PLEC PROFESSORAT

EQUIP DIRECTIU

Director: Jaume Balaguer Covas (Dep. Biologia i Geologia)

Cap d’estudis: Enrique Sánchez Nievas (Dep. Geografia i Història)

Cap d’estudis adjunt d’ESO: Pep Tur Palou (Dep. Orientació)

Cap d’estudis adjunta de batxillerat: Marga Miralles Sastre (Dep. Tecnologia)

Caps d’estudis adjunt d’FPB i G. Mitjà: Jesús Martínez Llorca (Dep. Orientació)

Caps d’estudis adjunt de Dual i G. Superior: Silvia López López (Dep. Hoteleria)

Secretària: Cristina Hoffmann Andiña (Dep. Biologia i Geologia)

OFERTA EDUCATIVA

ESO 7 grups de 1r d’ESO CICLES FP Bàsica de Cuina i Restauració

6 grups de 2n d’ESO Grau mitjà de Cuina i Gastronomia

6 grups de 3r d’ESO Grau mitjà de Gestió administrativa

5 grups de 4t d’ESO Grau superior d’Administració i Finances

Grau superior de Direcció de Cuina

BATXILLERAT 3 grups de Científic Grau superior de Dir de Serveis de restauració.

2 grup d’Humanitats i Ciències Socials Grau superior de Gestió d’Allotjaments turístics

2 grup d’Arts Dual de Cuina i de Serveis de Restauració

  1. PROFESSORAT

FUNCIONAMENT DE CENTRE

   • El Reglament de règim intern es troba a la web del centre. En aquest plec hi podeu trobar un extracte amb els punts més destacats.
   • Les classes duraran 50 minuts. Els 5 darrers minuts s’utilitzaran per fomentar l’autonomia i iniciativa personal dels alumnes. Així, en aquests darrers minuts, els alumnes han de dur a terme les responsabilitats que tenen assignades pel tutor (neteja de l’aula, ordre, etc). Un torn de timbre anunciarà el principi d’aquests 5 minuts i un altre, el principi de la següent classe. Els canvis de classe es realitzaran en aquests 5 minuts.
   • Tot l’alumnat ha de tenir l’agenda damunt la taula, oberta en el dia que pertoqui.
   • És obligatori passar llista d’assistència. Les faltes es passaran directament al Xestib durant cada hora lectiva. El sistema avisarà als pares durant el matí.
   • Està totalment prohibit pujar patinets a les aules, s’han de deixar al pàrquing de patinets. Les bicicletes s’han de deixar al pàrquing habilitat i en cas d’entrar i sortir una motocicleta, s’ha de fer amb el motor aturat. Els alumnes no poden emprar l’aparcament de cotxes destinat al professorat.
   • Tot el professorat té autoritzades 50 impressions al mes a la impressora de la sala de professors.
   • No es pot deixar anar al bany als alumnes en els descansos entre classes.
   • Les faltes d’assistència del professorat han de ser justificades fins a tres dies després al cap d’estudis. Els justificants han d’anar acompanyats de la documentació pertinent. Quan un professor sap que ha de faltar, ha d’avisar a Marga Miralles i sempre es deixarà feina a la cap d’estudis i el cap de guàrdia la repartirà. A darrera hora no és necessari deixar feina, a excepció dels grups de 1r i 2n d’ESO.
   • Està totalment prohibit l’ús del mòbil a l’institut excepte el temps del pati. S’ha d’amagar a l’entrada de l’institut ja que no pot estar visible. El càstig per incompliment serà de 5 dies naturals sense mòbil i, si és reincident, d’un mes. Excepció: si és per un ús pedagògic i el professor ho autoritza prèviament.
   • El professorat només pot utilitzar el mòbil a classe per passar faltes d’assistència i per un ús pedagògic, informant als alumnes prèviament.

GUÀRDIES

   • Les guàrdies al centre poden ser d’aula, de pati, d’aula 0, al passadís i de biblioteca i equivalen a un període complementari. El cap de guàrdia organitzarà les guàrdies d’aula però no la resta.
   • Quan falti un professor a darrera hora, tots els alumnes podran sortir del centre i hauran acabat la jornada escolar, excepte els alumnes de 1r i 2n d’ESO i aquells de nivells superiors que els pares ho hagin prohibit expressament. La llista de prohibicions es troba al despatx dels caps d’estudis.
   • Durant els esplais els alumnes podran ser al pati o al bar i, excepcionalment quan plou, a l’entrada. En cap cas poden quedar-se dins l’aula o als passadissos. Durant els esplais només poden estar a l’entrada els alumnes que hagin d’anar al bany o a xerrar amb un cap d’estudis o professor, i únicament com a zona de trànsit. A les 8 del matí els alumnes esperaran l’inici de les classes a l’entrada o al pati, en cap cas a les escales o passadissos. Els alumnes majors d’edat, els de cicles formatius i els de batxillerat podran sortir del centre.
   • Tot el profesorat de guàrdia tendrà assignat un passadís. El professor haurà d’anar al passadís tot d’una que soni el timbre. Els professors de guàrdia que obren les portes de les aules han de vetllar que els alumnes hi romanguin a dins i no parteixin a aules específiques, en aquest cas, han de procedir al tancament de les portes. Després baixaran a la sala de professors per veure quina guàrdia els ha assignat el cap de guàrdia. Hi haurà un professor fent-se càrrec de l’aula 0, si faltés, el cap de guàrdia adjudicarà aquesta funció a alguns dels professors de guàrdia. En cas d’absència del cap de guàrdia, n’assumirà les funcions un dels professors, seguint un ordre alfabètic.
   • Els professors que no són tutors tenen una hora d’atenció a pares que faran a l’aula 0. Si han de rebre algun pare, han d’informar a un cap d’estudis.
   • A l’aula 0, els alumnes han de baixar amb feina, en cas contrari retornaran a l’aula. Aquests alumnes han de passar obligatòriament pel despatx dels caps d’estudis amb l’amonestació. No es poden fer exàmens en aquesta aula.
   • Els professors de guàrdia d’horabaixa tenen alumnes sancionats. En cas que un dels alumnes tengui un mal comportament, enviaran un comunicat, a través d’Alexia, al cap d’estudis per als efectes oportuns. En casos molt concrets, poden sancionar a l’alumne a fer treballs comunitaris a les instal·lacions del centre.
   • Quan hi hagi una activitat extraescolar, el professor que no farà classe amb el grup perquè tots els alumnes hi participen, ha d’assumir les funcions de reforç de guàrdia. L’ordre d’assignació de guàrdies serà: primer, els professors de guàrdia habituals i segon, els professors de reforç de guàrdia.
   • Per a les guàrdies que s’hagin de fer en dies d’activitats específiques (diades, concurs de ball, etc.), s’ha de complir el quadrant que s’exposarà a la sala de professors.

PROJECTE DE MILLORA DE L’ENSENYAMENT I L’APRENENTATGE

  • Tot el professorat del centre ha d’utilitzar el model d’examen ubicat a documents del professorat, curs 2017-2018.
  • Tot el professorat dedicarà el temps necessari a la pràctica de les tècniques d’estudi.
  • Comissions d’aprenentatge: els dijous de les 14h a les 15h es reuniran representants de cada departament per nivells de 1r a 4t d’ESO o per àmbits (sociolingüístic, científic i pràctic) per dissenyar el futur pla d’estudis del centre basat en objectius competencials.
  • Protocol d’actuació amb l’alumnat repetidor: per tal de millorar el percentatge d’èxit que es té amb l’alumnat repetidor es duran a terme les següents mesures d’actuació amb les famílies: reunió del tutor/a amb la família de l’alumne abans d’acabar la primera avaluació i recomanació d’acudir al CREC o rebre repàs els horabaixes; amb l’alumnat: seguiment per part del tutor dels aspectes emocionals, motivadors i d’aprenentatge, reforç educatiu en aquelles matèries que hagin ocasionat la seva repetició (revisable a la sessió d’avaluació) i seguiment dels caps d’estudis a partir del mes de desembre, especialment, en aquells casos que no assoleixen els objectius; i amb els tutors: seguiment a les reunions de tutors dels aspectes acadèmics, emocionals i familiars. Aquest pla també inclou als alumnes que promocionen per imperatiu.
  • Pla de pendents: Organització de les tasques i avaluació de les pendents mitjançant una coordinació de pendents formada per tres professors del departament d’orientació i el cap d’estudis. Es realitzarà un seguiment mensual i s’ofereix un suport els horabaixes de les 15h a les 17h.

PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

  • A principi de curs es produiran les sessions d’avaluació inicials on es repartirà la informació sobre els alumnes NESE (inclosos els NEE). Cap professor pot prendre decisions sobre adaptacions curriculars sense prèvia consulta amb el departament d’Orientació.
  • Queda totalment prohibit i serà motiu d’obertura d’expedient la realització d’adaptacions curriculars significatives sense el vist-i-plau del departament d’Orientació i la signatura dels pares de l’alumne. Les adaptacions curriculars no significatives i els reforços s’han de comunicar al tutor i al departament d’Orientació.
  • Una adaptació curricular no pot anar unida a una qualificació superior al 6. En aquest cas, el professor no es troba realitzant l’adaptació correctament i ha de pujar el nivell d’exigència.
  • L’adaptació curricular significativa es realitza quan el desnivell de l’alumne és de més de dos cursos; en aquests casos l’alumne no pot titular i és imprescindible la signatura del pares autoritzant-la. Si l’adaptació dels continguts és inferior als dos cursos es tractarà d’un reforç (reducció del nombre de preguntes a un examen, augment del temps de realització, modificació lleu de les activitats a desenvolupar...).

FUNCIONS DE L’EQUIP DE SUPORT

  • L’equip de suport té com a funció principal proporcionar a l’alumnat amb necessitats educatives especials (associades a deficiència psíquica, deficiència sensorial, deficiència motriu, transtorns de personalitat i/o conducta, transtorns del desenvolupament i transtorns emocionals greus) el progrés en l’adquisició de les capacitats establertes en el currículum de l’etapa i la seva participació en les activitats generals de l’aula ordinària i del centre, cal dir que també poden proporcionar suport a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu en els casos que es consideri oportú (alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, alumnat d’incorporació tardana, alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge i alumnat amb condicions personals i d’història escolar). Així com qualsevol alumne que en un moment determinat pugui ser susceptible de rebre ajuda per continuar amb el seu aprenentatge.
  • El professorat (especialistes en Pedagogia Terapèutic o professors de matèria) que fa suport a les diferents àrees necessiten una coordinació/reunió amb el departament didàctic corresponent, que permeti coordinar el treball setmanal que s’ha de desenvolupar dins l’aula.
  • A l’inici de cada curs, els diferents components de l’equip de suport elaboraran un informe resum de cada alumne amb necessitats educatives especials, que es repartiran en la primera RED, és a dir, a l’avaluació inicial.
  • Cada component de l’equip de suport té assignat una sèrie d’alumnes amb necessitats per realitzar un seguiment individualitzat del mateix. En aaquest seguiment aquests professionals s’encarreguen de: realitzar propostes professionals i acadèmiques per aquests alumnes, col·laborar en les entrevistes familiars, de manera conjunta amb el tutor/a i realitzar tutories individualitzades amb l’alumnat, per treballar aspectes concrets (qüestions d’autocontrol, reforç de continguts curriculars concrets...) o determinar noves necessitats educatives i personals.
  • Cada professor de suport duu a terme les següents activitats, en col·laboració amb l’equip educatiu on es troba assignat l’alumne amb necessitats. Aquestes activitats tendran la supervisió de l’equip directiu: realitzar adaptacions d’exàmens, treballs i tasques; correcció de qualsevol d’examen, treball o tasca adaptada que es faci; adaptació de les activitats de classe i correcció; supervisar la tasca de tots els alumnes i participar de la seva correcció; control del full de seguiment, agenda... entre d’altres que es troben en el document de funcions de l’equip de suport.
  • Els alumnes que puntualment necessiten un RE han de complir els següents requisits: tenir un hàbit de feina constant i demostrar que ha estudiat per a les proves malgrat el resultat no hagi estat satisfactori, haurien de treure mínim un 3. En el moment que aquests requisits no es compleixin se liha de retirar el RE de qualsevol matèria. Els alumnes que venen amb un diagnòstic és obligatori fer-li un RE/ACS segons els hi pertoqui, independentment si es compleixen o no les circumstàncies del punt anterior.
  • El professorat de suport es fa càrrec de tot el grup durant l’absència del titular de la matèria.

MITJANS AUDIOVISUALS DISPONIBLES

  • Les aules amb aparells informàtics i audiovisuals tenen clau pròpia i comandaments, que són a consergeria. No s’han de deixar mai les claus ni comandaments als alumnes. Les aules d’informàtica i audiovisuals es reservaran a través del Moodle.
  • Les aules són:
   • AV: ordinador amb DVD i projector. EDIFICI B.
     • Sala d’actes: ordinador, DVD i vídeo amb projector. EDIFICI A.
     • INFO A1: amb projector. EDIFICI A.
     • INFO A2: amb projector. EDIFICI A.
   • INFO B: amb projector. EDIFICI B.
   • INFO C: amb projector. EDIFICI B.
     • INFO D: amb projector. EDIFICI B.
     • INFO E: amb projector. EDIFICI B.

Els armariets d’ordenadors portàtils de l’edifici A estaran compartits per dos aules (les que es troben enfront) i així hi haurà portàtils a tots els nivells de l’ESO

DISCIPLINA

  • Pel que fa a les normes de convivència i la disciplina al centre se seguirà el decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents (BOIB 187 del 23 de desembre de 2010).
  • En cas que un alumne no realitzi els deures o tasques encomanades, s’entendrà que incompleix el seu deure de fer feina i sota el control dels caps d’estudis i tutors, quedarà una hora lectiva més de les 14h a les 15h. Els caps d’estudis passaran cada dia a darrera hora per les aules per veure el quadern de seguiment d’aula on es troben anotats els deures, proves d’avaluació i alumnes que no han realitzat les tasques. Al passadís de 1r quedaran els alumnes castigats de 1r A,B,C i 4t A,B,C. Al passadís de 2n els alumnes de 2n A, B, C i 3r A,B,C. Al passadís de 3r els alumnes de 2n D,E,F i 3r D,E,F i al passadís de 4t els alumnes de 1r D, E, F i G i els de 4t D i E.
  • Faltes d’assistència dels alumnes d’ESO. Per tal de controlar l’absentisme i les seves repercursions, es duran a terme les següents actuacions:
  • Control de faltes:
   • Registre en temps real dels retards i faltes d’assistència per part de tot el professorat.
   • Comunicació periòdica a les famílies de les faltes d’assistència dels seus fills.
   • Justificació, o no, de les faltes i retards per part dels tutors. S’ha de tenir present que si es superen més de dos dies d’absència convé aportar justificant mèdic.
   • A la primera reunió de tutors de cada mes es revisarà el full mensual de faltes per tal de fer un seguiment de l’alumnat absentista. S’iniciarà el full de registre d’intervencions, per part del tutor, en tots els casos detectats.
   • El tutor mantindrà una reunio amb la família i l’alumne, per tal d’arribar a acords i compromisos que millorin la situació.
   • Si el resultat és positiu, es farà un seguiment del cas.
   • Si el resultat és negatiu, es traspassarà el full d’intervencions al cap d’estudis per tal d’iniciar el protocol d’absentisme.
  • Viatges:
   • Referent a l’alumnat que viatja fora dels periodes de vacances prevists al calendari escolar a començament de curs, els pares hauran de signar als tutors un full on quedi reflectit el dia de partida i d’arribada així com les tasques escolars que el seu fill haurà de realitzar durant aquests dies. Aquestes faltes d’assistència es consideren no justificades fins a l’entrega de les tasques encomanades.
   • El tutor convocarà una RED per recopilar totes les propostes de feina. El professorat que entregui les seves propostes amb anterioritat, a través d’Alexia, quedarà dispensat de la seva assistència a la RED.
  • Faltes d’assistència dels alumnes de batxillerat: El control de la pèrdua del dret a l’avaluació contínua el durà a terme cada professor de manera individual. Els alumnes que faltin, de manera injustificada, un 10% de les classes perdran el dret d’avaluació contínua o se’ls avaluarà amb un altre criteri. En tot cas, s’ha d’especificar a principi de curs en el full d’informació de la matèria.
  • Faltes d’assistència dels alumnes de cicles formatius: els alumnes que faltin de manera injustificada a un 10% de les classes de manera continuada o un 15% de manera discontínua, podran perdre el dret a avaluació contínua o se’ls podrà donar de baixa.
  • Retards. Tres retards setmanals, sense justificació, seran sancionats amb un càstig d’horabaixa. No s’acumularan els retards de distintes setmanes. El tutor ha d’avisar al cap d’estudis per posar el càstig.
  • Les visites a l’aula 0 sempre tendran la consideració de falta greu.
  • Protocol de formalització de les amonestacions:

1) El/la professor/a afectat omplirà un full d’amonestació a l’alumne/a. Si l’envia a l’aula 0, li ha d’entregar l’amonestació per a que la dugui al cap d’estudis. En cas de quedar a l’aula, el propi professor serà l’encarregat de deixar l’amonestació al cap d’estudis.

2) Els caps d’estudis o el professor de l’aula 0 comunicaran als pares o tutors legals de l’alumne l’amonestació perquè s’assabentin de la falta comesa pel seu fill/a. La comunicació es realitzarà per whatsapp.

3) Cap alumne pot anar a l’aula 0 sense haver passat pel despatx dels caps d’estudis.

4) El cap d’estudis passarà l’amonestació a l’ordinador (Alexia) i li donarà l’original al tutor.

5) El tutor arxivarà els originals.

NORMATIVA D’EXTRAESCOLARS

  • Els permisos per fer sortides fora del centre dins l’horari lectiu es demanaran a na Marga Miralles amb una antelació mínima de 15 dies. El formulari es troba a la sala de professors.
  • Les sortides que requereixin transport es faran només amb un autocar llogat, en cas excepcional es podran emprar línies regulars, mai transport particular. El punt de partida i arribada de totes les sortides serà l’institut. El professor que organitza la sortida és qui contracta els busos.
  • Les sortides extraescolars no podran ocupar més d’un dia lectiu.
  • Els alumnes que participin en qualsevol activitat fora del centre, amb una durada superior a 1 dia, han de dur una autorització signada pel pare, mare o tutor legal.
  • Abans de fer qualsevol sortida, el professor que organitza la activitat haurà d’haver recaptat la totalitat dels doblers als alumnes.
  • És obligatori penjar al tauló d’anuncis d’extraescolars o donar al cap d’extraescolars un llistat dels alumnes que resten a l’institut abans de partir.
  • Després dels exàmens de juny es relaxaran les normes per poder realitzar sortides de més d’un dia lectiu. Les sortides a realitzar després d’aquests exàmens no computen.
  • Cada grup pot realitzar dues sortides trimestrals durant el curs (s’inclouen en el còmput els viatges fora de Mallorca però no aquelles activitats organitzades per Conselleria com les proves Cangur o la fira de la Ciència).
  • Cada grup pot realitzar una sortida de tutoria durant el curs que no computarà amb la resta de sortides a l’ESO però sí a Batxillerat.
  • Al darrer trimestre es permetran a 4t d’ESO només el viatge d’estudis i activitats de Conselleria. A 2n de batxillerat només es realitzarà la visita a la UIB.
  • La participació mínima exigida per poder realitzar la sortida serà del 60% a partir de 3r d’ESO i del 50% a 1r i 2n d’ESO.
  • No es podrà prohibir la participació d’alumnat per motius de matèries suspeses.
  • Es podran realitzar diversos tallers des d’Orientació per curs i grup però ni aquests ni d’altres podran ocupar hores lectives que no siguin de tutoria o estudi. Sí es poden realitzar modificacions a l’horari del grup per tal que coincideixin.
  • Queden permesos canvis d’hores lectives si el professorat organitzador i el professorat afectat es posen d’acord.
  • El nombre de professors acompanyants serà d’un cada 10 alumnes a 1r i 2n d’ESO i d’un cada 15 alumnes a partir de 3r d’ESO. Sempre hi haurà un mínim de dos professors per sortida.
  • El professorat acompanyant ha de formar part de l’equip docent dels grups que participen a l’activitat. En els casos que l’activitat ho requereixi, els professors seran preferentment del departament que organitza la sortida.
  • Als grups de 4t d’ESO només s’oferirà el viatge d’estudis i no seguirà la normativa dels altres viatges fora de Mallorca.
  • La realització de viatges fora de Mallorca queda permesa a tots els grups d’ESO i Batxillerat amb les següents condicions:
    • La participació mínima de l’alumnat al qual se li proposa serà del 35%.
    • No es durà a terme més d’un viatge al mateix nivell, primarà aquell amb més participació de l’alumnat (només computaran els alumnes que hagin realitzat la reserva).
    • Es permetrà la proposta d’un mateix viatge a distints nivells.
    • Aquests viatges ocuparan un màxim de 3 dies lectius.
    • Sempre ha de participar un membre de l’equip directiu al viatge.
  • Després de cada sortida s’entregarà una breu redacció i alguna fotografia pel blog del centre. Ho entregarà a Ana Belén Carmona.
  • Tot el professorat acompanyant ha de deixar tasques per als alumnes que no participen a la sortida o perden classe amb ells. Aquesta feina sempre es deixarà a na Marga Miralles com a mínim amb 2 dies d’antelació a la realització de l’activitat.
  • No es permeten sortides ni viatges durant les dues setmanes anteriors a les sessions d’avaluació.
  • La sortida s’haurà de realitzar amb el permís concedit pel Director, qui es reserva el dret a modificar parcialment alguna de les normes anteriors per motius justificats.
   1. TUTORS
   • Els tutors han de dur un control de la competència personal i autònoma dels seus alumnes, principalment en els següents àmbits: seguiment de la participació en les activitats del centre (solidàries, esportives...), seguiment de l’agenda i seguiment de les responsabilitats assignades als alumnes. Cada tutoria ha de tenir dos responsables de cada àmbit (finestres, tancament de la porta amb clau, posar els deures a la web, guix i pissarra, cura de l’ordinador i pissarra digital, ordre de les taules, neteja de l’aula, llums, carpeta de l’aula...). Un dels alumnes serà el responsable oficial i l’altre l’encarregat quan l’oficial falti, aquest torn es girarà al mes de febrer i el suplent passarà a ser l’oficial i a l’inrevés.
   • A les reunions de tutors es farà un seguiment dels següents punts:
     • Revisió de la recepció dels butlletins i informes signats pels pares. Si escau, se cercaran les sancions corresponents els horabaixes de 14h a 18h.
     • Organització de tasques a entregar, exàmens, lectures...
     • Revisió de les qualificacions dels alumnes a Alexia per dur a terme possibles correccions.
     • Revisió de les faltes d’assistència.
     • Revisió dels resultats de les enquestes sobre l’estat emocional de l’alumnat.

CALENDARI 2017-2018

        1. AVALUACIONS:

(*) pendent de confirmació dades per la UIB

CANVIS D’HORARIS DE PROFESSORS:

   • El canvi entre castellà i català a 1r de batxillerat amb motiu de les mitges hores lectives que ocupen es produirà l’1 de febrer.
   • L’intercanvi dels suports d’anglès de 1r a 4t d’ESO per avaluar la competència oral es produirà l’1 de febrer.
   1. CLAUSTRES ORDINARIS:
   • 12 setembre 9’00h
   • 8 novembre 14’15h
   • 31 gener 14’15h
   • 18 abril 14’15h
   • 29 juny 10’00h
   1. COMISSIONS D’APRENENTATGE:
   • Dijous de 14h a 15h
   1. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT:
   • Dimecres horabaixa
   1. FESTIUS:
   • 12 OCTUBRE
   • 1 NOVEMBRE
   • 6 DESEMBRE
   • 8 DESEMBRE
   • 23 DESEMBRE – 7 GENER
   • 1 MARÇ – 4 MARÇ
   • 29 MARÇ – 8 ABRIL
   • 1 MAIG
   • PROPOSTES EQUIP DIRECTIU:
      • 13 OCTUBRE
      • 7 DESEMBRE
      • 5 MARÇ