REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Aquestes normes de convivència s’han d’interpretar en el marc del decret 121/2010, de 10 de desembre de 2010 de drets i deures dels alumnes (BOIB de 23 de desembre de 2010.

1.2. L’objectiu d’aquestes normes de convivència és facilitar la tasca de tots els membres de la comunitat educativa en un ambient de respecte, tolerància i treball. Aquestes normes de convivència, a més d’instar cada membre de la comunitat educativa al compliment dels propis deures, els compromet a:

a) La vigilància del respecte degut als drets dels altres membres de la comunitat.

b) El manteniment de l’actitud adequada a cada indret i a cada activitat.

c) El respecte a calendaris, horaris i programacions establertes pels òrgans pertinents.

d) El respecte i bon ús d’edificis, instal·lacions i materials relacionats amb l’activitat educativa.

1.3. Sense perjudici del dret que els assisteix de presentar les reclamacions que considerin adients, els alumnes tenen el deure d’observar el respecte degut a tots els membres de la comunitat educativa i seguir les indicacions del personal docent i no docent, sempre que aquestes indicacions no vulnerin irreparablement algun dret.

2. HORARI DEL CENTRE

2.1. L’horari general del Centre s’establirà al començament de cada curs, seguint la normativa vigent.

2.2. Durant el seu període lectiu els alumnes no poden sortir del Centre sense l’autorització del Directiu de guàrdia. Les portes exteriors romandran tancades. Quan, excepcionalment, un alumne hagi d’abandonar el Centre en període lectiu, necessàriament haurà de lliurar al Directiu de guàrdia una sol·licitud de permís signat per la mare/pare o tutor legal. Quan falti un professor a darrera hora, tots els alumnes podran sortir del centre i hauran acabat la jornada escolar, excepte els alumnes de 1r i 2n d’ESO.

2.3. L’assistència a classe serà obligatòria per a tots els alumnes. Les faltes injustificades d’assistència a classe estan tipificades a l’article 44 del RD 732/1995. Quan un alumne falti a classe haurà de justificar-ne l’absència al tutor en un termini màxim de 5 dies, després de la seva reincorporació (utilitzant l’agenda). El tutor o el cap d’estudis admetran les justificacions establertes.

2.4. L’alumne haurà de justificar, igualment, els retards i faltes injustificades de puntualitat. Es considerarà retard quan l’alumne entri a classe darrera el professor. L’acumulació de faltes injustificades de puntualitat es considerarà com en el cas de les faltes injustificades d’assistència i així se sancionarà.

2.5. Quan els alumnes hagin de canviar-se d’aula, ho faran el més ràpid possible i sense donar cap tipus de molèstia als grups veïns. Si els alumnes no han de canviar d’aula, esperaran al proper professor

dins l’aula, mantenint l’ordre en qualsevol cas.

3. UTILITZACIÓ DE L’ESPAI

3.1. Aules.

a) Cada grup d’alumnes tindrà assignada una aula i en serà responsable de l’adequada utilització.

b) Quan falti el professor, els alumnes quedaran a l’aula a càrrec del professor de guàrdia. En cas de no acudir, el delegat anirà a avisar-lo a la sala de professors, dins els primers 10 minuts de classe.

c) Durant els esplais els alumnes podran ser al bar o al pati. Excepcionalment podran quedar-se a l’entrada si plou. En cap cas poden quedar-se dins l’aula ni als passadissos, amb l’excepció dels alumnes de batxillerat.

d) Els desperfectes que es produeixin en cada aula seran comunicats immediatament pel delegat de curs al tutor o professor de guàrdia, que en prendrà les mesures pertinents (VEURE PROTOCOL DE DESPERFECTES).

e) La responsabilitat de la inadequada utilització o desperfectes en el mobiliari i material d’una aula recaurà sobre el grup al qual hagi estat assignada (VEURE PROTOCOL DE DESPERFECTES).

f) Els professors i el personal no docent comunicaran a la Secretària del centre les anomalies observades i aquesta les anotarà al quadern de reparacions.

3.2. Aules de matèria, laboratoris i tallers.

A més dels membres del departament corresponent, les podran utilitzar els membres d’altres departaments amb les següents condicions:

a) Amb el permís del cap del departament al qual està vinculada l’aula o taller.

b) En el cas de les aules d’audiovisuals, informàtica i sala d’actes, s’haurà de fer una reserva a través del MOODLE

3.3. Bar i patis.

Els alumnes només podran anar al bar i estar als patis a les hores d’esplai, inclòs els alumnes de batxillerat, diversificació i cicles formatius.

En determinades ocasions (sortides escolars, jornades d’activitats, hores de guàrdia, etc.), i sempre amb el permís de la caporalia d’estudis o de la direcció del centre, els alumnes podran estar als patis del centre.

3.4. Entrada, escales i corredors.

L’entrada, escales principals i corredors són espais de pas. Els alumnes evitaran quedar-s’hi estacionats durant els canvis d’aula o bé durant els esplais.

Les dues portes que comuniquen el hall de l’edifici A i el pati s’obriran abans i després del temps d’esplai Abans de les 8 del matí no es pot pujar als pisos fins que no toqui el timbre. S’ha de romandre als halls o a l’exterior dels edificis.

3.5. Sortides d’emergència.

Les sortides d’emergència només es podran utilitzar en cas de necessitat. En cap cas s’utilitzaran per baixar als patis o traslladar-se als altres edificis.

3.6. Aparcaments.

a) Els alumnes no podran utilitzar l’aparcament adjacent a l’edifici A, destinat als professors. En cap cas està permès que entrin cotxes al recinte del Centre.

b) Aquells alumnes que vulguin deixar les motocicletes o bicicletes podran fer-ho a l’espai exterior que es troba a l’entrada principal de l’edifici A.

c) Si algun alumne ha de sortir per alguna raó extraordinària en horari lectiu haurà de deixar el seu vehicle fora del Centre. En cap cas s’entrarà al recinte escolar amb les motocicletes amb el motor encès.

3.7. El deteriorament intencionat del material o de les dependències del centre, així com les pertinences d’algun membre de la comunitat educativa, constituiran una falta.

3.8. Està totalment prohibit consumir o dur menjar, begudes o llepolies a les aules i passadissos, excepte casos extraordinaris pel que fa a la beguda.

3.9. Està totalment prohibit fumar en el recinte escolar del Centre (llei 28/2005, BOE de 27 de desembre de 2005).

4. PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES EN EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE

4.1. Delegats i subdelegats.

4.1.1. Sistema d’elecció. A l’inici del curs cada grup elegirà, per sufragi directe i secret, un delegat, el qual formarà part de la Junta de delegats. També s’elegirà un sotsdelegat que substituirà el delegat en cas d’absència o malaltia i el recolzarà en les seves funcions.

4.1.2. Funcions del delegat.

a) Assistir a les reunions de la Junta de delegats i participar en les seves deliberacions.

b) Exposar al professorat i a l’equip directiu les suggerències i reclamacions del grup que representen.

c) Fomentar la convivència entre els alumnes del seu grup.

d) Col·laborar amb els professors i el personal de l’Institut per al seu bon funcionament.

e) Vetllar per l’adequada utilització del material i de les instal×lacions de l’institut.

f) Assistir a les reunions d’avaluació que li correspon.

g) Procurar un professor de guàrdia en cas d’absència del professor titular.

h) Penjar els deures a la web del centre cada dia als darrers cinc minuts de la darrera classe.

4.1.3. Funcions del sotsdelegat.

a) Substituir el delegat en les seves funcions en absència o malaltia d’aquest.

b) Ajudar el delegat en els seus quefers, així com compartir la responsabilitat amb ell.

c) Assistir a les reunions convocades.

4.2. Junta de delegats.

4.2.1. Composició.

La Junta de delegats està integrada pels delegats dels diversos grups i els representants dels alumnes en el Consell Escolar.

4.2.2. Funcions de la Junta de delegats.

a) Transmetre a l’equip directiu les propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de l’Institut.

b) Informar els representants dels alumnes en el Consell Escolar dels problemes de cada grup o curs.

c) Rebre informació dels representants dels alumnes en el Consell Escolar sobre els temes tractats en

el mateix, i de les confederacions, federacions estudiantils i organitzacions juvenils legalment constituïdes.

d) Elaborar informes pel Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d’aquest.

e) Elaborar propostes de modificacions del Reglament de règim intern, dins l’àmbit de la seva competència.

f) Informar als estudiants de les activitats de la Junta.

g) Formular propostes de criteris per a l’elaboració dels horaris d’activitats docents i extraescolars.

h) Debatre els assumptes que hagi de tractar el Consell Escolar dins l’àmbit de la seva competència i formular propostes de resolució als seus representants.

4.2.3. La Junta de delegats es podrà reunir en el temps d’esplai i a les hores previstes a l’horari general del Centre. En cas de reunions urgents s’haurà de consultar el Cap d’estudis o el Directiu de guàrdia.

4.2.4. La Junta de delegats es reunirà abans i després de cada reunió del Consell Escolar.

4.3. Representants dels alumnes en el Consell Escolar.

El sistema d’elecció serà el previst per la llei. Es convocaran obligatòriament reunions de la Junta abans i després de la celebració d’una reunió del Consell Escolar.

4.4. Juntes d’avaluació.

4.4.1. A les Juntes d’avaluació podran assistir-hi el delegat i subdelegat de cada grup, on faran una valoració global del grup, i aportaran les consideracions que el seu grup els hagi comunicat.

4.4.2. Procediments per garantir l’objectivitat de l’avaluació dels alumnes:

a) Els alumnes o els seus pares poden demanar aclariments sobre les qualificacions parcials o finals respectant l’horari de visita dels professors afectats i els terminis establerts a l’efecte.

b) Els alumnes o els seus pares poden presentar reclamacions contra les qualificacions parcials o finals. En el cas de les qualificacions parcials, les reclamacions s’adreçaran al Tutor i les resoldrà el departament corresponent. En el cas de les qualificacions finals, les reclamacions s’adreçaran al Director, que procedirà d’acord amb la legislació vigent, en el periode establert.

5. PROFESSORS

El bon funcionament del centre és responsabilitat de tots, per la qual cosa tots els professors hauran de contribuir al seu manteniment. Encara que no tinguin guàrdia o classe, els professors que observin alguna incidència actuaran en conseqüència. Els professors hauran de:

- Passar llista cada sessió i a tots els cursos. Les faltes es passaran directament al Xestib quan un professor no tingui el grup complet (optatives, modalitat...).

- Tancar la porta de l’aula en acabar les classes prèvies als esplais i sempre que els alumnes es traslladin. Mai deixar la clau a l’alumnat.

- Explicar la programació i formes de qualificació i recuperació del seu departament.

- Conduir a classe a l’alumnat que dins el seu horari es trobi fora de l’aula i vetllar perque no hi hagi alumnes als passadissos.

- Fotocòpies: Hi ha un ús restringit de la fotocopiadora de la sala de professors. Cada mes es poden fer fins a 50 còpies. Per tenir-hi accés s’ha de demanar el codi personal a la secretària.

- Anar al bany. No es pot deixar anar al bany als alumnes en els descansos entre classes. Només podran baixar al bany els alumnes que presentin a consergeria la vostra targeta personal identificativa i l’agenda. Allà els demanaran la targeta, l’agenda, se les quedaran, els deixaran la clau i prendran nota del nom.

- Les faltes d’assistència del professorat. Han de ser justificades fins a tres dies després a caporalia. Els justificants han d’anar acompanyats de la documentació pertinent. Sempre es deixarà feina a caporalia i el cap de guàrdia la repartirà. A darrera hora no és necessari deixar feina, a excepció dels grups de 1r i 2n d’ESO.

- Ordinadors. Els ordinadors del centre funcionen amb un perfil, per accedir-hi cal posar-se en contacte amb Elisardo Sebio (armariet 101) o Miquel Nadal (armariet 76), coordinadors TIC.

6. TUTORS

6.1. Funcions del tutor.

a) Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial i en les activitats d’orientació, sota la coordinació del Cap d’estudis i en col×laboració amb el Departament d’orientació de l’institut.

b) Coordinar el procés d’avaluació dels alumnes del seu grup.

c) Organitzar i presidir les sessions d’avaluació dels alumnes del seu grup i també les d’equip educatiu.

d) Facilitar la integració dels alumnes en el seu grup i fomentar-ne la participació en les activitats de l’institut.

e) Orientar i assessorar els alumnes sobre les seves possibilitats acadèmiques i professionals.

f) Coordinar-se amb el Departament d’orientació de l’institut.

g) Encaminar les demandes i inquietuds dels alumnes i mitjançar, en col·laboració amb el delegat i subdelegat del grup, davant la resta dels professors i l’Equip directiu en els problemes que es plantegin.

h) Informar els pares, professors i alumnes del grup de tot allò que els afecti, en relació amb les activitats docents i el rendiment acadèmic.

i) Facilitar la cooperació educativa entre els professors i els pares dels alumnes.

En el cas dels cicles formatius de formació professional, el tutor de cada grup assumirà també, respecte al mòdul de formació en centres de treball, les següents funcions:

a) L’elaboració del programa formatiu del mòdul, en col·laboració amb el responsable designat a aquests efectes pel centre de treball.

b) L’avaluació del mòdul, que tindrà en consideració l’avaluació dels restants mòduls del cicle formatiu i, sobretot, l’informe elaborat pel responsable designat pel centre de treball per al seguiment del programa formatiu d’aquest mòdul sobre les activitats realitzades pels alumnes durant el període de permanència en l’esmentat centre.

c) La relació periòdica amb el responsable designat pel centre de treball per al seguiment del programa formatiu, per tal de contribuir a que l’esmentat programa s’ajusti a la qualificació que es pretén.

d) L’atenció periòdica, en el centre educatiu, als alumnes durant el període de realització de la formació en el centre de treball, amb l’objecte d’atendre els problemes d’aprenentatge que es presentin i valorar el desenvolupament de les activitats corresponents al programa de formació.

7. PROFESSORS DE GUÀRDIA

7.1. Els professors de guàrdia seran responsables dels alumnes que es trobin sense professor per qualsevol circumstància, orientaran les seves activitats i vetllaran per l’ordre i el bon funcionament de l’institut.

7.2. A cada hora existeix un/a Coordinador/a de la guàrdia. Tots els professors de guàrdia es reuniran amb ell al començament de la mateixa, a la sala de professors de l’edifici A.

7.2.1. Funcions del Coordinador de la guàrdia.

a) Assignarà un professor de guàrdia en algun moment abans de realitzar-la. Ho farà als grups on ja se sap que farà falta.

b) Anotarà al full de guàrdies les irregularitats que es produeixin.

c) Un dels professors ha d’anar a l’aula 0, en cas que tots cobreixin guàrdies d’altres grups, el cap de guàrdia avisarà a un membre de l’equip directiu. L’alumne ha d’anar amb feina per fer a l’aula 0. Si li falta haurà de tornar a l’aula a cercar-la. El professor assignat enregistrarà l’expulsió al quadern. En cap cas romandrà a l’aula 0 un alumne sense feina (amb l’excepció d’un alumne que es trobi malament i/o hagi arribat tard a classe a primera hora).

7.2.2. La figura del Coordinador de la guàrdia només funcionarà al torn del matí.

7.3. Funcions dels professors de guàrdia.

a) Comprovar que té assignada una guàrdia abans de l’hora (graella de guàrdies de la sala de professors) i anar directament a fer-la. Si no la té assignada, ha de baixar perque el coordinador de guàrdia li assigni una.

b) Assumiran les funcions de Coordinador de la guàrdia en cas de la seva absència, seguint un ordre alfabètic.

c) Vigilaran que tothom estigui a classe o vagi a l’aula de matèria corresponent.

d) Obriran la porta als grups dels quals no hagi arribat el professor i s’ocuparan de fer-ne entrar i seure els alumnes.

e) Quan un grup es quedi sense professor, el professor de guàrdia passarà llista i romandrà tota la sessió dins l’aula amb el grup

f) Fer passades per totes les zones del Centre: passadissos d’aules, tallers, patis, camps d’esport i bar, i intentar aclarir la situació en què es trobin els alumnes desatesos, així com demanar documentació i convidar a sortir a les persones alienes al Centre.

g) Aniran a veure què passa si la calma dels passadissos es veu alterada per algun desordre, renou o accident.

h) Prohibiran als alumnes la utilització de les sortides d’emergència, així com estar-se al bar fora dels esplais o dur begudes i menjar a les aules.

i) Atendran als possibles alumnes accidentats.

j) Evitaran, si és possible, l’acumulació d’alumnes a la porta de la Sala de professors.

k) Romandran a la Sala de professors quan no hagin d’atendre cap grup; sempre que s’hagi de menester un professor de guàrdia el delegat anirà a la Sala de professors a cercar-lo, no a altres dependències.

l) En cas de que el coordinador de la guàrdia es trobi absent, les seves funcions seran assumides pel professor de guàrdia que pertoqui ordenat alfabèticament.

7.4. A les guàrdies d’esplai els professors de guàrdia faran baixar tothom als patis, vigilaran que els alumnes no surtin del Centre i es passejaran pels patis intentant que els alumnes tenguin un comportament adequat. Se seguirà la distribució de professors per zones establerta prèviament pel cap de guàrdia. Durant el torn d’horabaixa no existirà la figura del professor de guàrdia d’esplai. Serà responsabilitat de tot el professorat atendre les irregularitats que es produeixin durant aquest període. Quan hi ha una activitat complementària dins el centre o extraescolar, el professor que no farà classe amb el grup perquè tots els alumnes estan ocupats, ha d’assumir les funcions de reforç de guàrdia per darrere dels professors de guàrdia habituals. Això no es complirà si resta com a mínim un alumne del grup dins l’aula; en aquest cas, el professor se n’haurà de fer càrrec. Si falta un professor, cap grup pot sortir del centre en cap cas abans de les 12’55 h i només ho podran fer, a partir d’aquesta hora i amb permís de caporalia, els alumnes de PQPI, batxillerat, cicles formatius i diversificació.