Welcome to IE Network
    ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2525 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การแสดงผลงานความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ปัจจุบันมีการจัดประชุมวิชาการข่ายงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นยังได้ยังคัดเลือกบทความจัดทำวารสารวิชาการต่อไป

Area of IE Network
  • Manufacturing Processes
  • Materials Engineering
  • Automation Engineering
  • Operations Management
  • Operations Research
  • Quality Engineering and Management
  • Logistics and Supply Chain Management
  • Work Study, Ergonomics and Design Engineering
  • Green and Sustainable Technology Management
  • Related Topics in Industrial Engineering