Όρια Απουσιών

Όρια απουσιών ανά μάθημα

Στον παρακάτω πίνακα μπορούν οι καταρτιζόμενοι του Δ.Ι.Ε.Κ Βόνιτσας να ενημερωθούν για το πότε η φοίτηση τους σε κάποιο μάθημα θεωρείται “Επαρκής”.

Επαρκής” χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα, στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σε διαφορετική περίπτωση η φοίτηση στο μάθημα χαρακτηρίζεται “Ανεπαρκής”.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Άρθρο 21 (Χαρακτηρισμός Φοίτησης) του κανονισμού λειτουργίας των ΔΙΕΚ.


Comments