BEQUES I AJUDES 2019-20

Us informam que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les beques de caràcter general per estudiants que cursin estudis postobligatoris i les ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per el curs 2018-2019 , convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

També podeu trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professionalhttp://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 d'octubre de 2019 (beques per estudis postobligatoris) i 26 de setembre de 2019 (ajudes per alumnat NESE) i s'han de tramitar telemàticament. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

És necessari complir amb la finalitat per la qual es concedeix la beca, per evitar el posterior reintegrament d'aquesta.

En cas de les beques per estudis postobligatoris: d'acord amb l'article 43 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final de curs, no assistir a un 80% o més de les hores lectives, no superar el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, no superar el curs complet en el cas dels cursos d'accés o els de preparació per l'accés a la formació professional o els de les escoles oficials d'idiomes. Adjuntam convocatòria (beques per estudis postobligatoris) i escrit del Ministeri informant de les novetats d'enguany (aquí).

En cas de les ajudes per alumnes NESE: d'acord amb l'article 20 de la convocatòria, són causes de reintegrament: causar baixa en el centre abans de final del curs, no assistir a un 50% o més de les hores lectives i no abonar els serveis prestats pels qual se s'hagués concedit l'ajuda. Adjuntam aquí la convocatòria i documentació informativa.

En ambdós casos és necessari que la família destini la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix per evitar el posterior reintegrament de l'ajuda.

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al telèfon 971 17 77 58 o al correu electrònic beques@dgice.caib.es.