PROXECTO DE INNOVACION EDUCATIVA
 
 
 
INTRODUCCIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS NA AULA DIXITAL
 
XUSTIFICACIÓN  


MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.- TÍTULO.

        Tics en conserva: A industria conserveira e baleeira de Cangas
        Niveis: E.S.O (1º e 2º)/ Interdisciplinar.

2.- GUÍA DIDÁCTICA

        Xustificación

 Unha experiencia didáctica de innovación educativa interdisciplinaria que muda a metodoloxía tradicional do traballo de aula partindo da realidade máis cércana aos nenos/as, para facelos protagonistas dunha aprendizaxe significativa, favorecendo  a adquisición de competencias básicas, ademais de potenciar a creatividade, a socialización e principalmente a formación intercultural do alumno nunha temática de forte arraigo na memoria colectiva do seu Pobo. 

        Obxectivos

Desenvolver as competencias básicas coa axuda das novas tecnoloxías para poñer  en valor a tradición conserveira e baleeira do Pobo.

        Contidos.


Recollida de información e testemuñas: entrevistas a persoal das factorías, abos e aboas, visitas (conserveiras, museo Massó, museo de Pontevedra...), consultas na rede... 
Material: elaboración dun blog para recollida e presentación da información; facer unha recompilación fotográfica retrospectiva das antigas instalacións baleeiras e conserveiras.
Competencias traballadas: Comunicación lingüística, coñecemento e interacción co medio físico, tratamento da información, social e cidadán, autonomía e iniciativa persoal.

Localización xeográfica: coa axuda de Google maps situar nun mapa as factorías baleeira e conserveiras con información visual (imaxes) e de texto.
Material: Google maps.
Competencias: Tratamento da información e competencia dixital.

Buscar léxico.
Material: elaborar con Jclic unha actividade de léxico e colgala no blog; elaborar con EdiLIM unha actividade de léxico e colgala no blog; elaborar co programa Xogamos? preguntas e respostas sobre léxico e colgalas no Blog para uso da comunidade educativa.
Competencias: comunicación lingüística; cultural e artística; aprender a aprender.

Audiovisuais.

Recoller a actividade desenvolvida en formato audiovisual para uso de toda a nosa comunidade educativa


.../...
Comments