Diploma-Udhezime

Materiale orientuese për studentet qe jane duke punuar me temën e diplomës

Struktura e temës. 

 

Më posht ju shikoni një model orientues për temën e diplomimit

1.         Kapitulli I: HYRJE

2.         Kapitulli II:  [SHQYRTIMI I LITERATURES]

3.         Kapitulli III: [METODOLOGJIA E PUNIMIT]

4.         Kapitulli III: [REZULTATET E PUNIMIT]

5.         Kapitulli IV: [KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME]

6.         Kapitulli V: [BIBLIOGRAFIA]

7.         [SHTOJCA]. Të gjitha tabelat ose materialet që gjykohen të rëndësishme vendosen në rubrikën aneks

·     

Proçesi i diplomimit.

Materiali i mëposhtem synon të orientoje studentët për proçesin e diplomimit.

  • Materiali prezantohet në ppt
  • Rekomandohen 20-25 slide material për prezantim
  • Koha e prezantimi është 10-15 minuta
  • Studenti rekomandohet të fokusohet në: temën e zgjedhur,strukturën, mënyrën e kërkimit, rezultatet e arritura,vlerën e punimit dhe metodologjinë e përdorur.
  • Pasi realizohet prezantimi i temës studenti pyetet nga anetarët e komisionit për temën e prezantuar.                                     

 

Rekomandime për punimin

  • Studenti duhet të përmend të gjitha burimet e informacionit të cilat ai përdor
  • Studenti duhet të tregoje për kontributin e tij nëpërmjet punimit përkatës
  • Leximi i rregullores së Universitetit është detyrim për studentin përgjatë proçesit të përgatitjes së diplomës
  • Në rubrikën e literaturës studenti duhet të vendos në mënyrë të organizuar burimet e informacionit

         

 Rregulla per shkrimin

1.         Faqja e Pare. Ne faqen e pare ne qender student vendos logon e Universitetit  dhe perdor shkrimet dhe formatimet perkatese sipas formatit ne web.

2.         Shkrimi i perdorur: Times New Roman 12, A4, Majtas 1.5”,Dhjathtas 1” Lart 1”,  Poshte 1”

3.         Çështjet: Shkrimi 14, B,Times New Roman

4.         Nënçështjet: Shkrim 12,Times New Roman

5.         Tabelat: Tabela duhet të jenë ne formen: Tabela 1-1Përshkrimi i Tabelës

6.         Figurat: Figurat duhet te jene ne formen: Figura 1-1. Përshkrimi i Figurës

7.         Literatura

a.    Literatura rekomandohen  të vendoset në formen e rekomanduar në modelin e temës së diplomës ose student në bashkëpunim me pedagogun të diskutojë përdorimin e standarteve APA

b.   Faqet e internetit të përdorura të grupohen më vete nën një organizim Sitografia

 

Shkarko Model Teme Diplome:

Comments