Normativa alumnes CF DUAL

A. Drets i Deures

1. ESPAIS

1.1. Aules.

a) Cada grup d’alumnes serà responsable de l’adequada utilització de l’aula.

b) Els desperfectes seran comunicats pel delegat de curs al tutor.

c) La responsabilitat de la inadequada utilització o desperfectes en el mobiliari i material d’una aula recaurà sobre el grup.

1.2. Bar i patis.

a) Els alumnes només podran anar al bar i estar als patis a les hores d’esplai.

b) En determinades ocasions (sortides escolars, jornades d’activitats, hores de guàrdia, etc.), i sempre amb el permís de la prefectura d’estudis o de la direcció del centre, els alumnes podran estar als patis del centre.

1.3. Entrada, escales i corredors.

L’entrada, escales principals i corredors són espais de pas. Els alumnes evitaran romandre-hi durant els canvis d’aula o bé durant els esplais.

En horari de matí les portes que comuniquen el hall de l’edifici A i el pati es tancaran en temps d’esplai.

Abans de les 8 del matí no es pot pujar als pisos fins que no toqui el timbre. S’ha de romandre als halls o a l’exterior dels edificis.

1.4. Sortides d’emergència.

Les sortides d’emergència només es podran utilitzar en cas d’emergència.

1.5. Aparcaments.

Els alumnes no podran utilitzar els aparcaments adjacents a l’edifici A i a l’edifici B, destinats als professors. En cap cas està permès que entrin cotxes al recinte del Centre.

Aquells alumnes que vulguin deixar les motocicletes o bicicletes podran fer-ho a l’espai exterior que es troba a l’entrada principal de l’edifici A.

Si algun alumne ha de sortir per alguna raó extraordinària en horari lectiu haurà de deixar el seu vehicle fora del Centre.

En cap cas s’entrarà al recinte escolar amb les motocicletes amb el motor encès.

1.6. El deteriorament intencionat del material o de les dependències del centre, així com les pertinences d’algun membre de la comunitat educativa, constituiran una falta greu.

1.7. Està totalment prohibit consumir o dur menjar, begudes o llepolies a les aules i passadissos, excepte casos extraordinaris, que han de ser autoritzats per l’equip directiu.

1.8. ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT FUMAR EN EL RECINTE ESCOLAR DEL CENTRE (llei 28/2005, BOE de 27 de desembre de 2005).

2. DISCIPLINA

Pel que fa a les normes de convivència i la disciplina al centre se seguirà el decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents (BOIB 187 del 23 de desembre de 2010).

2.1. Faltes d’assistència

Segons l’ordre de la Conselleria d’Educació del 13 de juliol de 2009 que regula el funcionament dels cicles formatius, l’acumulació de faltes sense justificar conduirà a la PÈRDUA DE LA MATRICULA del mòdul o del cicle formatiu, de la següent manera:

10% de faltes sense justificar de manera continua

15% de faltes sense justificar de manera discontinua

2.2 Retards

Si un alumne arriba tard a classe,sense un justificant del metge o del jutge, el professor té la potestat de no deixar-li entrar en aquella hora.

2.3 Entrada i sortides del centre dins l’horari lectiu

L’entrada per als alumnes de cicles és la que està situada a la Avinguda Son Pillo, entrada que dona accés als edifici B i C.

Les portes del centre romandran tancades durant els períodes d’esplai del dematí.

  • Els alumnes de cicles formatius i batxillerat podran sortir del centre durant l’esplai, mostrant SEMPRE el carnet proporcionat pel centre al professor responsable.
  • Els alumnes majors d’edat podran sortir del centre mostrant el DNI a les conserges.
  • Els alumnes menors d’edat necessiten permís escrit dels seus pares/tutors, o que un dels seus pares vengui a cercar-lo al centre, i que una persona de l’equip directiu li doni permís per sortir del centre.

2.4 Desperfectes i sostraccions:

En cas de desperfectes o sostraccions el/la Cap d’Estudis obrirà diligències informatives per a delimitar els danys i determinar la responsabilitat dels fets (s’adjunta protocol de desperfectes).

L’alumnat que sigui responsable (individual o col·lectivament) d’un desperfecte serà sancionat :

1. Reparar o reposar el material o instal·lacions o fer-se càrrec del cost de la reparació o reposició.

2. Realitzar tasques en el centre en períodes no lectius durant un mínim de tres hores i un màxim de 25, segons el grau d’intencionalitat.

3. Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries del centre, si el mal causat s’ha ocasionat durant aquestes activitats.

La sanció de l’apartat 2 no s’aplicarà a l’alumnat que voluntàriament doni compte del desperfecte realitzat.

Les sostraccions i desperfectes podran donar lloc a l’obertura d’expedient per falta molt greu.

En cas que no s’identifiqui l’autor, el grup serà solidàriament responsable. Però en el cas que no es pugui imputar el desperfecte a una persona o a un grup concret, el cost de la seva reparació o retribució serà repartit entre l’alumnat d’un nivell o entre tot l’alumnat del centre.

2.5 Organització de les sancions:

- Quan un/a alumne/a comet una falta greu de disciplina, si el/la professor/a ho considera adequat, se’l traurà fora de l’aula si està interferint en el dret a estudiar de la resta de companys.

- Quan l’alumne/a acumuli la tercera falta greu de disciplina, se l’expulsarà del centre de manera cautelar d’un a tres dies. Després de la primera expulsió, les següents expulsions s’efectuaran amb l’acumulació de dues faltes greus.

- En el cas que l’alumne/a cometi una agressió física o verbal greu, incompleixi constantment el reglament i les sancions o tingui una falta greu que l’equip directiu trobi d’especial gravetat, quedarà immediatament expulsat del centre i se li obrirà un expedient disciplinari, sempre amb el coneixement del Consell Escolar.

- Quan un alumne/a sigui expulsat del centre, durant el temps que duri la suspensió, l’alumne haurà de realitzar els deures o feines que es determinen per evitar la interrupció del procés formatiu. Aquestes feines seran encomanades per l’equip docent.

- Durant les expulsions l’alumne té dret a assistir al centre a la realització dels exàmens programats en aquell període.

- L’acumulació de tres faltes greus significarà l’expulsió per tres dies lectius, com a la resta de nivells educatius. Amb l’acumulació d’una falta greu més es pot decidir l’expulsió de l’alumne del programa i del centre amb un expedient disciplinari.

B. Promoció de curs i accés a les pràctiques

Nombre de convocatòries

- L’alumne pot presentar-se un màxim de quatre vegades a un mateix mòdul professional. D’aquest nombre màxim de convocatòries, només dues són presencials.

- Una convocatòria extraordinària dins el mateix curs escolar és considerada com a NO presencial.

Accés a les pràctiques

- Per accedir a les pràctiques han d’haver aprovat tots els mòduls.

Promocionen al segon curs els següents alumnes:

- Qui tingui tots els mòduls aprovats del primer curs. I hagin superat les pràctiques amb èxit.

Avaluació

- L’avaluació i qualificació dels mòduls professionals pendents del segon curs tindrà lloc al juny o al setembre.

C. Calendari