PLEC PROFESSORAT

           EQUIP DIRECTIU


Director:                                                             Jaume Balaguer Covas      (Dep. Biologia).

Cap d’estudis:                                                     Enrique Sánchez Nievas    (Dep. Geografia i Història).

Cap d’estudis adjunta d’ESO:                              Pilar Carbonell Vidal         (Dep. Matemàtiques)

Cap d’estudis adjunta de batxillerat:                  Marga Miralles Sastre        (Dep. Tecnologia).

Caps d’estudis adjunts de cicles formatius:        Jesús Martínez Llorca       (Dep. d’Orientació).

José Manuel Durán          (Dep. d’Orientació).

Secretària:                                                          Cristina Hoffmann Andiña  (Dep. Biologia).

 

CAPS DE DEPARTAMENT:                                                           COORDINADORS:


ADMINISTRATIU

MANUELA CREO

XESTIB

MIQUEL NADAL

BIOLOGIA I GEOLOGIA

RAQUEL MARTÍ

EXTRAESCOLARS

MARGA MIRALLES

EDUCACIÓ FÍSICA

EMILIO IBÁÑEZ

TIC

ELISARDO SEBIO

MÚSICA

ROSA GARCÍA

MEDIAMBIENT

CRISTINA HOFFMANN

EDUC PLÀSTICA

HERMINIA GARCÍA

LINGÜÍSTICA

JAUME BALAGUER

TECNOLOGIA

ALBERTO DEL CANTO

REVISTA (BLOG)

ANA BELÉN CARMONA

FÍSICA I QUÍMICA

TOMÀS COLOM

CONVIVÈNCIA

GAEL THYUS

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

M. MAGDALENA PONS

GESTIÓ PER PROCESSOS

GLORIA PRIETO

HOTELERIA

PERE ANTONI FERRER

ESPAI CREATIU

Mª MAGDALENA PONS

LL. CASTELLANA

XISCA CUART

WEB

JESÚS MARTÍNEZ

LL. CATALANA

NÚRIA ROSSELLÓ

RISCOS LABORALS

ROSAURA CASTELLÀ

LLENGÜES ESTRANGERES

ESTHER MARÍN

FCT

ROSAURA CASTELLÀ

MATEMÀTIQUES

ISABEL SOLANS

ALEXIA I MOODLE

JOSÉ MANUEL DURÁN

ORIENTACIÓ

GAEL THYUS

ERASMUS +

SILVIA LÓPEZ

LLATÍ, ECONOMIA, FILOSOFIA

AQUILINO MARTÍNEZ

SOLIDARITAT

XIMO SOLER

 

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL

MARIA CLAPÉS

 

 

INTERCANVIS

ANA PASCUAL

 

 

EOIES ANGLÈS

LAURA SALCEDO

 

 

EOIES ALEMANY

ANA PASCUAL

 

 

PARELLES LINGÜÍSTIQUES

MARIA CLAPÉS

 

 

REUTILITZACIÓ LLIBRES

JOAN PIÑA

 

 

ADAPTACIONS

XISCA SANTISTEBAN

 

OFERTA EDUCATIVA

 

·     ESO    

    6 grups de 1r d’ESO

6 grups de 2n d’ESO
6 grups de 3r d’ESO

              5 grups de 4t d’ESO       

·     BAT   

Batxillerat de Ciències

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Batxillerat d’Arts

 

·     CICLES           

FP Bàsica de Cuina i Restauració

Grau mitjà de Cuina i Gastronomia

Grau mitjà de Gestió administrativa


Grau superior d’Administració i Finances

Grau superior de Direcció de Cuina

Grau superior de Direcció de Serveis de restauració.

Grau superior de Gestió d’Allotjaments turístics


Formació Dual de Cuina i Gastronomia i de Serveis de Restauració


1.    PROFESSORAT

FUNCIONAMENT DE CENTRE

·         El Reglament de règim intern es troba a la carpeta del professorat, curs 2016-2017. En aquest plec podeu trobar un extracte amb els punts més destacats del mateix.

·         Les classes duraran 50 minuts. Els 5 darrers minuts s’utilitzaran per fomentar l’autonomia i iniciativa personal dels alumnes. Així, en aquests darrers minuts, els alumnes han de dur a terme les responsabilitats que tenen assignades pel tutor (neteja de l’aula, ordre, escriure els deures a la web, etc). Un torn de timbre anunciarà el principi d’aquests 5 minuts i un altre, el principi de la següent classe. Els canvis de classe es realitzaran en aquests 5 minuts.

·         Tot l’alumnat ha de tenir l’agenda damunt la taula, oberta en el dia que pertoqui.

·         És obligatori passar llista i la signatura al full de faltes. Les faltes es passaran directament a Alexia quan el professor no tengui el grup complet (optatives o modalitat) i la resta del professorat si volen, voluntàriament. A batxillerat és obligatori passar totes les faltes a Alexia. El sistema de faltes anirà migrant a Alexia.

·         S’ha de complir amb la normativa d’extraescolars quan es decideixi l’organització d’una activitat fora o dins del centre. Enguany els pares han autoritzat les sortides a la matrícula i, per tant, els professors únicament han de recollir els diners. La llista dels alumnes participants i les tasques que el professor deixa a la resta dels seus grups s’han d’entregar als caps d’estudis amb dos dies d’antelació, de cap manera s’acceptaran el dia mateix  de la sortida ni el dia anterior. A l’agenda hi ha un full on comunicar les sortides.

·         Està totalment prohibit pujar patinets a les aules, s’han de deixar al pàrquing de patinets. Les bicicletes s’han de deixar al pàrquing habilitat i en cas d’entrar una motocicleta, s’ha de fer amb el motor aturat. Els alumnes no poden emprar l’aparcament de cotxes destinat al professorat.

·         Tot el professorat té autoritzades 50 impressions al mes a la impressora de la sala de professors.

·         No es pot deixar anar al bany als alumnes en els descansos entre classes. Només podran baixar els alumnes que presentin a consergeria la vostra targeta personal identificativa i l’agenda.

·         Les faltes d’assistència del professorat han de ser justificades fins a tres dies després al cap d’estudis. Els justificants han d’anar acompanyats de la documentació pertinent. Sempre es deixarà feina al cap d’estudis i el cap de guàrdia la repartirà. A darrera hora no és necessari deixar feina, a excepció dels grups de 1r i 2n d’ESO.

·         Està totalment prohibit l’ús del mòbil a l’institut excepte el temps del pati. S’ha d’amagar a l’entrada de l’institut ja que no pot estar visible. El càstig per incompliment serà de 15 dies sense mòbil.


GUÀRDIES

·         Les guàrdies al centre poden ser d’aula, de pati, d’aula 0, esportives, de hall ed B i de biblioteca i equivalen a un període complementari. El cap de guàrdia organitzarà les guàrdies d’aula però no la resta.

·         Quan falti un professor a darrera hora, tots els alumnes podran sortir del centre i hauran acabat la jornada escolar, excepte els alumnes de 1r i 2n d’ESO i aquells de nivells superiors que els pares ho hagin prohibit expressament. La llista de prohibicions es troba al despatx dels caps d’estudis.

·         Durant els esplais els alumnes podran ser al pati o al bar i, excepcionalment quan plou, a l’entrada. En cap cas poden quedar-se dins l’aula o als passadissos. Durant els esplais només poden estar a l’entrada els alumnes que hagin d’anar al bany o a xerrar amb un cap d’estudis, i únicament com a zona de trànsit. A les 8 del matí els alumnes esperaran l’inici de les classes a l’entrada o al pati, en cap cas a les escales o passadissos.

·         Pel que fa a les guàrdies de la porta d’entrada al centre, ningú pot sortir del centre excepte:

-       alumnes d’ESO: amb l’agenda signada per un cap d’estudis

-       alumnes de Bat i CF: amb un document oficial que certifiqui que són majors d’edat o amb el carnet del centre que ho autoritza.

·         Els professors de guàrdia que obren les portes de les aules han de vetllar que els alumnes hi romanguin a dins i no parteixin a aules específiques, en aquest cas, han de procedir al tancament de les portes. Després baixaran a la sala de professors per veure quina guàrdia els ha assignat el cap de guàrdia. Hi haurà un professor fent-se càrrec de l’aula 0, si faltés, el cap de guàrdia adjudicarà aquesta funció a alguns dels professors de guàrdia. En cas d’absència del cap de guàrdia, n’assumirà les funcions un dels professors, seguint un ordre alfabètic.

·         Els professors que no són tutors tenen una hora d’atenció a pares que serà utilitzada com a guàrdia en cas de necessitat. En aquesta hora han d’estar obligatòriament a la sala de professors (G/AP).

·         A l’aula 0 s’ha de baixar amb feina, en cas contrari l’alumne ha de tornar a l’aula. No es poden fer exàmens en aquesta aula ja que és de castigats.

·         Els professors de guàrdia d’horabaixa tenen alumnes sancionats. En cas que un dels alumnes tingui un mal comportament, enviaran un comunicat, a través d’Alexia, al cap d’estudis per expulsar l’alumne.

·         Quan hi hagi una activitat extraescolar, el professor que no farà classe amb el grup perquè tots els alumnes hi participen, ha d’assumir les funcions de reforç de guàrdia. L’ordre d’assignació de guàrdies serà:

-       primer, els professors de guàrdia habituals

-       segon, els professors de reforç de guàrdia

-       i tercer, professors amb una G/AP (atenció a pares)

PROJECTE DE MILLORA DE L’ENSENYAMENT I L’APRENENTATGE

·         Tot el professorat del centre ha d’utilitzar el model d’examen ubicat a documents del professorat, curs 2016-2017.

·         Tot el professorat dedicarà el temps necessari a la pràctica de les tècniques d’estudi.

·         Tot l’alumnat té dret a demostrar el seu esforç i la voluntat de millorar els errors o les mancances de les seves tasques i treballs. D’aquesta manera, tot el professorat explicarà, per escrit, els errors o mancances i permetrà a l’alumnat recuperar-los mitjançant la seva correcció i la posterior entrega.

 

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

·         A principi de curs es produiran les reunions d’equips docents on es repartirà la informació sobre els alumnes NESE (inclosos els NEE). Cap professor pot prendre decisions sobre adaptacions curriculars sense prèvia consulta amb el departament d’Orientació.

·         Queda totalment prohibit i serà motiu d’obertura d’expedient la realització d’adaptacions curriculars significatives sense el vist-i-plau del departament d’Orientació i la signatura dels pares de l’alumne. Les adaptacions curriculars no significatives i els reforços s’han de comunicar al tutor i al departament d’Orientació.

·         Una adaptació curricular no pot anar unida a una qualificació superior al 6. En aquest cas, el professor no es troba realitzant l’adaptació correctament i ha de pujar el nivell d’exigència, disminuint-la.

·         L’adaptació curricular significativa es realitza quan el desnivell de l’alumne és de més de dos cursos; en aquests casos l’alumne no pot titular i és imprescindible la signatura del pares autoritzant-la. Si l’adaptació dels continguts és inferior als dos cursos es tractarà d’un reforç (reducció del nombre de preguntes a un examen, augment del temps de realització, modificació lleu de les activitats a desenvolupar...).

 

 

MITJANS AUDIOVISUALS DISPONIBLES

·         Les aules amb aparells informàtics i audiovisuals tenen clau pròpia i comandaments, que són a consergeria. No s’han de deixar mai les claus ni comandaments als alumnes. Les aules d’informàtica i audiovisuals es reservaran a través del Moodle. Les aules són:

AULES COMUNES:

-    AV: ordinador amb DVD i projector. EDIFICI B.

-    Sala d’actes: ordinador, DVD i vídeo amb projector. EDIFICI A.

-    INFO A1: amb projector. EDIFICI A.

-    INFO A2: amb projector. EDIFICI A.

-    INFO B: amb projector. EDIFICI B.

-    INFO C: amb projector. EDIFICI B.

-    INFO D: amb projector. EDIFICI B.

-    INFO E: amb projector. EDIFICI B.

Els armariets d’ordenadors portàtils de l’edifici A estaran compartits per dos aules (les que es troben enfront) i així hi haurà portàtils a tots els nivells de l’ESO

 

AULES DIGITALS:

-    Totes les aules de 1r, 2n, 3r, 4t, batxillerat i cicles formatius.

 

 

DISCIPLINA

·         Pel que fa a les normes de convivència i la disciplina al centre se seguirà el decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents (BOIB 187 del 23 de desembre de 2010).

·         En cas que un alumne suspengui moltes matèries, s’entendrà que incompleix el seu deure de fer feina i sota el control dels caps d’estudis, tutors i equips docents, es procedirà a l’entrada al PDA.

·         Faltes d’assistència dels alumnes d’ESO. Segons les instruccions de Conselleria, quan un alumne acumuli 14 faltes d’assistència no justificades, el tutor telefonarà o es posarà en contacte amb els pares via Alexia per tal de justificar-les. Si no es justifiquen o l’alumne continua faltant a classe i supera 28 faltes d’assistència no justificades, el tutor enviarà una carta certificada als pares demanant la convocatòria d’una reunió per aclarir les absències. En cas de no poder-se reunir amb els pares, s’informarà a orientació i caps d’estudis, els quals avisaran als serveis socials quan pertoqui. Si un alumne del centre se’n va de viatge durant un període superior als 15 dies lectius, haurà de realitzar la tasca que li donaran tots els professors. En cas que l’alumne torni del viatge sense la feina feta, no se li justificaran les faltes i es seguirà el procediment habitual d’informació als serveis socials.

·         Faltes d’assistència dels alumnes de batxillerat: El control de la pèrdua del dret a l’avaluació contínua el durà a terme cada professor de manera individual. Els alumnes que faltin, de manera injustificada, un 10% de les classes perdran el dret d’avaluació contínua.

·         Retards. Tres retards setmanals, sense justificació, seran sancionats amb un càstig d’horabaixa. No s’acumularan els retards de distintes setmanes. El tutor ha d’avisar al cap d’estudis per posar el càstig.

·         Les visites a l’aula 0 sempre tindran la consideració de falta greu.

 

·         Protocol de formalització de les amonestacions:

1) El/la professor/a afectat omplirà un full d’amonestació a l’alumne/a (no necessàriament a classe, però sí el mateix dia).

2) El/la mateix/a professor/a es comunicarà amb els pares o tutors legals de l’alumne perquè s’assabentin de la falta comesa pel seu fill/a. Després marcarà la casella de “pares assabentats” al full d’amonestació.

3) El/la professor/a entregarà a Caporalia l’amonestació, el mateix dia que la posi. En cap cas entregarà l’amonestació sense haver avisat primer als pares o tutors legals de l’alumne/a.

4) El cap d’estudis  passarà l’amonestació a l’ordinador (Alexia) i li donarà l’original al tutor.

5) El tutor arxivarà els originals.

5) Caporalia  aplicarà els càstigs o sancions corresponents segons aquest reglament de règim intern. Si la falta és lleu, la sanció serà comunicada per escrit a l’alumne. Si la falta es considera greu, es tracta d’un càstig a l’aula 0 o és d’especial gravetat, es comunicarà als pares o tutors legals de l’alumne/a, perquè estiguin assabentats d’una possible futura expulsió del centre en cas de reiteració en el seu comportament.

 

 

NORMATIVA D’EXTRAESCOLARS

·         Els permisos per fer sortides fora del centre dins l’horari lectiu es demanaran amb una antelació mínima de 15 dies.

·         Les sortides que requereixin transport es faran només amb un autocar llogat, en cas excepcional es podran emprar línies regulars, mai transport particular. El punt de partida i arribada de totes les  sortides serà l’institut.

·         Les sortides extraescolars no podran ocupar més d’un dia lectiu.

·         Els alumnes que participin en qualsevol activitat fora del centre hauran de dur una autorització signada pel pare, mare o tutor legal.

·         Abans de fer qualsevol sortida, el professor que organitza la activitat haurà d’haver recaptat la totalitat dels doblers als alumnes. 

·         És obligatori penjar al tauló d’anuncis d’extraescolars o donar al cap d’extraescolars un llistat dels alumnes que resten a l’institut.

·         Després dels exàmens de juny es relaxaran les normes per poder realitzar sortides de més d’un dia lectiu. Les sortides a realitzar després d’aquests exàmens no computen.

·         Cada grup pot realitzar dues sortides trimestrals durant el curs (s’inclouen en el còmput els viatges fora de Mallorca però no aquelles activitats organitzades per Conselleria com les proves Cangur o la fira de la Ciència).

·         Cada grup pot realitzar una sortida de tutoria durant el curs que no computarà amb la resta de sortides a l’ESO però sí a Batxillerat.

·         Al darrer trimestre es prohibiran les sortides i viatges a 2n de batxillerat.

·         Al darrer trimestre es permetran a 4t d’ESO només el viatge d’estudis i activitats de Conselleria.

·         La participació mínima exigida per poder realitzar la sortida serà del 60% a partir de 3r d’ESO i del 50% a 1r i 2n d’ESO.

·         No es podrà prohibir la participació d’alumnat per motius de matèries suspeses. No s’oferiran sortides a l’alumnat amb expulsions o que acumuli més de 3 amonestacions el mateix trimestre. En tot cas, la decisió quedarà en mans del professorat organitzador.

·         Es podran realitzar diversos tallers des d’Orientació per curs i grup però ni aquests ni d’altres podran ocupar hores lectives que no siguin de tutoria o estudi. Sí es poden realitzar modificacions a l’horari del grup per tal que coincideixin.

·         Queden permesos canvis d’hores lectives si el professorat organitzador i el professorat afectat es posen d’acord.

·         El nombre de professors acompanyants serà d’un cada 10 alumnes a 1r i 2n d’ESO i d’un cada 15 alumnes a partir de 3r d’ESO. Sempre hi haurà un mínim de dos professors per sortida.

·         El professorat acompanyant ha de formar part de l’equip docent dels grups que participen a l’activitat. En els casos que l’activitat  ho requereixi, els professors seran preferentment del departament que organitza la sortida.

·         Als grups de 4t d’ESO només s’oferirà el viatge d’estudis i no seguirà la normativa dels altres viatges fora de Mallorca.

·         La realització de viatges fora de Mallorca queda permesa a tots els grups d’ESO i Batxillerat amb les següents condicions:

o    La participació mínima de l’alumnat al qual se li proposa serà del 35%.

o    No es durà a terme més d’un viatge al mateix nivell, primarà aquell amb més participació de l’alumnat (només computaran els alumnes que hagin realitzat la reserva).

o    Es permetrà la proposta d’un mateix viatge a distints nivells.

o    Aquests viatges ocuparan un màxim de 3 dies lectius.

o    Tots els viatges han de figurar a la programació del departament.

o    Sempre ha de participar un membre de l’equip directiu al viatge.

·         Si qualque professor vol organitzar una sortida fora d'horari lectiu, després de passar per CCP, no hauria de comptar dins el límit de les sortides per trimestre perquè no es perd cap classe.

·         Després de cada sortida s’entregarà una breu redacció i alguna fotografia per la revista del centre.

·         Tot el professorat acompanyant ha de deixar tasques per als alumnes que no participen a la sortida o perden classe amb ells. Aquesta feina sempre es deixarà a Caporalia i, com a màxim, el dia anterior a l’activitat.

·         No es permeten sortides ni viatges durant les dues setmanes anteriors a les sessions d’avaluació.

·         La sortida s’haurà de realitzar amb el permís concedit pel Director, qui es reserva el dret a modificar parcialment alguna de les normes anteriors per motius justificats.

 

 

2.    TUTORS

·         Els tutors han de dur un control de la competència personal i autònoma dels seus alumnes, principalment en els següents àmbits:

o     Seguiment de la participació en les activitats del centre (solidàries, esportives...)

o     Seguiment de l’agenda.

o     Seguiment de les responsabilitats assignades als alumnes. Cada tutoria ha de tenir dos responsables de cada àmbit (finestres, tancament de la porta amb clau, posar els deures a la web, guix i pissarra, cura de l’ordinador i pissarra digital, ordre de les taules, neteja de l’aula, llums, carpeta de l’aula...). Un dels alumnes serà el responsable oficial i l’altre l’encarregat quan l’oficial falti, aquest torn es girarà al mes de febrer i el suplent passarà a ser l’oficial i a l’inrevés.

·         Les REDs estan convocades els dimecres i dijous a partir de les 14h (de 14 a 14:30h i de 14:30 a 15h) i són d’assistència obligatòria

·         A les reunions de tutors es farà un seguiment dels següents punts:

o   Revisió de la recepció dels butlletins i informes signats pels pares. Si escau, se cercaran les sancions corresponents els horabaixes de 14h a 18h.

o   Organització de tasques a entregar, exàmens, lectures...

o   Revisió de les qualificacions dels alumnes a Alexia per dur a terme possibles correccions.

o   Revisió de les faltes d’assistència.

 

DELEGATS I SUBDELEGATS

·         A l’inici del curs cada grup elegirà, per sufragi directe i secret, un delegat, el qual formarà part de la Junta de delegats.

·         També s’elegirà un sotsdelegat que substituirà el delegat en cas d’absència o malaltia i el recolzarà en les seves funcions.

·         Funcions del delegat (algunes d’aquestes tasques poden tenir un altre responsable).

a) Assistir a les reunions de la Junta de delegats i participar en les seves deliberacions.

b) Exposar al professorat i a l’equip directiu els suggeriments i reclamacions del grup que representen.

c) Fomentar la convivència entre els alumnes del seu grup.

d) Col·laborar amb els professors i el personal de l’Institut per al seu bon funcionament.

e) Vetllar per l’adequada utilització del material i de les instal·lacions de l’institut.

f) Assistir a les reunions d’avaluació que li correspon.

g) Procurar un professor de guàrdia en cas d’absència del professor titular.

h) Penjar els deures a la web del centre cada dia als darrers cinc minuts de la darrera classe.

·         Funcions del sotsdelegat.

a) Substituir el delegat en les seves funcions en absència o malaltia d’aquest.

b) Ajudar el delegat en els seus quefers, així com compartir la responsabilitat amb ell.

c) Assistir a les reunions convocades.

 

3.    COORDINADORS

·         REVISTA: Ha de crear una carpeta on guardar totes les fotografies que es fan al centre i a les sortides extraescolars. Aquesta estarà ubicada a la carpeta del professorat.

·         Els coordinadors que ho necessitin han de presentar a la CCP, a través dels seus caps de departament, una programació d’activitats pel curs 2015-2016 abans de finals de setembre. S’han de fixar, a principi de curs, les activitats tradicionals de centre: jornada solidària, concurs de ball, “tú sí que vales”... i les activitats a realitzar el darrer dia abans de les vacances de Nadal i Setmana Santa.

·         INTERCANVIS AMB L’ESTRANGER: S’han de posar en marxa intercanvis amb centres a l’estranger principalment als nivells de 2n i 3r d’ESO i a 1r de batxillerat. No s’efectuaran a 1r d’ESO ja que els alumnes són massa joves, a 4t d’ESO per no coincidir amb el viatge d’estudis i a 2n de batxillerat per la preparació per les PAU.

 


CALENDARI 2016-2017

1.    AVALUACIONS:

 

ACTUALITZAT ALEXIA

SESSIONS AVALUACIÓ

ENTREGA NOTES

1ª aval

GIA

ESO – FPB

Fins el 18 octubre

---

21 oct  (Portes 27 oct)

NOTES

TOT EL CENTRE

Fins el 27 novembre

29 -30 novembre

1 desembre

2 desembre

2n BAT

Fins el 22 novembre

23 novembre

24 novembre

2ª aval

GIA

ESO - FPB

Fins el 24 gener

---

27 gen (Portes 2 feb)

NOTES

TOT EL CENTRE

Fins 05 març

7-8-9 març

10 març

2n BAT

Fins 21 febrer

22 febrer

23 febrer

3ª aval

GIA

ESO - FPB

Fins 02 maig

---

5 maig (Portes 10 maig)

NOTES

TOT EL CENTRE

Fins 18 juny

19-20-21 juny

22 juny

2n BAT

Fins 24 maig (*)

25 maig (*)

26 maig (*)

Final classes amb alumnes: 9 juny     -       Exàmens de juny: 12-13-14-15-16 juny

Inici FCT: CF - 6 MARÇ / FPB – 10 ABRIL / DUAL – 2 MARÇ

PENDENTS:

-       treballs: 9-13 gener

-       exàmens primera convocatòria: 13-17 març

-       exàmens segona convocatòria: 12-16 juny

(*)  pendent de confirmació dades per la UIB

 

 

2.    CLAUSTRES ORDINARIS:

·           9 setembre        9’00h

·           8 novembre       14’15h

·           31 gener           14’15h

·           4 abril              14’15h

·           30 juny             10’00h

 

3.    CCP:

·           8 setembre        12’00h

·           4 octubre          14’15h

·           15 novembre     14’15h

·           13 desembre     14’15h

·           24 gener           14’15h

·           21 febrer          14’15h

·           21 març            14’15h

·           25 abril             14’15h

·           23 maig            14’15h

·           6 juny               14’15h

·           finals juny         segons calendari

 

4.    FESTIUS:

·       12 OCTUBRE

·       1 NOVEMBRE

·       6 DESEMBRE

·       8 DESEMBRE

·       23 DESEMBRE – 8 GENER

·       28 FEBRER – 1 MARÇ

·       13 ABRIL – 23 ABRIL

·       PROPOSTES EQUIP DIRECTIU:

o  31 OCTUBRE

o  27 FEBRER

o  05 DESEMBRE / 24 FEBRER

 

 

                  REDS DIMECRES                 

 

                    REDS DIJOUS

14/9

14’00h

E1A

E3A

B1A

 

15/9

14’00h

E2A

E4A

 

14’30h

E1B

E3B

B1B

 

14’30h

E2B

E4B

 

21/9

14’00h

E1F

E3F

B1C

 

22/9

14’00h

E2C

E4C

 

14’30h

E1C

E3C

 

 

14’30h

E2E

E4E

 

28/9

14’00h

E1D

E3D

FPB1

 

29/9

14’00h

E2D

E4D

B2A

14’30h

E1E

E3E

FPB2

 

14’30h

E2F

 

B2B

5/10

14’00h

E1A

E3A

B1A

 

6/10

14’00h

E2A

E4A

 

14’30h

E1B

E3B

B1B

 

14’30h

E2B

E4B

 

19/10

14’00h

E1F

E3F

B1C

 

13/10

14’00h

E2C

E4C

 

14’30h

E1C

E3C

 

 

14’30h

E2E

E4E

 

26/10

14’00h

E1D

E3D

FPB1

 

20/10

14’00h

E2D

E4D

B2A

14’30h

E1E

E3E

FPB2

 

14’30h

E2F

 

B2B

2/11

14’00h

E1A

E3A

B1A

 

3/11

14’00h

E2A

E4A

 

14’30h

E1B

E3B

B1B

 

14’30h

E2B

E4B

 

9/11

14’00h

E1F

E3F

B1C

 

10/11

14’00h

E2C

E4C

 

14’30h

E1C

E3C

 

 

14’30h

E2E

E4E

 

16/11

14’00h

E1D

E3D

FPB1

 

17/11

14’00h

E2D

E4D

B2A*

14’30h

E1E

E3E

FPB2

 

14’30h

E2F

 

B2B*

23/11

14’00h

E1A

E3A

B1A

 

24/11

14’00h

E2A

E4A

 

14’30h

E1B

E3B

B1B

 

14’30h

E2B

E4B

 

14/12

14’00h

E1F

E3F

B1C

 

15/12

14’00h

E2C

E4C

 

14’30h

E1C

E3C

 

 

14’30h

E2E

E4E

 

11/1

14’00h

E1D

E3D

FPB1

 

12/1

14’00h

E2D

E4D

B2A

14’30h

E1E

E3E

FPB2

 

14’30h

E2F

 

B2B

18/1

14’00h

E1A

E3A

B1A

 

19/1

14’00h

E2A

E4A

 

14’30h

E1B

E3B

B1B

 

14’30h

E2B

E4B

 

25/1

14’00h

E1F

E3F

B1C

 

26/1

14’00h

E2C

E4C

 

14’30h

E1C

E3C

 

 

14’30h

E2E

E4E

 

1/2

14’00h

E1D

E3D

FPB1

 

9/2

14’00h

E2D

E4D

B2A

14’30h

E1E

E3E

FPB2

 

14’30h

E2F

 

B2B

8/2

14’00h

E1A

E3A

B1A

 

16/2

14’00h

E2A

E4A

 

14’30h

E1B

E3B

B1B

 

14’30h

E2B

E4B

 

15/2

14’00h

E1F

E3F

B1C

 

23/2

14’00h

E2C

E4C

 

14’30h

E1C

E3C

 

 

14’30h

E2E

E4E

 

22/2

14’00h

E1D

E3D

FPB1

 

2/3

14’00h

E2D

E4D

B2A*

14’30h

E1E

E3E

FPB2

 

14’30h

E2F

 

B2B*

15/3

14’00h

E1A

E3A

B1A

 

16/3

14’00h

E2A

E4A

 

14’30h

E1B

E3B

B1B

 

14’30h

E2B

E4B

 

22/3

14’00h

E1F

E3F

B1C

 

23/3

14’00h

E2C

E4C

 

14’30h

E1C

E3C

 

 

14’30h

E2E

E4E

 

29/3

14’00h

E1D

E3D

FPB1

 

30/3

14’00h

E2D

E4D

B2A

14’30h

E1E

E3E

FPB2

 

14’30h

E2F

 

B2B

5/4

14’00h

E1A

E3A

B1A

 

6/4

14’00h

E2A

E4A

 

14’30h

E1B

E3B

B1B

 

14’30h

E2B

E4B

 

12/4

14’00h

E1F

E3F

B1C

 

27/4

14’00h

E2C

E4C

 

14’30h

E1C

E3C

 

 

14’30h

E2E

E4E

 

26/4

14’00h

E1D

E3D

FPB1

 

4/5

14’00h

E2D

E4D

B2A

14’30h

E1E

E3E

FPB2

 

14’30h

E2F

 

B2B

3/5

14’00h

E1A

E3A

B1A

 

11/5

14’00h

E2A

E4A

 

14’30h

E1B

E3B

B1B

 

14’30h

E2B

E4B

 

17/5

14’00h

E1F

E3F

B1C

 

18/5

14’00h

E2C

E4C

 

14’30h

E1C

E3C

 

 

14’30h

E2E

E4E

 

24/5

14’00h

E1D

E3D

FPB1

 

25/5

14’00h

E2D

E4D

B2A*

14’30h

E1E

E3E

FPB2

 

14’30h

E2F

 

B2B*