Hjem

IKT trapp for grunnskolene i Ringsaker kommune

 

Rolf Baltzersen (2009)

Kunnskapsløftet, den nye læreplanen for det 13-årige skoleløpet, ble innført høsten 2006. Målet i denne læreplanen er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.

Det er utarbeidet kompetansemål for hvert enkelt fag og definert fem grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen

”Å kunne bruke digitale verktøy” er en av de fem grunnleggende ferdighetene.

 

 

 
 

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

Slik definerer ITU begrepet digital kompetanse i sin utredning  "DIGITAL SKOLE HVER DAG - om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen." (ITU:2005) Definisjonen er bred, og den er i tråd med LK06 og digital litteracy-begrepet som brukes i flere EU-prosjekter. Innbakt i definisjonen ligger det at det kreves ferdigheter i bruk av ulike digitale verktøy kombinert med refleksjoner og holdninger til bruken av dem. Disse faktorene er en viktig inngangsport for å kunne lære seg fag og videre for  å lykkes i det lærende samfunnet.

 

I menypunktet "IKT i fag" finnes lenker til ulike IKT-områder. Opplæring i disse vil bidra til at elevene tilegner seg nødvendige grunnleggende IKT-ferdigheter slik at de kan bli gode verktøy i arbeid med fagene.