Хиляда - правила Тази игра изисква много добра ориентеция и точна преценка. Играе се с 32 карти от трима участници. Стойността на картите ( от най-ниската до най-високата ) е следната: 7 = 0, 8 = 0, 9 = 0, J = 2, Q = 3, K = 4, 10 = 10, A = 11. По време на игра се получават извънредни точкови премии за двойка Q и K от един цвят, както следва:

 Спатии Q и K = 100 т.

 Пики Q и K = 80 т.

 Кари Q и K = 60 т.

 Купи Q и K = 40 т.

 Целта на играта е в серия от няколко разигравания да се съберат колкото може по-бързо 1000 т. Онзи от играчите, който постигне това, е победител.

 Правила. Раздавящият добре разбърква картите и седящият отдясно ги сече. Най-напред на всеки от участниците се раздават по пет карти, след което две карти се поставят като талон настрана с лицевата част обърнати надолу. После отново се раздават още по пет карти.

 В крайна сметка всеки от участниците държи по 10 карти в ръце. Наддаването открива седящият вляво от раздаващия. След него всички последователно съобщават своето задължение, а ако нямат такова – обявяват пас. Играчът, който обявява най-високия брой точки като свое задължение ( позволено е задълженията да се обявяват само като цели десетки и при това по-високи от задължителното „петдесет” на играча, седящ вляво от раздаващия, или на предходния играч: например „шестдесет”, „осемдесет”, „сто и десет” и т.н. ) може да си вземе двете карти, оставени при раздаването като талон. Ако всички обявят пас, следващият вляво от раздаващия е длъжен да изиграе вече споменатото „задължение”, което означава при разиграването да събере толкова карти, че тяхната стойност да е равна или по-голяма от 50 т. В този случай той може да си вземе двете карти от талона.

 Дори и да е обявил пас, всеки има право в следващите кръгове на наддаването отново да се включи в играта.

 Играчът, който взема двете карти на талона, е длъжен да ги покаже на противниците си и след това да изчисти две карти, които не са му нужни. След отстраняването им играчът може да увеличи ( но не и да намали ) сбора от точки, които се задължава да постигне. Ако събере повече точки, записват му се само толкова, колкото е обявил. Ако точките му са по-малко, цялото обявено задължение се записва с минусова стойност. Останалите играчки си записват точковите стойности от картите, които са събрали в процеса на разиграването.

 Разиграването се открива от играча, който е обявил най-високо задължение или който трябва да изиграе „задължението”. Той поставя на масата една от своите карти. Останалите прибавят към нея последователно по една от своите. Изигралият най-високата карта или коз печели взятката и започва пръв в следващия кръг. Отговарянето на цвета и качването са задължителни. Ако играчът няма карта от искания цвят, трябва да цака, а ако няма коз – играе с произволна карта.

 Особено важни в играта са двойките Q и K от един цвят. Ако играчът държи в ръцете си една или повече от тях, може да я съобщи само ако е спечелил предишната взятка. Започващият играта също трябва най-напред да спечели една взятка, за да може да обяви анонса си. След обявяването на двойката Q и K стойността и се записва като плюс, но едновременно с това тя определя и козовия цвят. От това става ясно, че цветът на козовете се променя и в едно разиграване може да се сменят и изредят и четирите цвята. От момента, в който е съобщен анонс, например от пика ( Q и K пика ), козовият цвят на играта става пика дотогава, докато някой не обяви нова двойка. Ако не е съобщен никакъв анонс, козове в играта няма и в сила са само отделните стойности на картите.

 При крайния баланс от играта участникът, който се е задължил с най-високата обява или който е трябвало да изиграе „задължението”, събира стойността на отделните карти и анонси и към тях прибавя стойността от спечелената евентуално последна взятка ( т.е. 10 т. ). Същото извършват и другите двама. ( Припомняме, че играта е за трима ). Всеки играе сам за себе си и събраните точки след всяко разиграване се записват.

 Играчът който се е задължил да постигне определен брой точки или е трябвало да изиграе „задължението”, трябва да ги достигне или да ги надмине ( например обяви ли 150 точки, общият сбор от играта му следва да е равен или по-висок от тези точки ), докато съперниците му закръгляват своите точкови стойности към най-близката десетка.


 

 П р и м е р   н а   р а з и г р а в а н е

 Раздавал е играч № 3 и всеки е получил следните карти:

 1 – K купа, Q купа, J купа, 10 купа, 9 пика, 8 пика, Q каро, 10 каро, 9 каро, K спатия;

 № 2 – A купа, 7 купа, A пика, Q пика, 10 пика, A каро, J каро, 8 каро, 8 спатия, 7 спатия;

 3 – 9 купа, 8 купа, J пика, 7 пика, K каро, 7 каро, A спатия, Q спатия, 10 спатия, 9 спатия;

             Талон K пика, J спатия.

 Играч 1 открива наддаването. Обявява „задължение” ( т.е. 50 т. ), 2 обявява „шестдесет”, № 3 – пас, № 1 – пас ( има анонс от купи, но тъй като няма Асо, с което да спечели първата ръка, по – добре е да пасува ). Играч 2 взема двете карти от талона и чисти J спатия и 8 спатия ( стойността на изчистените карти се записва в крайния резултат към сбора от точките на играча, обявил най-високия вид игра, но е забранено изчистването на Аса и десетки ), след което обявява „ сто и тридесет” ( има Q и K пики) и играе А пика, № 3 дава 7 пика, а № 1 – 8 пика. Вторият кръг отново е открит от играч 2, който изиграва Q пика и същевременно обявява „осемдесет” ( от този момент козове ще бъдат пиките ), 3 играе J пика, № 1 – 9 пика. В третия кръг № 2 играе 10 пика, 3 – 8 купа, 1 – K спатия. Четвъртият кръг отново е открит от 2 с А каро, 3 дава 7 каро, а № 1 – 9 каро. В петия кръг № 2 пуска 8 каро, 3 – K каро, 1 печели взятката с 10 каро. В шестия кръг пръв играе 1. Той хвърля Q купа и обявява „четиридесет” ( от този момент козовете ще бъдат купите ), 2 дава A купа, а № 3 – 9 купа. В седмия кръг пръв започва № 2 със 7 спатия, 3 дава 10 спатия, 1 цака с 10 купа. Осмият кръг се открива от 1 с J купа, № 2 дава 7 купа, а № 3 – 9 спатия. В деветия кръг първи играе 1 Q каро, 2 – J каро, 3 – Q спатия. Последният, десетият кръг се започва от играч 1 с K купа, № 2 дава K пика, а № 3 – A спатия.

 Крайна равносметка от играта: № 2 приключва със 137 точки ( 55 от картите, 2 за изчистени карти и 80 за пиковия анонс ), но в крайния резултат ще си запише само обявените 130 т. Играч 1 е събрал общо 113 т. ( 63 от картите, 40 за анонс от купи и 10 за последната взятка ), закръглява на 110 т., които си записва като краен резултат. Играч 3 няма нито една взятка, няма и анонс и следователно не си записва нищо. В новата игра кртите се раздават от 1.

 Тази игра се радва на голяма популярност в Полша.

                                                                                                  из.: "Игрите с карти - източник на развлечение" - Ян Рон

Comments