Accés als cicles formatius

GRAU MITJÀ

COM ACCEDIR-HI?

GRAU SUPERIOR

COM ACCEDIR-HI?

Títol de batxiller o un títol equivalent a efectes d’admissió.

TÍtol de tècnic de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior

Prova d’accés a cicles formatius de grau superior o prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

GRAU MITJÀ (DUAL)

Podran accedir les persones que compleixin els requisits següents:

Qui compleixi amb els requisits acadèmics d'accés a aquests cicles formatius:

Títol de graduat en educació secundària.

Certificat d’haver superat el primer curs de PQPI.

Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà.

Persones majors de 16 i menors de 28 anys.

Persones que no tenguin la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu objecte del contracte.

Qui compleixi els requisits d'empadronament.

Treballadors desocupats inscrits com a demandants a l'oficina d'ocupació.