คำอธิบายรายวิชาว.21101

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1

 รายวิชาพื้นฐาน                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่  1        เวลา      60  ชั่วโมง                 จำนวน  1.5  หน่วยกิต                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       ศึกษาวิเคราะห์ รูปร่าง  ลักษณะของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลเดียว  และเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์  ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์พืช  และเซลล์สัตว์  กระบวนการสารผ่านเซล  การสังเคราะห์ด้วยแสง  การลำเลียงน้ำและอาหาร  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  การตอบสนองของพืชต่อ   แสง  น้ำ  และการสัมผัส  เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์  ปรับปรุงพันธุ์  เพิ่มผลผลิต

ของพืช  การจำแนกสาร  สมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร  ความเป็น กรด   เบส  ความเข้มข้นของสารละลาย  การเปลี่ยนแปลงสมบัติ  มวล  และพลังงานของสาร  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะและการละลายของสาร

                       โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

                       เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

 

ว 1.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/4  ม.1/5  ม.1/6  ม.1/7  ม.1/8  ม.1/9  ม.1/10  ม.1/11  ม.1/12  ม.1/13

ว 3.1   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3  ม.1/ 4

ว 3.2   ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 

8.1 ม.1-3/1  ม.1-3/2   ม.1-3/3   ม.1-3/ม.1-3/5  ม.1-3/ม.1-3/ม.1-3/8  ม.1-3/9

 

รวมทั้งหมด   29  ตัวชี้วัด