Criteris de promoció

ESO

CRITERIS DE PROMOCIÓ

Es passarà de curs quan l’alumne tengui com a màxim 3 matèries, excepte si dues d’aquestes són matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana, tal i com permet la llei i amb les següents justificacions:

· La promoció amb 3 matèries ha tingut resultats molt favorables en la pràctica totalitat dels casos.

· Per llei, la repetició ha de ser excepcional.

· La maduració de l’alumne aporta expectatives favorables de recuperació.

CRITERIS DE TITULACIÓ

  • S’han d’aprovar totes les matèries, amb excepció de dues com a màxim.
  • Si es suspenen dues, no poden ser matemàtiques i llengua catalana o matemàtiques i llengua castellana.
  • Les matèries suspeses no poden ser amb una nota inferior al 3.

BATXILLERAT

CRITERIS DE PROMOCIÓ

Es passarà de curs amb un màxim de dues matèries suspeses i només es podrà repetir amb matèries soltes a 2n de batxillerat.

CRITERIS DE TITULACIÓ

  • S’han d’aprovar totes les matèries.

CICLES FORMATIUS

CRITERIS DE PROMOCIÓ

Es passarà de curs amb tots els mòduls de primer aprovats. Els alumnes que tinguin mòduls pendents de primer també poden passar de curs sempre i quan la càrrega horària d’aquests mòduls sigui inferior o igual a 330 hores i no s’hagi suspès un mòdul de suport.

CRITERIS DE TITULACIÓ

  • S’han d’aprovar tots els mòduls per poder realitzar el mòdul d’FCT.
  • S’ha d’aprovar el mòdul d’FCT per tenir el títol.