HomeИЛИНА ЈАКИМОВСКА

АКАДЕМСКА БИОГРАФИЈА

2013 - Вонреден професор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Предмети: Историска антропологија, Антропологија на фолклор, Визуелна антропологија, Aнтропологија на род, Социјална култура на Македонците.

2008 - доктор по етнолошки науки на Институтот за етнологија и антропологија (ИЕА) при УКИМ - Скопје на тема: Телото во народната култура: нормирање, воспитување, надзор и казнување.

2003 - магистер по етнолошки науки на Институтот за етнологија и антропологија (ИЕА) при УКИМ - Скопје, на тема: Етичко-нормативната функција на поговорките и социјалната култура на Македонците.

1994 - дипломиран етнолог на Институтот за етнологија и антропологија при УКИМ - Скопје.

Објавени книги:

2009 Телото: етнолошко-антрополошка студија. Слово, Скопје.

2007 Хрестоматија на текстови “Другоста во етнологијата“ (уредник на изданието заедно со д-р Љупчо Ристески), Институт отворено општество, Скопје.

2004 Амбар на душата - етичкото во поговорките, Слово, Скопје.

Објавени трудови:

2011 - "Naprijed je bilo bolje: apologija nostalgicnog gena", Sarajevske sveske br. 29/30.

2010 - Настап на локално организиран ТЕД настан на тема „Мрзливи во преводот: од јазикот кон светогледот и обратно“

2010 - Text as Laboratory: Science Fiction Literature as Anthropological Thought Experiment, with Dragan Jakimovski. Presented at Belgrade conference "Our world, other worlds: Anthropology, Science-fiction and cultural identities" (December 2009), Antropologija 10, vol. 2, pp.53-63.

2008 - A Life Withouth Health is a Useless Life: Comparing folk and biomedical interpretations of disease in Macedonia. Ars&Humanitas, Revija za umetnost in humanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pp. 95-120.

2008 The Good, the Beautiful and the Ugly: Criteria for Evaluation of Corporal Beauty in Macedonian Traditional Culture. Antropologija 5, Casopis za etnoloska i antropoloska istrazivanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd.

2006 Политика на телото: механизми на надзор, дисциплина и казна во македонската народна култура. Балканска слика на светот, Зборник од меѓународната научна работилница одржана во Скопје, 5-6 декември 2005, МАНУ, Скопје, стр. 327-343.

2005 Етичко-нормативните аспекти на поговорките од шопско-македонската област, Етнолог, бр.11, Скопје, 51-57.

2005 Колкава е таа „мала“ разлика? - историската антропологија наспроти традиционалната историја, поговор кон книгата „Европското семејство: историско-антрополошки огледи“ од Михаел Митерауер, Слово, Скопје.

2001 Во потрага по човекот од минатото-врска меѓу историјата и сродните дисциплини и провербијалната мудрост, ЕтноАнтропоЗум, бр. 1, Скопје.

2001 Кон книгата „Македонија-политика на идентитет и разлика“ / "Macedonia-The politics of identity and difference", Ed. Jane K. Cowan, Pluto Press, London/Sterling, Virginia, 2000, ЕтноАнтропоЗум, бр. 1, Скопје.

2001 Теолошки, уметнички и етнолошки аспекти на ликот на Св. Јован Крстител, ЕтноАнтропоЗум, бр. 1, Скопје.

1999 Searching for Yesterday's Man: Connecting Historical and Related Research with Proverbial Wisdom, De Proverbio, Electronic Journal of International Proverb Studies, www.deproverbio.com, vol. 5, n.1.

Консултант на филмовите „Прашина“ (2001) и „Мајки“ (2010) на Милчо Манчевски.

Научно-популарни текстови од областа на етнологијата и антропологијата во дневните весници и списанија.


КОНТАКТ:

jakimovskailina@gmail.com

Subpages (4): politika SF ubavina zdravje