Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, Μιχάλης Σαλαμπάσης

Σκοπός του μαθήματος

Να αναπτύξει την κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων και την πρακτική άσκηση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάκτηση & επεξεργασία πληροφοριών που θα υποστηρίξουν την σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων αναζήτησης και ιδιαίτερα σε διαδικτυακά συστήματα & υπηρεσίες.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Στην ιστοθέση αυτή υπάρχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές (διαφάνειες, ασκήσεις, βιντεο-μαθήματα κλπ) για τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 

Για κάθε σχόλιο επικοινωνήστε μαζί μου (www.salampasis.gr)