Χρήσιμα Έγγραφα

Το έντυπο προγραμματισμού ύλης θα πρέπει να συμπληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη 15 εβδομάδας κατάρτισης.
Αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον εκπαιδευτή θα πρέπει παραδοθεί στο ΙΕΚ, εως το τέλος της 2ης Εβδομάδας κατάρτισης.Σχετική εικόνα

Προγραμματισμός Ύλης

Το έντυπο θεμάτων Προόδου καθώς και το έντυπο τελικών εξετάσεων, συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτή και υποβάλλεται στο ΙΕΚ την περίοδο που έχουν προγραμματιστεί οι αντίστοιχες εξετάσεις. Τα παραπάνω έντυπα περιέχουν τις ερωτήσεις για τις τελικές εξετάσεις και τις εξετάσεις Προόδου.

Σχετική εικόνα

Έντυπο θεμάτων Προόδου


Σχετική εικόνα

Έντυπο τελικών εξετάσεων

Το έντυπο παραγγελίας υλικών συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτή και υποβάλλεται στο ΙΕΚ.


Σχετική εικόνα

Έντυπο παραγγελίας Υλικών

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986)


Σχετική εικόνα

Comments