EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Tenint en compte que el centre de la nostra tasca com a docents i, en conseqüència, també d’aquest projecte, és l’alumne, resulta fonamental conèixer quins són els seus trets individuals, les seves potencialitats, les seves dificultats i l’entorn en el que es mou per tal de poder donar una resposta educativa funcional, significativa i ajustada a les seves necessitats que li permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats. Aquest fet és impossible de dur a terme des de l’individualisme, és per aquest motiu que és fonamental, cada vegada més, treballar de manera conjunta i coordinada sense perdre mai de vista quin és el nostre principal objectiu, l’alumne. Amb aquest projecte deixam de ser un centre d’ensenyament per ser un centre d’aprenentatge, la nostra meta serà ensenyar menys i aprendre més.

CRITERIS DE TITULACIÓ I PROMOCIÓ A ESO

1r, 2n i 3r d’ESO

Alumnes amb CAP MATÈRIA SUSPESA: passen de curs.

Alumnes amb 1 o 2 matèries suspeses: passen de curs amb aquestes matèries pendents.

Alumnes amb 3 matèries suspeses: passen de curs si l’equip docent així ho decideix excepte si dues d’elles són matemàtiques amb llengua castellana o llengua catalana, en aquest cas, es repeteix el curs complet.

Alumnes amb més de 3 suspeses: han de repetir el curs complet.

4t d’ESO

Titulen els alumnes amb totes les matèries aprovades. També poden titular els alumnes amb 1 o 2 suspeses si no són matemàtiques amb llengua castellana o llengua catalana i si l’equip docent així ho decideix.

La resta de casos han de repetir el curs complet.

Gestib és la pàgina de gestió de centres educatius on hi podreu trobar informació de centre, rebre notificacions importants, consultar les notes dels vostres fills (exàmens, treballs, avaluacions...), contactar amb els professors, sol·licitar entrevistes i justificar faltes.

Si mai heu accedit a Gestib o teniu problemes per accedir-hi, enviau un correu a la direcció iescalvia@gmail.com a l’atenció de Miquel Nadal amb el nom dels pares i de l’alumne. En uns dies rebreu instruccions al mateix correu electrònic. Si encara així no podeu accedir, podreu trobar la persona responsable, Miquel Nadal, els dimecres de 9 a 10:30.

Teniu en compte que els pares i mares deixareu de tenir accés a Gestib de forma automàtica quan els vostres fills compleixin 18 anys.

ESFORÇ

Tot el professorat registrarà les faltes de feina a casa o a l’aula, les faltes de material i el comportament dels alumnes. Els tutors i els caps d’estudis realitzaran el seguiment d’aquest registre i s’actuarà en funció de la seva acumulació:

- 3 faltes per mal comportament equivalen a una amonestació

- 3 faltes de material i/o feina significaran la recuperació de feines al centre durant 2h als horabaixes

NORMATIVA DE CENTRE DESTACABLE PER A ALUMNES D’ESO

Durant el període lectiu, els alumnes no poden sortir del centre sense l’autorització escrita d’un membre de l’equip directiu, o amb el DNI si són majors d’edat.

Les normes de disciplina al centre seguiran el decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents (BOIB 187 del 23 de desembre de 2010). Si un alumne del centre se’n va de viatge un periode superior als 5 dies lectius, haurà de realitzar la tasca que li donaran els professors. En cas que l’alumne torni del viatge sense la feina feta, no se li justificaran les faltes. Tres retards setmanals, sense justificació, seran sancionats amb un càstig d’horabaixa. Només es justificaran faltes d’assistència a exàmens (o entregues de treballs) amb justificants mèdics o oficials.

No es poden dur ni utilitzar sense permís del professor aparells electrònics ni mòbils (a excepció del temps de pati). La infracció d’aquesta norma es castiga retirant a l’alumne l’aparell o mòbil durant 5 dies naturals el primer pic, i 15 dies naturals si és reincident. En cas de pèrdua, el centre no es fa responsable.

PER QUÈ L’IES CALVIÀ ÉS MÉS QUE UN CENTRE EDUCATIU

Els professors de l’IES Calvià sabem que per a que existeixi un aprenentatge real i significatiu és necessari que ens impliquem acadèmica i emocionalment, tant professors com alumnes i famílies. Per això és fonamental treballar al mateix nivell els coneixements (la intel·ligència cognitiva) i les emocions (intel·ligència emocional).

Els estudis més recents demostren que impartir coneixements valorant la situació social, familiar i personal que envolta un estudiant, esdevé en una millora del seu benestar, una major motivació, i és la clau del seu èxit educatiu.

INTEL·LIGÈNCIA COGNITIVA

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Aquests dos equips de treball estructuren i coordinen els aspectes pedagògics del centre, seguint una línia de treball marcada a través de diferents objectius competencials, com són:

  • Aprendre a aprendre. Saber organitzar-se, aplicar tècniques d’estudi, desenvolupar tècniques de memorització.
  • Aprendre a comprendre. Extracció d’idees a partir de diferents fonts, resolució de problemes i comprensió lectora i oral.
  • Aprendre a elaborar. Expressió escrita i oral, experimentació, càlcul, representació de dades i creació.

Aquests objectius competencials els podeu consultar als fulls informatius per a famílies a la web del centre, on trobareu com hi fa feina cada matèria amb ells.

El desenvolupament de les competències emocionals es basen en viure i conèixer les pròpies emocions, regular-les, motivar-se a sí mateix, reconèixer les emocions dels altres i establir relacions.

  • Educació emocional. Activitats experiencials a les hores de tutoria per fomentar l’autoestima, automotivació, empatia, assertivitat, resolució de conflictes, perseverància... Mindfulness. Entrenament de l’atenció, eines de relaxació, foment de la concentració...
  • Tutoria entre iguals (TEI). Estratègies contra el bullying que fan incidència no només en la víctima i l’agressor, sinó en tota la comunitat educativa.
  • Orientació acadèmica i professional (POAP). Acompanyam els alumnes en la recerca de les seves capacitats amb l’objectiu què arribin a aconseguir les seves metes.

El centre fa un gran esforç per garantir una EDUCACIÓ DE QUALITAT:

DOS PROFESSORS A L’AULA.

Les matèries de castellà, català, matemàtiques i geografia i història tenen un professor de suport a totes les hores de 1r i 2n d’ESO.

DESDOBLAMENT DE GRUPS.

A 1r i 2n d’ESO. Les matèries de biologia, tecnologia, física i química es divideixen en dos subgrups per poder treballar de manera pràctica a tallers i laboratoris.

De 1r a 4t d’ESO tots els grups d’anglès estan desdoblats per poder treballar la comunicació oral.

A 3r d’ESO estan desdoblades les matèries de castellà, català, geografia i història, matemàtiques, física i química, anglès, biologia, tecnologia i música.

REDUCCIÓ DE RÀTIOS.

Cream un grup extra a 1r i un a 2n per baixar la ràtio. A 3r d’ESO, el desdoblament de matèries permet una ràtio de 12 alumnes per grup.

CREC.

Establim una plena col·laboració amb els diferents Centres de Reforç Educatiu de Calvià.

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT.

Oferim ajuda als alumnes amb dificultats a les matèries instrumentals (llengües i matemàtiques) els horabaixes i de manera gratuïta (subvencionat pel fons social europeu).

CLASSES DE REPÀS.

L’AMIPA organitza i subvenciona pels socis classes de les diferents matèries. S’ofereixen els horabaixes a l’institut.

PLA INDIVIDUAL DE RECUPERACIÓ.

Tres professors del centre ajuden els alumnes amb matèries pendents fent un seguiment setmanal.

ELS NOSTRES PROGRAMES

ELS PROFESSORS TAMBÉ APRENEM

Durant els cursos anteriors, els professors ens hem format en educació emocional, pràctiques restauratives, tutoria entre iguals i mindfulness.

Enguany i els propers cursos, ens formarem en TBL (aprenentatge basat en el pensament) i en treball cooperatiu. Els principals objectius que volem treballar I aconseguir amb aquesta formació són: fer conscients els alumnes de la seva capacitat d’aprendre a aprendre, tornar els alumnes més reflexius i menys impulsius, reforçar el seu pensament crític i creatiu, així com el seu desenvolupament emocional, valorar les seves idees i opinions, augmentar el seu desenvolupament cognitiu establint més nòduls i ponts neuronals i eliminar la superficialitat dels continguts, ajudant a transformar-nos en coneixement profund, integrar els continguts, cosa que ajuda a pensar més en el que s’està aprenent amb la finalitat de formar alumnes més reflexius i que formin part conscient del seu aprenentatge.

BENVINGUTS A L'IES CALVIÀ!