Direcció de cuina

1r Curs

2n Curs

Àmbit professional i de treball:

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d'hoteleria i, en concret, del subsector de restauració.

Encara que la seva activitat professional es desenvolupa habitualment en establiments de caràcter privat, també poden desenvolupar-la en establiments públics, fonamentalment en el sector educatiu, sanitari o de serveis socials.

Competències professionals:

La competència general d'aquest títol consisteix en dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l'aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d'higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental..

Sortides professionals:

Cap de cuina

Cap de producció de cuina

Segon cap de cuina

Cap de partida

Cap d’operacions de servei d'àpats

Cap d’economat

Cuiner