Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο, Μιχάλης Σαλαμπάσης

Σκοπός του μαθήματος

Να αναπτύξει την κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων και την πρακτική άσκηση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάκτηση & επεξεργασία πληροφοριών που θα υποστηρίξουν την σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων αναζήτησης και ιδιαίτερα σε διαδικτυακά συστήματα & υπηρεσίες.

Περιεχόμενο του μαθήματος

  • Indexing, Retrieval Models

  • Text indexing, feature extraction, similarity retrieval, feature selection, Boolean / Vector-Space / Probabilistic models …

  • Evaluation of IR systems

  • Evaluation metrics, campaigns

  • Search Engines

  • Interactive IR

  • User study design, interactive measures, approaches, analysis

  • Web IR

  • Web Crawling

  • Web Search Engines

  • Page Rank, Authorities

  • Federated Search

  • Representation, resource selection, results merging, …

 • Patent Search/ Professional Search

Στην ιστοθέση αυτή υπάρχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές (διαφάνειες, ασκήσεις, βιντεο-μαθήματα κλπ) για τη διδασκαλία του μαθήματος Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

Για κάθε σχόλιο επικοινωνήστε μαζί μου (www.salampasis.gr)