Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΙΕΚ


Υποχρέωση Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΙΕΚ


Η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ (Π.Α.):
  • Είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών, ως υποχρεωτικό "Εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης (5o)"
  • Μπορεί να πραγματοποιείται σε Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιωτικό Τομέα), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
  • Δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (ή και στο τέλος της φοίτησης).
  • Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.
  • Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης είναι ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή του Συντονιστή Π.Α. που καταρτίζεται ο σπουδαστής.
  • Με Κ.Υ.Α. έχει ρυθμιστεί η ασφάλιση των καταρτιζομένων κατά την διάρκεια της Πρακτικής άσκησης. (Ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα στο χώρο Πρακτικής Άσκησης) Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ (ΦΕΚ1953Β-11/09/2015).
Απαλλαγές Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΙΕΚ

    Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει:
  1. Τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται,  απαλλάσσονται,  εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του του Ν.1599/96 (Αρθ.8), από την υποχρέωση φοίτησης του Εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης.
  2. Τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται,  προσμετρούνται  εφόσον το επιθυμούν, στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, με υπεύθυνη δήλωση του του Άρ.8 του Ν.1599/96.
    Τα πιο πάνω ημερομίσθια αποδεικνύονται από Βεβαίωση Εργοδότη             Δημοσίων Φορέων Ν.Π.Δ.Δ. (για τον χρόνο και το αντικείμενο                     απασχόλησης) ή από την Βεβαίωση Ενσήμων του Ασφαλιστικού                 Φορέα     (ΙΚΑ κ.τ.λ.), απασχολουμένων στον Ιδιωτικό Τομέα, με                   κατάλληλους  κωδικούς Απασχόλησης.
Comments