Актуальні відомості

     
Під час занять з інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (ЖОІППО) слухачі мають можливість ознайомитись з доцільністю використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на усіх етапах навчання уч
нів у ЗНЗ.
 
    Особлива увага на заняттях з ІКТ звертається на розвиток інформаційної культури слухачів; створення мультимедійних продуктів; використання портативної техніки, педагогічних програмних засобів предметного спрямування; впровадження дистанційної форми у навчально-пізнавальний процес ЗНЗ.

Інформаційна культура


    Важливо розвивати у кожного педагога потребу і готовність до безперервної освіти і самоосвіти протягом усього життя. Педагогу необхідно знати особливості інформаційних потоків своєї освітньої галузі, вміти самостійно вести інформаційний пошук, витягати знання з різних джерел, представляти їх в доступному учням вигляді і ефективно використовувати в педагогічному процесі. Для цього педагог повинен не тільки сам володіти спеціальними інформаційними знаннями і вміннями, а й вміти організовувати навчання, формуючи особливий тип культури - інформаційну культуру особистості.

    Тому на заняттях з ІКТ у ЖОІППО акцентують увагу на раціональних підходах при роботі з офісними та прикладними програмами, інтернетом.

Мультимедійні презентації


    Використання мультимедійних презентацій дозволяє на сучасному рівні забезпечити наочність, яка сприяє комплексному сприйняттю і кращому запам'ятовуванню матеріалу. Дійсно, презентації не лише полегшують показ графічних об'єктів (фотографій, малюнків, графіків, тощо), а й, при використанні анімації та відеофрагментів, дозволяють демонструвати динамічні процеси.

    Найефективніші способи застосування презентацій:

- вивчення нового матеріалу: дозволяє ілюструвати різноманітні наочні засоби, зокрема, показ динаміки розвитку будь-якого процесу;
- закріплення нової теми;
- перевірка знань: комп'ютерне тестування для учня - це самоперевірка і самореалізація як стимул для навчання, це спосіб діяльності і самовираження; для вчителя - це засіб якісного контролю знань, програмований спосіб накопичення оцінок;
-  поглиблення знань: додатковий матеріал до уроків.
- перевірка фронтальних самостійних робіт: забезпечує поряд з усним візуальний контроль результатів;
- вирішення задач навчального характеру: допомагає виконати малюнок, скласти план рішення і контролювати проміжні й остаточні результати самостійної роботи з цим планом

    Мультимедійні презентації можна створювати й у вигляді відеофільмів. Це доречно робити, якщо проект містить значну кількість графічних, аудіо- та відео- об'єктів. Прикладом такої мультимедійної презентації може стати звіт про проведення семінару, виховного вечора, хімічного (фізичного) досліду; вітальний фільм, присвячений імениннику тощо.

Приклад реалізації мультимедійної презентації ‎‎‎‎‎‎‎‎(Захист дисертації на звання кандидата наук Колос К.Р. в ІІТЗН НАПН України, м. Київ)‎‎‎‎‎‎‎‎‎


Приклад реалізації мультимедійної презентації (вітальний фільм, присвячений імениннику)


    При створенні мультимедійних презентацій використовуються графічні, відео- та аудіо- файли, у які перед використанням, для надання їм якіснішого вигляду чи форми, за допомогою відповідного
 редактора 
іноді доречно внести певні зміни. Зокрема, для покращення якості чи надання художнього вигляду фото можна скористатися on-line редактором, програмою Photoshop тощо.

Приклад реалізації мультимедійної призентації ‎(створена у ProShowProducer з використанням on-line редактора та Photoshop)‎

Дистанційне навчання


    Можливості активізації навчання в післядипломній педагогічній освіті (ППО) полягають не лише у вивченні новітніх методів навчання, а в їхньому застосуванні у відповідній діяльності педагога. Сучасний етап розвитку інформаційної сфери суспільства вимагає педагогічно виваженого добору інформаційних технологій та засобів із метою використання в навчальному процесі. Зазначеним вимогам відповідає сучасне дистанційне навчання (ДН), що базується на використанні широкого спектру як традиційних, так і нових інформаційних технологій, їхніх технічних засобів. Численні дослідження відображають високу якість дистанційного навчання.

    Організація підвищення кваліфікації вчителів в умовах дистанційної післядипломної освіти дозволяє: урахувати специфіку роботи вчителя під час розробки та проведення дистанційного курсу (ДК) для педагогічних працівників; широко використовувати різноманітні форми дистанційного навчання, які враховують специфіку професійної діяльності вчителів; спонукати вчителів до активної самостійної роботи з метою оволодіння новими знаннями, методиками використання інформаційно-комунікаційних технологій підчас навчання учнів; моделювати і розв’язувати педагогічні ситуації, що сприяють вдосконаленню емоційної та вольової сфер особистості вчителя, його педагогічної техніки, педагогічних умінь та особистісних якостей; виконати психолого-педагогічне обґрунтування методів і форм дистанційного навчання.

    Тому актуальним і доцільним є впровадження дистанційного навчання в процесі підвищення кваліфікації вчителів інформатики в післядипломній педагогічній освіті.

    Яскравим прикладом впровадження дистанційного навчання в освітній процес навчальних закладів України є портал-дослідження "Дистанційне навчання школярів", до реалізації якого залучені школярі, вчителі предметники, вчителі інформатики та викладачі ВНЗ.

    На проекті "Дистанційне навчання школярів" розміщено авторський дистанційний курс "Тьютор - організатор і керівник дистанційного курсу" (автор, розробник та тьютор курсу - Колос К.Р.), який входить до обов'язкової навчальної програми слухачів курсівпідвищення кваліфікації педагогічних працівників за очно-дистанційною формою навчання при Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Педагогічні програмні засоби

 • ProShowProducer як засіб створення мультимедійних презентацій Професійна версія програми ProShow Producer дозволяє створювати ефектні мультимедійні презентації.За допомогою ProShow Producer можна самостійно розробити ділову презентацію та інші відеоролики, що дозволяють продемонструвати або презентувати певну інформацію за ...
  Опубліковано·30 черв. 2014 р., 04:29 Катерина Колос
 • ППЗ "Математика 1-4 клас" як засіб інтерактивного навчання     Педагогічний програмний засіб «Математика 1-4 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів укладено відповідно до чинної Програми Міністерства освіти і науки України з математики (1–4 кл.).    У ППЗ "Математика 1 ...
  Опубліковано·25 квіт. 2012 р., 11:58 Катерина Колос
 • ППЗ GRAN1 як засобів візуалізації математичної задачі та її розв’язку ППЗ GRAN1 допомагає активізувати діалог учня та вчителя, зробити його більш еврестичним.    За допомогою GRAN1 учні можуть:будувати та аналізувати функціональні залежності явного та неявного видів, які задані в декартових ...
  Опубліковано·25 квіт. 2012 р., 11:19 Катерина Колос
 • ППЗ "Природознавство 1-4 клас"     Педагогічний програмний засіб «Природознавство 1-4 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів укладено відповідно до чинної Програми Міністерства освіти і науки України з природознавства (1 – 4 кл.).    Навчальний матеріал ППЗ розподілено ...
  Опубліковано·25 квіт. 2012 р., 07:24 Катерина Колос
Відображаються 1 - 4 із 4 записів. Переглянути більше »