantohet në ppt. Perpara prezantimit dergohet me email tek pedagogu
  • Rekomandohen 20-25 slide material për prezantim
  • Koha e prezantimi është 10-15 minuta
  • Studenti rekomandohet të fokusohet në: temën e zgjedhur,strukturën, mënyrën e kërkimit, rezultatet e arritura,vlerën e punimit dhe metodologjinë e përdorur.
  • Pasi realizohet prezantimi i temës studenti pyetet nga anetarët e komisionit për temën e prezantuar.                                     

 

        

 

 

Shkarko Model Teme Diplome:





Comments