Llistat de llibres

Benvolguts pares, mares i tutors,

com a aquest curs que ara acaba, el curs 17-18 seguirem amb dos programes de reaprofitament de llibres: el programa de préstec i el de reutilització.

A. El programa de préstec

És un programa que el centre està implantant de forma progressiva, que consisteix en crear un fons de llibres propietat del centre, que es van cedint en préstec a les famílies que ho sol·licitin. El curs vinent tindrem en préstec llibres de 1r, 2n i 3r d’ESO.

1. Estan dins el programa les famílies que ja hi haguessin entrat el curs 16-17, i les que ho sol·licitin i siguin admeses per al curs 17-18.

2. Les sol·licituds per entrar s’emplenaran i es presentaran a consergeria entre els dies 22 i 30 de juny.

3. En cas d’haver-hi més sol·licituds que lots disponibles, el criteri serà l’estricte ordre de presentació de la sol·licitud.

4. Els qui entrin al programa pagaran 25€ de dipòsit i signaran un document comprometent-se a mantenir els llibres en bon estat.

5. Els lots de llibres es lliuraran a les famílies al mes de setembre.

B. El programa de reutilització

1. A partir de dia 23 de juny ens poden dur els llibres de text que ja no considerin necessaris.

2. Dins de cada llibre es posarà una nota amb el nom i curs de l’alumne/a que posa els llibres a la venda.

3. No s’acceptaran llibres escrits, cal que els esborrin bé.

4. Es revisaran els llibres i depenent del seu estat posarem un preu a cadascun.

5. A partir del 3 de juliol es muntarà un mercadet i es podran comprar els llibres a bon preu. Els dies prevists seran del 3 al 7 de juliol, de 11 a 13 hores. També es tornarà a obrir en setembre, coincidint amb els dies de matrícula.

6. Si els seus llibres es venen, els farem arribar els doblers (si no els volen es considerarà una donació al fons de llibre i a la biblioteca del centre.

Recordin que:

● El centre afegirà 1€ al preu final per seguir amb els fons de llibres.

● Els llibres no venuts es posaran a la venda al següent mercat si encara estan vigents.

COL·LABOREU, ENTRE TOTS FAREM UN CENTRE MILLOR

PROGRAMAS DE LIBROS DE TEXTO

CURSO 2017-2018

Queridos padres, madres y tutores,

Como este curso que acaba, el curso 17-18 tendremos dos programas de reaprovechamiento de libros: el programa de préstamo y el de reutilización.

A. El programa de préstamo

Es un programa que el centro está implantando de forma progresiva, que consiste en crear un fondo de libros propiedad del centro, que se ceden en préstamo a las familias que lo soliciten. El curso que viene tendremos para prestar libros de 1º, 2º y 3º de ESO.

1. Están dentro del programa las familias que ya hubiesen entrado el curso 16-17, y las que lo soliciten y sean admitidas para el curso 17-18.

2. Las solicitudes para entrar se completarán y se presentarán en consergería entre los días 22 y 30 de junio.

3. En caso de haber más solicitudes que lotes disponibles, el criterio será el estricto orden de presentación de la solicitud.

4. Los que entren en el programa pagarán 25€ de depósito y firmarán un documento comprometiéndose a mantener los libros en buen estado.

5. Los lotes de libros se entregarán a las familias el mes de septiembre.

B. El programa de reutilización

1. A partir de dia 23 de junio se pueden traer los libros de texto que ya no consideren necesarios.

2. Dentro de cada libro se pondrá una nota con el nombre y curso del alumno/a que ponga los libros a la venta.

3. No se aceptarán libros escritos, se deben borrar bien.

4. Se revisarán los libros y dependiendo de su estado se pondrá un precio a cada uno.

5. A partir de dia 3 de julio se montará un mercadillo, y se podrán comprar los libros a buen precio. Los días previstos son del 3 al 7 de julio, de 11 a 13 horas. También se volverá a abrir en septiembre, coincidiendo con los días de matrícula.

6. Si sus libros se venden, les haremos llegar el dinero (si no se quiere se considerará una donación al fondo de libros y a la biblioteca del centro.

Recuerden que:

● El centro añadirá 1€ al precio final para seguir con el fondo de libros.

● Los libros no vendidos se pondrán a la venta en el siguiente mercadillo si aún están en vigor.

COLABOREN, ENTRE TODOS HAREMOS UN CENTRO MEJOR