Χρήσιμα Έγγραφα

Για να αιτηθείτε βεβαίωση από το ΙΕΚ Βόνιτσας συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο αίτησης και σημειώστε τον τύπο βεβαίωσης.
    

Σχετική εικόνα

Έντυπο Αίτησης
Για να αιτηθείτε εξέταση στις τελικές εξετάσεις ή τις εξετάσεις προόδου εξαιτίας δικαιολογημένης απουσίας σας,
συμπληρώστε και προσκομίστε στο ΙΕΚ Βόνιτσας το παρακάτω έντυπο.

Σχετική εικόνα

Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις
Για να αιτηθείτε την επανεξέταση σας σε μάθημα, παρακαλώ συμπληρώστε και προσκομίστε στο ΙΕΚ Βόνιτσας το παρακάτω έντυπο.

Σχετική εικόνα

Αίτηση επανεξέτασης μαθήματος
Για να αιτηθείτε την ανανέωση εγγραφής σας, παρακαλώ συμπληρώστε και προσκομίστε στο ΙΕΚ Βόνιτσας το παρακάτω έντυπο.

Αποτέλεσμα εικόνας για εγγραφο πδφ
Αίτηση ανανέωσης εγγραφής

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Σχετική εικόνα

Υπεύθυνη Δήλωση


Comments