Шестдесет и шест (Сантасе) - правила

 


 Играе се от двама души. Броят на картити е 24 – от нормалното тесте с 32 карти се изваждат седмиците и осмиците.

 Стойността на картите ( от най-ниската към най-високата ) е следната: 9 = 0, J = 2, Q = 3, K = 4, 10 = 10, A = 11.

 В играта участват и т. нар. анонси, които се обявяват, ако играещият има Q и K от един цвят. При това тази кралска двойка, ако е в козов цвят, носи 40 т. за притежателя и, а в останалите случаи – 20 т.

 Целта на всяко раздаване е колкото е възможно по-бързо да се съберат 66 т. и след серия раздавания да се постигне победа в играта.

 Правила. Раздаващият добре разбърква картите и след сеченето им дава на противника и на себе си по три карти. Следващата се обръща с лицевата част нагоре – тя определя козовия цвят на играта. После се раздават още по три карти на двамата. Останалите се поставят като талон върху картата, определяща козовия цвят. Така всеки от играчите държи в ръце по шест карти, като след всяко изиграване допълва техния брой с карта, изтеглена от талона.

 Играта открива онзи, който не е раздавал, а в следващите раздавания – винаги този, който е загубил в предишното разиграване. Същността на разиграването се състои в това, че не е задължително до предпоследната изтеглена карта от талона да се отговаря на цвета. Качването също не е задължително. При това всяка по-висока карта от дадена боя е по-силна от всички по-ниски, а козовият цвят е по-силен от всички останали. Всеки от играчите може в процеса на играта да разглежда спечелените от него карти, изиграни в предищните взятки, за да има представа колко още му остава до границата от 66 т. Ако някой от тях е достигнал тази граница или я е надминал, съобщава това на противника си и играта приключва.

 Ако в процеса на игра някой от играчите успее да образува двойка Q и K от един цвят, може да обяви “ двадесет”, а ако двойката е от козовия цвят – четиридесет “. Анонса може да обяви само играч, който е на ход, и точките от този анонс се прибавят към общия сбор. Освен това тези точки имат това предимство, че сравнително бързо нарастват и може по-лесно да се постигне моментът на изненада. Анонсът може да се обяви едва след първия ход.

 Докато в талона има карти, не е задължително да се отговаря на цвета, да се цака или да се качва. Но в момента, в който играчите са взели последните две карти от него и всеки от тях държи в ръцете последните шест карти, влизат в сила правилото за задължително отговаряне на цвета, за цакане и качване. Важно е да се спечели и последната взятка, за която се прибавят 10 допълнителни точки.

 Към тази фаза на играта може да премине всеки от играчите, ако е преценил, че ще събере 66 т., т.е. преди да са изчерпани всички карти от талона. Единственото условие е играчът да бъде на ход. В този случай изтегля долната кара, лежаща под талона, която определя козовия цвят, обръща я с лицевата част върху талона и обявява, че затваря. От този момент се играе, като че ли всички карти от талона са изчерпани. Задължение и на двамата играчи е да отговарят на цвета, да спазват правилото за качването и т.н.

 Досега не споменахме за специалната роля на козовата деветка. Играчът, който по време на игра я притежава, може, ако е на ход, да я смени с картата, лежаща под талона и определяща козовия цвят.

 След приключване на играта се прави крайна равносметка. Всеки играч събира точковите стойности от картите си, от анонсите и стойността за последната взятка. За победа в играта се присъжда една точка. Ако съперникът не е събрал поне 33 т. от картите си, победителят си записва две точки, а ако противникът няма нито една взятка, победителят си записва три точки. Ако и двамата са събрали по 65., играта приключва наравно. Победител от серията игри става онзи от игрчите, който пръв събере 11 т. от отделните раздавания.

 П р и м е р   н а   р а з и г р а в а н е

 Раздаващ е играч 2. Двамата имат следните карти

 № 1 – A купа, 9 купа, K пика, Q каро, A спатия, 10 спатия.

 2 – K купа, Q купа, 10 купа, 9 каро, Q спатия, J спатия, талон – K спатия.

 Играч 1 изиграва 9 купа, играч 2 печели взятката с 10 купа. И двамата си изтеглят по една карта от талона: играч 2 – 10 пика, играч 1 – A пика. Във втория кръг играч 2 изиграва Q купа и обявява двадесет “, играч 1 – A купа. И двамата допълват от талона картите си: играч 1 – J каро, играч 2 – 9 спатия. Играч 1 изиграва J каро, а 2 цака с J спатия. Отново си вземат по една карта от талона: играч 2 – 9 пика, а играч 1 – 10 каро, след което 2 сменя K спатия за 9 спатия от дъното на талона, заедно с това предупреждава “ Затварям! и изиграва Q спатия, като обявява четиридесет “. Играч 1 взема с А спатия. Така раздаването приключва с победа за играч 2, който е събрал от картите си 74 точки ( 14 от картите + 20 + 40 – при предсрочно затваряне на талона стойността за последната взятка не се брои ).

 Играч 1 има само 28 т. от картите. За победата играч 2 ще си запише 2 т., тъй като 1 е събрал по-малко от 33 т.

 Ако при преждевременното затваряне на талона № 2 не успее да победи, играч 1 има право да си запише три точки.

                                                                         из.: "Игрите с карти - източник на развлечение" - Ян Рон

 

Comments