FP Dual

G.M. Cuina i gastronomia G.M. Serveis en restauració

Què és l'FP Dual?

La formació professional dual és un model de formació professional que combina la formació dels alumnes en el centre educatiu amb l'activitat laboral retribuïda i la formació a l'empresa (contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge).

Quins objectius té?

Connectar de forma directa la formació que es rep en el centre educatiu i el treball que es desenvolupa a l'empresa.

• Ajudar a conèixer l'entorn real del sector en el qual es va a treballar.

• Iniciar la qualificació professional i la inserció laboral.

Quina durada té aquesta formació?

• Aquests cicles formatius tenen una durada de dos cursos acadèmics.

• Un total de 2.000 hores de formació.

Per què pot interessar-te participar en aquest projecte?

És una gran oportunitat per adquirir una qualificació professional i millorar les possibilitats d'inserció al mercat de treball.

Des dels primers mesos de formació es realitza un treball a l'empresa (a través d'un contracte de formació i aprenentatge), al mateix temps que es reben classes a l'institut. D'aquesta manera coneixes en què consisteix el treball que podràs realitzar en un futur.

S'obté així, una remuneració pel treball i al mateix temps s’ adquireixen els coneixements, habilitats, actituds i eines fonamentals per exercir-ho.

Qui pot participar en aquest Pla experimental?

Podran accedir les persones que compleixin els requisits següents:

• Qui compleixi amb els requisits acadèmics d'accés a aquests cicles formatius.

• Persones majors de 16 i menors de 28 anys.

• Persones que no tenguin la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu objecte del contracte.

• Qui compleixi els requisits d'empadronament.

• Treballadors desocupats inscrits com a demandants a l'oficina d'ocupació.

Quines obligacions té l'alumne/a?

Al centre educatiu:

• Acceptar el procés de selecció establert en el procés d'admissió per participar en aquest pla experimental.

• Assistir obligatòriament a les activitats formatives previstes per a tots els mòduls que cursi.

• Mantenir un rendiment formatiu i una actitud adequada per a la superació dels mòduls que componen el cicle.

• L'incompliment d'aquestes obligacions podrà suposar la baixa de l'alumne en aquesta modalitat formativa .

A l'empresa:

• Signar un contracte de treball de formació i aprenentatge amb l'empresa que se li adjudiqui per a la realització de la modalitat dual.

• Complir amb les normes de funcionament establertes a l'empresa així com amb el calendari, jornada i horari establert.

• Mantenir un rendiment formatiu i una actitud adequada per a la correcta adaptació a l'entorn de treball.

Qui supervisa tant la formació en el centre com el treball de l'alumne en l'empresa?

L'institut designarà un tutor de centre que s'encarregarà de coordinar amb el tutor d'empresa la formació que es rep. Avaluarà els progressos i l'adaptació al lloc i qualsevol incidència que pugui ocórrer.

D'altra banda, l'empresa designa a una persona com a responsable-tutor de l'alumne, encarregada de la supervisió de la seva formació i progrés. Aquesta labor la realitzarà de forma coordinada amb el tutor del centre educatiu.

Si estic interessat/ada a participar què he de fer?

Presentar la sol·licitud d'admissió degudament emplenada, juntament amb la documentació necessària, únicament en el centre educatiu en el qual vull cursar la formació professional dual.