PROVES LLIURES CF - CONVOCATÒRIA 2016

Post date: Feb 22, 2016 12:30:06 PM

Les proves lliures són proves que permeten obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior i les persones interessades es poden examinar d'un o més mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional del sistema educatiu, en règim d'ensenyament lliure.

S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle. S'exceptuen el mòdul Formació en centres de treball de tots els cicles i el mòdul professional de projecte dels cicles formatius de grau superior.

Centres que han de fer proves lliures

Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats per impartir cicles formatius han de realitzar proves lliures dels mòduls que figuren en el currículum de cadascun dels cicles que es cursen presencialment en el centre. Els centres tenen l'obligació d'acceptar totes les sol·licituds d'inscripció per fer proves lliures que rebin i de realitzar les proves dels mòduls que s'imparteixen de forma presencial en el centre.

Termini d'inscripció

Del 3 de març al 17 de març de 2016

Llocs d'inscripció

Les persones interessades a fer proves lliures s'han d'inscriure en el centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels que es volen examinar. Si hi ha més d'un centre autoritzat, han d'escollir aquell on els interessi presentar-s'hi.

Com a norma general, les persones que es presentin a les proves lliures d'un mòdul d'un cicle a un centre, s'han d'inscriure en aquest mateix centre per examinar-se de la resta de mòduls d'aquest cicle en les successives convocatòries. Si, per les circumstàncies que siguin han de canviar de centre, cal que comuniquin al nou centre el nom del centre en què varen realitzar la resta de proves lliures.

Termini de realització de les proves lliures

Del 4 al 29 de maig de 2016, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.

Pagament de taxes

El document d'ingrés és el model 046; codi 04C.

Per cada mòdul d'un cicle de grau mitjà: 8,87 euros [Pagament Telemàtic]

Per cada mòdul d'un cicle de grau superior: 12,19 euros [Pagament Telemàtic]

Mes info a: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&lang=CA&cont=85106