MARADÉK vázlatok

4. témakör a.)
Hogyan csoportosítjuk a kőzeteket keletkezésük szerint? Ismertesse a kőszenek és szénhidrogének képződésest!

 • Kőzet fogalma
 • Keletkezés szerinti csoportjai:magmás, üledékes, átalakult (metamorf)
 • magmás kőzetek:
 1.     mélysgi magmás pl.:gránit
 2.     kiömlési kőzte pl.: andezit, bazalt, riolit
 3.     "törmelékes" kőzetek (tufák) pl.:riolitufa, andezittufa,...stb.
 • üledékes kőzetek
 1.     törmelékes üledékes pl.:lösz, agyag, homok
 2.     vegyi üledékes pl.: sófélék
 3.     szerves üledékes pl.:mészkő, kőszén, kőolaj
 • átalakult (metamorf)
  1.     pl.:márvány (mészkőből), palák

 • kőszenek keletkezése+ fajtái

 • szénhidrogének keletkezése

9. TK

b.)

Hasonlítsa össze az egyes gazdasági körzetek és központok természeti és társadalmi adottságait, valamint a jellemző gazdasági tevékenységeket az USA-ban!


 1. Miért a világ vezető gazdasági hatalma?
 2. Megváltozott ipar jellemzői, vezető (húzó) iparágait!
 3. körzetek bemutatása
 •     északi
 •     déli
 •     nyugati
 1. Atlasz térképeinek felhasználásával  a mezőgazdaság jellemzése. Termelési módok, termesztett növények, tenyésztett állatok. Az éghajlat és mg. kapcsolatára rámutatni.

 

10. TK + kiadott rövid összegzés jó alap.

5. a)
Ismertesse a földtörténeti korbeosztás nagy egységeit, az ős-, elő- és ódiő meghatározó eseményeit, képződményeit!
 1. Atlasz segítségével bemutatni a földtörténet nagy egységeit és utalni az ekkor kialakult nagyszerkezeti egységekre
 2. Ősmasszívumok megmutatása, morfológiájuk(hogyan is néznek ezek ki manapság), van-e rajta üledék vagy nincs (fedett/fedetlen)
 3. A kaledóniai és variszkuszi tagok megmutatása szerkezetük jellemzése (leginkább itt a vetődéses formák bemutatása)
 4. A feketekőszén képződés bemutatása (óidei)
b.)
Ismertesse a fejlődő országok közös jellemzőit!
 1. A centrum országok ellenpólusai a perifériák ezek. Bemutatni, hogy nagyon eltérő a helyzetük ezeknek az országoknak. Példákkal mutatni ezt, felzárkózási gondjaik és lehetőségeik.
 2. A közös vonások bemutatása, melyek a fejlődésük gátjaik.
 3. Milyen lehetőségeik vannak ezek ellenére? A külföldi tőke (működőtőkének) miért éri/né meg ide befektetni?
 4. A hiányos szociális infrastruktúrájukról beszélni kell.

7 b.)

Ismertesse a magyarság elhelyezkedését a Kárpát-medencében és a népesedési folyamatokat!

 1. Atlasz tematikus térképeinek elemzése elengedhetetlen.
 2. A szomszédos országokban élő nemzeti kisebbségek ismertetése. A kivándorlások legnagyobb hullámaira az előző évszázadban.
 3. nemzeti kisebbségek, bevándorlók, menekültek Magyarországon
 4. Népsűrűség alakulása, a népességszám csökkenésének bemutatása.
 5. Népesség korok és nemek szerinti megoszlása. korfa elemzése
 6. belső migráció (vándorlás), foglalkozási szerkezet, munkanélküliség.

8 a.)
Ismertesse a légkör szerkezeti felépítését , a szférák jellemzőit! Mutassa be példák alapján az emberi tevékenység légszennyező és ózonréteget károsító hatásait!
 1. A légkör szerkezetének ismertetése (Atlasz segít!) a szférák jellemzői és bennük lezajló változások ismertetése. (troposzféra, sztartoszféra, mezoszféra, exoszféra)
 2. Az ózon földi életre gyakorolt hatásairól beszélni
 3. légkör szennyezésének területei az emberi tevékenység következményei. (ózon elvékonyodás, savas esők, radioaktív szennyezés, üvegház hatású gázok, ...stb.

8 b.)
Az éghajlati és talajadottságok milyen növények termelését teszik lehetővé az Alföldön? Mutassa be a növénytermesztés és állattenyésztés összefüggéseit és élelmiszeripari kapcsolatait!
 1. atlasz mg.-al kapcsolatos térképeinek használata
 2. Az adottságoknak megfelelően csoportosítani a gabonanövényeket (búza, rozs, kukorica, árpa,..), ipari növényeket (cukorrépa, napraforgó, repce, árpa, dohány, ...) hol termelik miért pont ott.
 3. A takarmánynövények és állattenyésztés kapcsolatára rámutatni! (pl.:Körös-Maros-köze feketeföld+magas hőösszeg-> kukorica termesztés->sertés takarmány->sertéstenyésztés->húsfeldolgozás->pl.Békéscsaba "csabai" kolbász, gyulai kolbász)
 4. röviden beszélni vad- és halgazdálkodásról
 5. zöldség- és gyümölcstermesztés Az öntözés lehetőségei (csatornák) ésszükségessége. Itt is összefüggés kell (pl.:sok napfény Duna-Tisza-közén->magas a cukortartalaomgyümölcsökben pl.:Kecskemét kajszi barack->"fütyülős barackpálinka")
 6. A legfontosabb malomipari központok, húsgyárak, konzervgyárak, hűtőházak felsorolása.

 9. a)
Határozza meg a légnyomás és a szél fogalmát! Magyarázza meg a hidegfront és a melegfront kialakulásának feltételeit! Ismertesse a mérsékelt övezeti ciklonok és anticiklonok jellemzőit!


 1. légnyomás, szél, izobár fogalma
 2. a szél kialakulásának kapcsolata a hőmérséklet és légnyomás között. A Coriolis-erő ismertetése és hatása a légmozgásra.
 3. A ciklonok és anticiklonok kialkaulása és hatása az időjárásra és éghajlatra.
 4. A hideg és melegfront kialakulásának feltételei, mozgásuk, csapadékzónáik.

9 b)

Ismertesse a külkereskedelem szerepét hazánk gazdaságában!

 1. Külkereskedelem fontoságának bemutatása példákkal a magyar gazdaság számára. (pl.: vannak termékek, amelyek nem teremnek meg itt importálni kell, vagy csúcstechikák, gépek, gyártósorok,...)
 2. A külkereskedelem szerkezete
  behozatal és kivitel milyen termékeket takar? Értékelni, hogy értékét tekintve eladhatósága alapján jó-e a magyar kivitel vagy mi inkább "olcsóbb" termékeket tudunk kivinni, mint behozni. (segítséget nyújt a feleletnél kiadott forrás is9
 3. Hogyan véltozott meg a külkereskedelmi szerkezetünk 1990 után (addi a volt szoc. országokkal volt döntő utánna NY-Európa felá fordultunk...
 4. A külkereskedelmi mérleg értékelése ( Ez a külker. szerkezetéhez hasonló vagy már abban is megfopgalmazható akár szubjektív értékelést tartalmazhat)

10. a)
Mutassa be a monszunszél évszakos irányváltozását és következményeit a mérséklet és forró övezetben!
 1. monszun fogalam
 2. A passzátból, hogyan lesz monszun, milyen éghajlati területeketalakít ki?
 3. A mérsékelt övezeti monszun ismertetése (ez a szubtrópusi monszun terület)
 4. vázlatrajz készítése, azon elmagyarázása jó lenne...
10. b)
Mutassa meg térképen hazánk nagyrégióit! Hasonlítsa össze az adatsorok segítségével az egyes régiók kedvező és kedvezőtlen mutatóit!
 1. régiók és a beléjük tartozó megyék felsorolása. Régióközpontok megmutatása.
 2. régiók fejlettségének meghatározása az aktív keresők, munkanélküliek , külfödi tőkebefektetések, iparban foglalkoztatottak aránya alapján. (Atlasz tematikus térképei segítenek)
12. b)

Csoportosítsa a falvakat alaprajzuk, funkciójuk és lakosságuk száma szerint! Ismertesse a tanya változó szerepét és funkcióit!

 1. település fogalma, besorolása a falunak az állandó csoportos települések közé. Még mindi a Föld népességének fel eilyentípusú településen él.
 2. Falvak csoportosítása
  alaprajz
  nagyságrend
  funkció szerint
 3. Falvak arculatváltása, városiasodás
 4. Tanya besorolása, funkciói
 5. tanyák előfordulása Európában, milyen funkciókkal
 6. tanyák fajtáinak ismertetése (bokor, szabályosan szórt, szórt tanyák)


14 a)Mutassa be a valódi mérsékelt övben az óceántól való távolság és a nyugati szelek hatását a természetföldrajzi tényezők Ny-K irányú változásaira! Ismertesse a tengertől való távolság és a domborzat szerepét a mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat kialakulásában!
 1. A valódi mérs. öv sávjának bemutatása
 2. A konntinentális hatás K felé való erősödésének bemutatása. (nyár melegebb tél hidegebb évi hőingás nagyobb, csapadék menny. csökken)
 3. A természetes növ. tak. változásának bemutatása (lombos erdők->füves puszták)
 4. talajok változása (barna erdőtalaj->feketeföld->gesztenyebarna talaj->váztalajok)
 5. a domborzat és az óceánoktól való távolság hatása a szélsőségesen szárazföldi területek esetében.
 6. hő- és fagyaprózódás szerepének bemutatása a felszínformálásban
 7. vízháztartás bemutatása (időszakos, lefolyástalan területek)
 8. Góbi, Takla-Makán, turáni-alföld megmutatása.

b)Értékelje az egyes szállítási módok előnyeit és hátrányait! Mutassa be az egyes közlekedési ágazatok arány-módosulásait s ezek okait!
 1. Az 1. és 2. ip.forr. találmányai hogyan változtatták meg a közlekedést a világban.
 2. szárazföldi közl.
  vasút
  közút
  kombinált fuvarozás
 3. vízi közlekedés
  belvízi hajózás
  tenger hajózás
 4. légi közlekedés
 5. vezetékes szállítás
Ezek előnyei és hátrányainak bemutatása. Legfontosabb közl.-i csomópontok felsorolása.

15 a)Ismertesse Európa nagytájainak felszínformáit, a földtörténeti múltjuk és a geológiai szerkezetük közötti összefüggést!
 1. Ősföld Balti-pajzs megmutatása + melyik része fedett ill. fedetlen+ ásványkincsei
 2. óidei röghegységek. Felszínformái és ásványkincseik (kaledón és variszkuszi rögök)
 3. középidő tengeri elöntés (Thetys óceán-> üledékes kőzetek pl.: mészkő, kősó, szénhidrogének keletkezése.
 4. újidő
  a) harmadidőszak Eurázsiai-hegysérendszer felgyűrődése. tagja, ásványkincsei
  b)negyedidőszak: jégkorszakok hatása É-Európában, Kelet-európában, kialakult formakincsek a letarolás és feltöltődés hatására.Löszképződés.
  c) holocén (jelenkor) a mai felszín kialakulása folyóvizek fetöltése, alföldek kialakulása

16 a) Mutassa be Európa földrajzi övezeteit az atlasz tematikus térképeinek segítségével!
 1. Az övezetek Ny-ról K felé változnak a nyugatias szelek által szállított ciklonok miatt
 2. Európában a hideg és mérsékeltövezet alakult ki, az óceántól való távolság fontosságának kiemelése+ az Észak-Atlanti-áramlás hatásának kiemelése
 3. Az alábbi övekről részletesen beszélni:
  -valódi mérsékelt öv:óceániterület, mérsékeltem szf.-i ter., szf.-i ter.,
  -meleg mérs. öv: mediterrán terület
  -hideg mérs. öv (tajga)
  -hideg övezet
  függőleges övezetesség
 4. A fentiek éghajlatának, vízrajzi jellemzőinek, felszínalakítóinak, talajainak jellemzése


17 a)Mutassa be Magyarország földrajzi helyzetének és éghajlatának kapcsolatrendszerét!

 1. Mo. a valódi mérs. öv mérsékelten szárazföldi területén fekszik.
 2. éghajlatunk befolyásolói a tőlünk távol lévő hatáscentrumok. (távvezérelt az éghajlatunk) A maximum a magas légnyomású ter-> anticiklon hatás, a minimum alacsony->ciklonokat bocsájt ki. Az időjárásunk ezeknek megfelelően alakul, hogy melyik a legerőseb...
  -Azori maximum (Azori-szk. felett) egész évben hat
  -Szibériai max télen
  -Izlandi minimum egész év
  -Pertsa min. nyáron
 3. Az ország a mediterrán-óceáni-konntinentális ághajlatok "találkozóhelye"
 4. az éghajlati elemek vizsgálata (évicsap menny., szélviszonyok, napfénytartam, évi középhőmérséklet..)
b)

Nevezze meg és mutassa meg térképen a Föld legnagyobb népesésség koncentrációit!

Magyarázza meg a népesség egyenlőtlen elrendeződésének okait!

 1. népsűrűség fogalma
 2. a legnagyobb népsűrűségű országok felsorolása megmutatása az atlaszban.
 3. 3 népességkoncentráció jellemzése
  mekkora kb. a népsűr.?
  mi ghozta létre, mi az alapja a létrejöttének?
 4. milyen jellegű terület kedvező az emberek letelepedésére? (felsorolni pl.: 0-500 m tszf., közel tengerpart, jó közl.-i helyzet,..stb.)
 5. a legritkábban lakott területek.( pl.: hideg, nagy magasság, erdősültség, szárazság,...stb.)

18 a) Értékelje hazánk vízrajzi adottságait!
 1. felszín alatti vizeink ( típusok példával p.: talajvíz, rétegvizek artézi víz, hévizek, ...stb.)
 2. folyóvizek Részletesen beszélni Duna, Tisza szakaszjellegeiről, hasznosításukról, szabályozásukról, jó és káros hatásairól
 3. Tavak Részletesen Balaton, Velencei-tó,Fertő-tó kialakulása, jelenlegi állapota.
 4. Egyéb tótípusok felsorolása, megmutatása pl.: morotva, karsztos, mesterséges, szélfújta,...stb.

b)

Mutassa be a mezőgazdasági termelés típusait a fejlődő és a fejlett országokban!


  mg.-ban dolgozik a fejlődő országok lakosságának 90%-a , de csak 40%-át állítja elő a mg.-i termékeknek!!

2.      HAGYOMÁNYOS MG.

·  célok és általános jellemzőinek bemutatása

·  típusok ismertetése:talajváltó gazdálkodás, nomád pásztorkodás, öntözéses-árasztásos rizstermesztés, oázisgazdálkodás

3.      FEJLETT ORSZÁGOK MG.-a

·  fő jellemzői és céljai

·  típusa: vegyes gazdálkodás, szakosodott gazdálkodás (extenzív/külterjes, intenzív/belterjes, ültetvények, termékek, céljai, …)

4.      Az intenzív gazdálkodás környezetterhelő hatásainak bemutatása (pl.: talaj kimerülése, sok műtrágya kell, kórokozók elleni védekezés, …stb.)


19 a)Mutassa be Magyarország a természetes növénytakaró területi változásait és legjelentősebb talajtípusokat!
 1. zonálisan a lombhullató erdők és az eredős puszták "határán" helyezkedik el az ország.ezek kb. 9-10%-át teszik azonban ki mára csak a területünknek.
 2. a fajokban gazdag társulások oka az éghajlatok találkozása területünkön
 3. erdőségek:faféleségek, aljnövényzet, növényzeti övezetességet
 4. Az Alföld korábbi és jelenlegi társulásai
 5. Az éghajlatnak megfelelően kialakult
  zonális talajok ismertetése (barna erdőtalaj, feketeföld)
  azonális talajok öntéstalaj, láptalaj, szikes, redzina)
b) Csoportosítsa az energiahordozókat, s ismertesse a világ legfontosabb kőszén-,kőolaj-és földgázlelőhelyeit!
 1. Az energiahordozók felhasználásának változása napjainkig.
 2. Csoportosítás! példákkal:
  elsődleges
  másodlagos
 3. Szén szerepe jelenleg az energiatermelésben. Legnagyobb kitermelők 10. Tk végén
 4. szénhidrogének szerepe, felhasználási formái, kitermelők
Comments